15.12.11 02:48 Alter: 11 yrs

گفتگوی سایت گزارشگران باامیرجواهری لنگرودی فعال سیاسی ویکی ازسخنگویان کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ (سوئد)

Kategorie: Meldungen Links

 

  اگرازانحصارطلبی وسماجت گروهی خود برای یک اقدام مشترک دست بکشیم و همه اختلافات موجودمان را با یکدیگر راهم فراموش نکنیم و حتی انرا برای خود پرنسیپ کنیم. بازمی توانیم برای یک حرکت فکر شده جهانی ومتحد ازهمین امروزاقدام کنیم . زمان عمل است . به رضا شهابی و" کمیته دفاع ازرضا شهابی "باید اطمینان بدهیم ک ما تا آزادی بی قید وشرط رضا شهابی وهم طبقه ی های اواززندان نظام ضد کارگری جمهوری اسلامی سرمایه، ازپای نمی نشینیم وبرسرپیمان خود با شما همراه هستیم.هم درقدم وهم دردرم وهم درسازمانیابی اتحاد عملی وسیع، ازهیچ تلاشی فروگذارنخواهیم کرد

 

 

.........................

 

گزارشگران :

این اواخرازشما مقاله کوتاهی با عنوان :" درنظام جمهوری اسلامی،جان آدمی چه ارزان به حراج گذاشته می شود!" دررابطه با اعتصاب غذای رضا شهابی ونگرانی های خود چاپ شد.دراین مقاله با حساسیت ازشرایط دشواراعتصاب غذای رضا شهابی یادکردیدودرپایان آوردید؛ "نگرانیم رفیق نگران"،سوال این است چه چیزی شما رابه بیان این نگرانی وامی دارد؟

 

امیرجواهری:

ببینید عزیز!من درشروع همان نوشته آورده ام؛امروزروزوسیله خبرگیری ما شده،همین اطلاعیه های " کمیته دفاع ازرضا شهابی " آنان خبررسانان بیواسطه ما هستند. یعنی همه کس وکارخودرضا شهابی،وقتی درهرشماره اطلاعیه خود،وضعیت جسمی آقا رضا را زخمی ترازشماره قبلی اش،گزارش می دهندومی آورند:" ... پزشك زندان اوين نيزبه رضا اعلام كرده است عمل جراحي توبسيارخطرناك وحساس است ومهره هاي گردنت بايد جايگزين شوند. اين عمل ريسك بالايي دارد واكنون هيچ كس مسووليت اين عمل رانمي­پذيرد. كدام بيمارستان يا كدام مسوول قضايي مسووليت اين عمل را مي­پذيرد؟ اوبه رضا اطلاع داده است كه اكنون همه اززيرباراين مسووليت درمي­روند...." (اطلاعیه شماره ۵)،خوب من هم آدمم ،رگ وپی وعصب دارم .همین حد خبر،که بیواسطه به دست من،تووما می رسد، موجب نگرانی مان می شود و بنوعی واکنش نشان می دهیم . من هم آنگونه نگرانی ام را بروزدادم.

می بینم وقتی انسانی با مشخصه رضا شهابی دست به اعصاب غذا زده تا بگوید من مجرم نیستم . فعال کارگری ام،بی خود مرا درزندان می دارید،آزادم کنید. من زله شدم ومی روم به پای اعتصاب وهمینگونه هم کرد وازاول آذرهم رفت به پای اعتصاب والان به مرزهفته سوم اعتصاب رسیده است. اعتصابی با دست خالی ولی با ایمانی راسخ،با صداقت وحقانیت کارگربودنش درمقابل زندانبانان وبازجوی لجوج،حاکم شرعی با مشخصه قاضی صلواتی که آنهم درمرخصی عاشورایی اش بسرمی برد.!

اطلاعیه های "کمیته دفاع ازرضا شهابی" هرروزرنجوترازروزپیش ازوضعیت آقا رضا گزارش می دهندوهمچنان مقاومت وسماجت اورا دربرابرلجاجت خیره سرانه بازجوی اش،اورا به ادامه اعتصاب می کشاند.درهمان اطلاعیه شماره۵ ازقول رضا شهابی آمده است: " براي من مردن درراه جنبش كارگري افتخاراست" ودرادامه آمده است "ما ۹۹ درصد افراد جامعه هستيم. اما ثروت ها دردست يك درصد جامعه است. ما جان مي­كنيم كارمي كنيم اما حتی نمي توانيم فرزندان خودمان را براي چند روزبه مسافرت ببريم. نمي توانيم آنها را به آموزشگاه ببريم تا چيزي بياموزند. من ازحق وحقوق كارگران دفاع كرده ومي كنم .اكنون نيزتا پاي جان بربيگناهي خودم وخواست آزادي بي قيد وشرط مي ايستم. من خواهان اين نيستم كه ازبلاتكليفي بيرون بيايم. خواهان اين نيستم كه با وثيقه آزاد شوم. زيرا من وثيقه اي براي گذاشتن ندارم وجرمي هم مرتكب نشده ام كه بخواهم تكليفم معين شود. من را نيمه جان وبيماركرده اند. بايد مداوا شوم وبي قيد وشرط آزاد شوم." وهمانطوری که چند لحظه پیش به شما گقتم:آنگاه که پزشک زندان به رضا واوبه خانواده وآنان به ما خبرمی دهند:"... عمل جراحي توبسيارخطرناك وحساس است ومهره هاي گردنت بايد جايگزين شوند. اين عمل ريسك بالايي دارد واكنون هيچ كس مسئوليت اين عمل را نمي­پذيرد...."همین مجموعه است که من وما را به نگرانی می کشاند که باید باهمه توان ونیروازاوبخواهیم که برای ادامه سلامتی،استمرارمبارزه، تجدید قواوکسب انرژی وبرای این کارلازم است دراین لحظه به اعتصاب اش پایان دهد تا جانی دوباره گیرد وبعد بشکلی ادامه دهد.بعبارتی مجموعه مسائل یاد شده،دلایل نگرانی من است !

 

گزارشگران :

چه چیزی می تواند پیام رسان این نگرانی تو،من وما،آنهای دیگربه رضا شهابی باشد تا اوراازلطمه بیشتربه جسم وجان اش وادامه اعتصاب غذا بازدارد؟

 

امیرجواهری:

پرسش دقیقی است.درمرحله اول؛ حمایت وپشتیبانی همه ما ازموجودیت "کمیته دفاع ازرضا شهابی"وخیل فامیل اش که امروزدرداخل کشوربه شکل یکپارچه به حمایت ازرضا برانگیخته شده اند. پشتیبانان درون کشورکه لیست بالا بلندزیرهمان اطلاعیه شماره ۵ وبعد شماره ۷فهرست شده اند. ما بخش وسیع آنان را می شناسیم وبه آنها اطمینان داریم که فعال کارگری اند وتنی چند ازآنان، خود روزوروزگاری همین دوره سخت وپُرتعب غل وزنجیر،اعتصاب واعتراض راپشت سرگذرانده اند .  

درمرحله دوم؛ نیروی پُرشتاب این سوی مرزها،دهها،صدهاوهزاران فعال فرهنگی- اجتماعی،سیاسی – کارگرتبعیدی،زندانی سیاسی سابق- مدافع حقوق کارگران،مخالف زندان،دستگیری و بازداشت و شکنجه وتضیق حقوق بشر،فعالان زن وفمینیست وخانواده های اعدامی،نمایندگان احزاب وسازمان های باورمند به مبارزه طبقاتی ودفاع ازحقوق کارگران وزحمتکشان،همه وهمه باید درصفی یکپارچه،متحد ودرمیدان فراخ وگسترده تبعید وآوره گی،علیرغم هرسطح ازاختلافی که با هم داریم، اما دردفاع ازخواست رضا شهابی وآن دیگرکارگران زندانی،درطوماری عظیم به آنان پیام برسانیم که ما با شما هستیم . رضا شهابی عزیز،اعتصابت را به پایان ببروما با همه توان درمراجعه هرروزه مان به دفاتراتحادیه ها،فدراسیون ها وکنفدراسیون ها،مجامع کارگری وحقوق انسانی ،دربین دانشجویان جوامع میزبان درسراسرجهان به دفاع ازشما وخواسته هایت اقدام خواهیم نمود.

این عظیم ترین پشتوانه ای می تواند باشد،که"کمیته دفاع ازرضا شهابی" با آسودگی خیال به رضا اطمینان بدهد که هم دردرون کشوروهم دربرون ازمرزها،هزاران هزارنفربا وسواس ومسئولیت نظاره گروضعیت دیروزوامروزتوهستند وازشمامطالبه این رادارند که برای سلامتی جسم وجانت دراین مرحله به اعتصابت پایان بخشی تا مراحل پرونده ات پیگیری وبسته شود.

 

گزارشگران :

چه چیزاین نگاه ونگرشی را که بدان اشاره داشتی را تضمین می کند؟

 

امیرجواهری:

ببین عزیز،شما چرایی نگرانی ام راپرسیدید وراه برون رفت ازمشکلی که درآن بسرمی بریم رامورد پرسش خود قراردادید. من هم راهکارهای مورد نظرم را، برمی شمارم و برآن تاکید می ورزم . با اینکه من خودم یک چهره تشکیلاتی وسازمانی ام . امااین یک پیام سازمانی وحزبی نیست بلکه تجربه آدمی استکه؛ همواره برسرمدافعه ازجنبش های اجتماعی درون کشورو امررهایی فعالان زندانی کاروفعالیت داشته ام . من برآنم که شکل وشرط تضمین چنین عمل واقدام مشترکی، چشم فروبستن ازنگاه فرقه ای، انحصارطلبانه وعقب مانده ای است که همه ما چه دردرون وچه دربرون با آن روبروهستیم. اینکه کارگران پراکنده اندوجدا ازهم عمل می کنند یک واقعیت است . درداخل ایران قدرت سرکوب وسرکوبگری نظام وحضورعمله مافیایی اش درپراکندن کارگران،کارکرد دارند.نگاهی به لیست اسامی اطلاعیه های ۵و۷ بیاندازید، هموزدرلیست حمایت گران داخل،نمایندگان خیلی ازتشکل ها جایشان خالی است. هنوزنیروی عظیم خود سندیکای کارگران شرکت واحد تهران وحومه درهمان دولیست به خط نشده اند هنوزازکمیته پیگیری وفعالین شناخته شده آن واتحادیه ازاد کارگری وبیشمارانی ازاهالی قلم،روزنامه نگاری ،نویسندگان وشاعران ،زنان،دانشجویان،مادران اعدامی و خاوران... نیستند. من معنی هزینه دادن درجهنم جمهوری اسلامی برای امضاء گذاشتن به پای چنین حرکتی را تا حدود زیادی می فهمم ونمی شود ازاینجا فرمان صادرکرد: لنگش کن!ولی همین عدم حضورکسان بیشمار،جمهوری اسلامی را درپیشروی ودرسرکوبگری وشکستن رضا شهابی ودیگرفعالان مقاوم زندان جسورترمی سازد.به هرصورت اگردردرون کشور،درهمراهی با "کمیته دفاع ازرضا شهابی" موانع پُرشماری را بتوان ردیف کرد. ولی درخارج ازکشورهیچ مانع ورداعی نیست. جزء مقتضای مصلحت طلبی های انحصارگرانه ومحدودنگری های گروهی وتنگ ما. کارواقدام متحد که سربگیرد . تازه پرسش های معمول شروع می شود. چه کسی آغازگرحرکت شده است. متن بیانیه پشتیبانی را چه کس و کسانی انشاء کرده اند؟چرا آن گونه که ما می بینیم ومی نگریم عمل نشده است؟باید فرمول ماهم برجسته گردد.بعضی ها که همواره پاسخ های نخراشیده درآستین خود دارند. اصلا ما جلوتراین کاررابه نام سازمان،حزب وگروه،تشکل مان کردیم ودفاع از"کمیته رضا شهابی" رادرسایت مان انعکاس دادیم . دررادیووتلویزیون مان ازآن صحبت داشتیم . ما بودیم که با خانواده رضا اول بارگفتگوکردیم ودهها حرف وحدیث دیگرتا مشکل آفرینی کنندونگذارند که آجرروآجربند گردد.هریک ازمسائلی راکه برشمردم ازجانب هرکسی که طرح گردد ،خودعامل بازداره وسد کننده نزدیکی ها واقدام مشترک است.باید جلوش ایستاد ومقاومت ورزید تا این حرکت برزگ وکارا پا بگیرد.

صورت مسئله روشن است . انسانی با مشخصه رضا شهابی کارگروعضوهیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوسرانی تهران وحومه،جانش را برکف دست گرفته و فریاد برمی آورد : بدون قید و شرط ووصول وثیقه،آزادم سازید. . من مجرم نیستم. کارگرم وزندان حق من نیست. جانم به لب رسیده،اعتصاب می کنم ودراعتصاب باقی می مانم حتی اگربه پایان عمرم بیانجامد. با صراحت اعلام داشت : " براي من مردن درراه جنبش كارگري افتخاراست"

پیام اشکاراست.نامه دادستان برای انتقال اورژانسی رضا به بیمارستان را از روز یکشنبه۱۳آذردراختیارمامورین زندان است. روزیکشنبه ۲۰ آذرماه مسئولین زندان اوین، رضا شهابی را به جای بیمارستان به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل کردند. آخرین خبربیانگر این است که رضا در بیمارستانی در تهران بستری شده است. خوب ما باید دست رو دست بگذاریم تا آن حادثه شوم اتفاق بیافتد . دراطلاعیه شماره۷  آمده است : " کمیته دفاع ازرضا شهابی نسبت به وضعیت حساس رضاهشدارداده وتوجه همگان رابه این نکته جلب می‌کند که چند مهره‌ی گردن رضا باید جایگزین شده واوعمل جراحی بسیاری حساسی راپیش رودارد. به همین دلیل لازم است مسئولین بیمارستانی وقضایی وامنیتی به شکلی دقیق مراقب وضعیت سلامت اوباشند. هرگونه سهل‌انگاری درمراقبت پزشکی ازرضا، باعث فلج شدن وی خواهد شد...." باید اقدام کرد واقدامی به وسعت جان ونیروی ما دردفاع ازامرآزادی بی قید وشرط رضا شهابی و شهابی ها ....!

هرعذروبهانه وسنگ اندازی برسراقدامی مشترک،سبک،ضد سیاسی،بی ارزش وضد آزادی است.

 

گزارشگران :

به نظر شما چگونه می توان عمل کرد؟

 

امیرجواهری:

تا به امروزخیلی ها،منظورم همین فعالین مدافع حقوق کارگران وزحمتکشان،فعالان نهاد های همبستگی کارگری،فعالان اتحاد بین المللی، اتحاد چپ ایرانیان خارج ازکشور،جمعی ازکارگران تبعیدی ومهاجر،فعالان احزاب وسازمان های چپ سوسیالیستی ،انجمن ها وتشکل های فرهنگی واجتماعی، سایت ها ووبلاگ ها،رسانه های صوتی وتصویری،شبکه های فیس بوک ،تویتر،ویدیو کلیب ها،همه وهمه اسم رضا شهابی رادرصدربرنامه های خود دارند.

لازم است همه اینان برسرخواست پایان اعتصاب غذا وبرای حفظ سلامتی ،یکصدا خواست آزادی اورادرطومارمشترکی اینترنیتی،برپایی شب های همبستگی ،آکسیون های زنجیره ای درنقاط مختلف یک شهر، وحتی راه انداختن کارناوال های انسانی اعتراضی دربرابرسفارت خانه های داغ و درفش رژیم درسطح شهرهای مختلف جهان ودههااشکال متنوع دفاعی تابه امروزتجربه شده راسازمان دهیم.می توان اعتصاب غذای سمبلیک یک روزه برای تهییج افکارعمومی جهان بازبه شکل زنجیره ای راه انداخت و جهان را برای آزادی رضا شهابی بسیج کرد. ما پیشترهم در درون کشورو درمنطقه کردستان وهم برون مرز،چنین اقدام متحدانه ای را برای آزادی و رهایی محمود صالحی و به اشکال گوناگون راه انداخته بودیم.

حرف بس است. باید دست بکارشد. اگرازانحصارطلبی وسماجت گروهی خود برای یک اقدام مشترک دست بکشیم و همه اختلافات موجودمان را با یکدیگر راهم فراموش نکنیم و حتی انرا برای خود پرنسیپ کنیم. بازمی توانیم برای یک حرکت فکر شده جهانی ومتحد ازهمین امروزاقدام کنیم . زمان عمل است . به رضا شهابی و" کمیته دفاع ازرضا شهابی "باید اطمینان بدهیم ک ما تا آزادی بی قید وشرط رضا شهابی وهم طبقه ی های اواززندان نظام ضد کارگری جمهوری اسلامی سرمایه، ازپای نمی نشینیم وبرسرپیمان خود با شما همراه هستیم.هم درقدم وهم دردرم وهم درسازمانیابی اتحاد عملی وسیع، ازهیچ تلاشی فروگذارنخواهیم کرد.    

 

گزارشگران :

از شما به خاطراین گفتگو تشکرمی کنیم

 

امیرجواهری :

من نیزبه سهم خویش ازشما مسئولیت سایت گزارشگران، سپاس گزارم که بیدریغ چنین امکان گفتگویی را برای من فراهم آوردید.

 

پنجشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۰ برابر با ۱۵ دسامبر ۲۰۱۱  

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com