17.07.09 14:52 Alter: 14 yrs

نظرخواهی گزارشگران از خوانندگان این رسانه درباره تحولات سیاسی اخیر

Kategorie: Meldungen Links

 

 

در پی تحولات اخیر و خیزش های مردمی در ایران، از همه ی نیروهای فعال اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تقاضا می شود به پرسش های زیر پاسخ دهند، بدیهی است که فرآیند این پاسخ ها در جهت روشنگری و آشنایی بیشترمردم از رویدادهای اخیر خواهد بود و به شرایطی که بتوان به کنشگری آگاهانه تر پرداخت، یاری خواهد رساند.

 

1ـ هم اینک مطرح می شود که "عبور از موسوی اجتناب ناپذیر است"، با توجه به رویدادهای اخیر، نظر شما در این مورد چیست؟

 

2ـ  با در نظر گرفتن اینکه موسوی همواره تأکید بر حفظ نظام داشته و دارد، آیا ایشان دارای این ظرفیت هست که بتواند با رهبری جنبش سبز، ایران را به آزادی برساند؟

 

 3ـ چه راهکارهایی را برای تشکیل شورای حمایت از جنبش خونین مردم و یا هر نهاد هدایت گر دیگر پیشنهاد می کنید؟ فکر می کنید در عین حال واکنش نیروهای مختلف شرکت کننده در این خیزش ها ، نسبت به این راهکارها چیست؟

 

 4ـ با توجه به سرکوب های اخیر و حضور احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، چه راهکارهایی را برای مردم و به ویژه خارج از کشوری ها ارایه می دهید که مانع حضور وی بر مسند ریاست جمهوری باشد؟ لطفا این راه کارها در مورد مردم ایران و خیل گسترده تبعیدیان و مهاجران ایرانی بیان کنید

.

5ـ چرا تا کنون اپوزیسیون داخل و خارج کشور نتوانسته اند یک شورای حمایت از خیزش های مردمی و جنبش اجتماعی ایران تشکیل دهند تا بتوانند این جنبش را هدایت کنند؟

 

6ـ بصورت عمومی نظر و طرز برخورد نیروهای شرکت کننده در این خیزش ها نسبت به یکدیگر را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

7ـ آیا فکر می کنید، جناح های مختلف حکومتی در پی آمد راهکارهای مختلف نیروهای شرکت کننده در خیزش ها، عکس العمل های مختلفی ارائه خواهند داد و یا اینکه همانند گذشته سعی خواهند کرد که به یک پارچگی نسبی دست یابند؟ دراین میان آیا نیروهای سرکوب گر متصل به جناح های مختلف حکومتی به روش های مختلفی دست خواهند زد؟

 

با سپاس فراوان از همیاری و مشارکت شما و به امید پیروزی

 گزارشگران

info@gozareshgar.com

www.gozareshgar.com

 

 

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com