19.12.11 02:03 Alter: 11 yrs

گزارشگران-در بیست و هشتمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی

Kategorie: Nachricht

 

تا زمانی که فلب شما بزند قلب من هم میزند

 

اعتصاب غذای رضا شهابی علیرغم درخواست جمع کثیری از فعالین سیاسی اجتماعی و فرهنگی برای پایان دادنش, همچنان ادامه دارد. امروز دوشنبه 28 آذر ماه, بیست و هشتمین روز اعتصاب غذای این فعال کارگری جریان دارد و میرود تا فاجعه ای بوقوع بپیوندد. جان رضا شدیدا در خطر است . آزادی بی قید و شرط او از زندان که تنها جرمش کارگر بودنش و دفاع از زحتمکشان است, خواست اوست و در این زمینه مصمم به ادامه اعتصاب غذاست. او به تنهائی در برابر سپاه قل و زنجیر و سیاهچال قرار گرفته و اعتراض میکند.

جا دارد که ما فعالین سیاسی فرهنگی و اجتماعی نیز اردوی معترضان به رژیم کارگرستیز اسلامی را با تمرکز دادن به اعتراضات و همبستگی گسترده خود آنچنان سازمان دهیم که منجر به ازادی بی قید و شرط این سمبل ازادگی و عدالت جویی گردد.

دستها را به هم حلقه کنیم , دامنه را برای حکومتگران و مسئولین قضائی اش چنان تنگ و محدود که  راهی جز آزادی بی قید و شرط فعالین کارگری در زندان و بویژه رضا شهابی برایشان  باقی نماند. رضا در بیست و هشتمین روز اعتصاب غذایش بخوبی میداند که قلب بی شمار وجدانهای ازاد و برابری طلب برای او می تپد. هم از اینرو میگوید تا زمانی که قلب شما می تپد, قلب من هم می تپد. پیام رضا در این گفته تاکیدی است دوباره که پرشمارفعالین و هواداران جنبش کارگری در خارج از کشور, تلاشهای خود را در مجرائی مشترک روان ساخته و کنشگری کنند.

امروز دوشنبه 28 آذر ماه

 

بهروز سورن

Sooren001@yahoo.de

 

سایت گزارشگران

Gozareshgar1001@yahoo.de

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com