03.10.12 10:01 Alter: 9 yrs

نیمه شب نوشته ها- 6 - انفجاری که در راه است ...

Kategorie: Meldung Rechts

 

 

سرتیتر روزنامه ها که هیچ سقوط ارزش پول کشورمان سر از نهادهای حکومتی و سخنرانی رهبران آمریکا در آورده است. این واقعه پر شتاب را بسیاری از سیاسی کارهای داخل و خارج از کشور نتیجه مستقیم تحریم اقتصادی ایران از سوی دول غربی می دانند. آمریکا و همدستانش این تحولات ارزی را بعنوان پیروزی سیاست تحریم جمهوری اسلامی اعلام می کنند و جمهوری اسلامی اساسا به ان بی اعتناست. احمدی نژاد در سخنرانی اخیر خود در جمع نخبه گان!!! بخوانید مزدوران و ابلهان بدون اشاره به این وضعیت بحرانزا اعلام می کند که وقت ان رسیده است که ایران در مدیریت مناسبات جهانی دخالت کند.

دنیای سیاست بسیار عجیب و غریب شده است در طی چند ماه ارزش ریال 60 درصد سقوط کرده است و بخش عمده زحمتکشان کشورمان این واقعه دردناک را در زندگی روزمره خود حس می کنند. قربانی بی واسطه این جنایت اقتصادی کارگران و محرومان و پابرهنگان کشورمان هستند. اینجا دیگر نمیتوان از کرد و فارس و آذری و بلوچ و ترکمن و عرب سخن جداگانه گفت. سرتاسر کشورمان تحریم زده هستند و و اثرات انرا در سفره شام و نهار خود حس می کنند. شرایط موجود و در صورت تداوم آن بی شک تغییر مناسبات پائینی ها و بالائی ها ( حکومتگران ) را بدنبال خواهد داشت. موجودیت بخش غالب مردم کشورمان بطور جدی بخطر افتاده است.

حداقل نیاز آنان نیز تامین نمیشود. این حداقل ها چنانچه عمدتا و در گذشته در حوزه سیاسی مطرح بوده اند اما امروز با نان شب کارگران و محرومان کشورمان مرتبط است. این بی شماران برای از دست دادن چیزی در اختیار ندارند. تدبیری نیز از سوی حکومتیان در انداخته نشده است و کماکان به دروغ گویی و لاف زدن مشغولند. در اداراه کشور مانده اند ولی در تصورمدیریت جهانی! هستند.

انفجاری قریب الوقوع در انتظار است. سوسیالیست ها که بهترین را برای مردم کشورمان میخواهند میبایستی طرحی نو در اندازند و در قامت جبهه ای توانا و موثر واقع شوند. راه بس ناهموار است و فرصت طلبان در کمین و برای موج سواری مهیا هستند.  امروز و با نگاهی به گذشته میتوان دریافت که شعار نه به جنگ و نه به تحریم اقتصادی تا چه اندازه صحیح بوده است. تجربه های گذشته را در پیش روی نهیم و با گسست از سکتاریسم بلوک چپ را برای شرایط پر حادثه روبرو سامان دهیم. جنبش های در پیش را نمیتوان به سرانجام خود بخودی و تلخ آنها آن رها کرد. 

همین و بس

 

بهروز سورن

2.10.2012

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com