30.09.10 23:15 Alter: 13 yrs

بهروز سورن: خوب نگاه کنید!

Kategorie: Meldungen Links

 

اینجا کودکان قربانی سودجوئی نظم ظالمانه سرمایه داری هستند. همانند این کودکان چند صد میلیون دیگری هستند که هر روزه در سرتاسر جهان  به خشن ترین و وحشیانه ترین اشکال مورد تعدی و استثمار قرار میگیرند. مشاهده این تصاویر عرق سرد بر تن همه کسانی خواهد نشاند که نسبت به حقوق ابتدائی و انسانی کودکان حساس هستند. عرق شرم بر سینه همه افرادی خواهد چکید که  از کنار این تصاویر بی اعتنا میگذرند و سرنوشت خیل عظیم این کارگران کوچک را در مخیله خود تصویر نمیکنند. اینها کودکانی هستند که بجای تحصیل و یادگیری و بازی برای سالها به بردگی کارفرمایان فروخته میشوند  و در کارگاهها به کاری مشقت آمیز و کشنده وادار میشوند.

همانند این کودکان و نوجوانان در کشورمان و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بسیارند. بر طبق آمار دولتی نزدیک به 3 میلیون کودک کار هر روزه  و برای حمایت از هسته خانوادگی خود و یا برای زنده ماندن روانه مراکز استثمار از جمله کارگاه های آجرپزی – ساختمانی – قالی بافی -  دوره گردی – کفاشی و صنعتی  و.. میشوند. زندگی جهنمی آنان هر روز از بامداد تا پاسی از شب ادامه مییابد و ساعات کاری طولانی را شامل میشود. شدت استثمار آنان که با دریافت دستمزدی ارزان و با بی حقوقی کامل همراه است ابعادی هولناک دارد.

کودکی و نوجوانی خود را برای لقمه نانی میفروشند تا در گردونه زندگی باقی بمانند. چهره کریه سرمایه داری در چین و چروک های زود رس صورتک های پاک این خیل میلیونی نمودار است. جمهوری اسلامی با حمایت از نظم استثمارگر حاکم و بی توجهی به این جنایات وسیع که روزانه در حق کودکان کار روا میگردد شریک جرم مستقیم این ناهنجاری موجود میباشد و حاکمیت استبدادی و نظم منفورش را شایسته سرنگونی است.

بهروز سورن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com