20.02.11 23:39 Alter: 12 yrs

گزارشگران: پر توان باد رزم شما و عزم تان

Kategorie: Meldungen Links

 

.تار و پود جمهوری اسلامی از هم گسیخته میشود. تهران پادگان شد و کردستان یکپارچه آتش بر ستمکاران خروشید. آب به لانه مورچه ها روان شده است و جنبش آزادیخواهی مردم ایران همپای مردم کشورهای دیگر منطقه از جمله تونس - مصر - بحرین - عربستان - یمن, الجزایر, لیبی و ... بر دیکتاتوری و استبداد می خروشد. فریاد کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم» و «سیدعلی بمیری، بن‌علی رو ببینیدر خیابانهای تهران و شهرستانها فضا را شکافت و نوید سازش ناپذیری توده ها با حاکمان داد. بی گمان آتش به خرمن سرمایه اندوزان فکنده خواهد شد.

باز هم جوانی دیگر در خیابانهای تهران  بخون می غلطد و خشم مردم حاضر در صحنه خیابانها را بر می انگیزد و این داستان ادامه خواهد داشت.

ادامه خواهد داشت تا زمانی که استبداد از سر استیصال و ناتوانی در برابر اراده بی شماران در خیابانها سر تسلیم فرود آورد و زانو زند. ادامه خواهد داشت تا ساکنین جماران و ظلمت کده های حاکم تدبیری دگر کنند و راه فرار برگزینند. تا ستم پایان پذیرد و شکوفه های آزادی بر دمد. نا اشک شادی بر چهره داغ دیدگان و رنجبران کشورمان روان شود. کردستان قهرمان, مهاباد سر افراز و سنندج و شیراز, اصفهان و رشت و مشهد , همه جا مبارزه پیشه کرده اند و این حدیثی بی پایان است.

پرتوان باد رزم شما و عزم تان!

گزارشگران

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com