07.07.16 00:17 Alter: 7 yrs

گزارشگران: توضیح چند نکته ضروری

Kategorie: Nachricht

 

اخیرا مباحثاتی در حاشیه موضوعی قتل حمید اشرف از رهبران سازمان چریک های فدائی خلق توسط ساواک جهنمی شاه دربرخی ازرسانه ها منتشر و مباحثاتی را بدنبال داشته است. این مباحثات چنانچه خالی از برخوردها و ناسزای شخصی و اتهامات باشند, قطعا حائز اهمیت هستند و بویژه و به اعتقاد ما نمیتوان بدان بی اعتنائی کرد. مطالب ارزشمند و پر تعدادی از خوانندگان با اسامی مستعار و گاها یکبار مصرف که پیش از آن هرگز روی نت مشاهده نکرده ایم و یا هیچگاه ارتباطی با گزارشگران برقرار نکرده اند, به این رسانه ارسال میشود. حجم بالای این مطالب ما را ناگزیر به یادآوری این نکات نموده است.

این رسانه بارها موازین کلی و اهداف خود را به اطلاع خوانندگانش رسانده است.

احزاب, سازمانها و گروه های سیاسی مخالف رژیم در صورت حمایت رسانه ای وعلنی از سایت مستقل گزارشگران مورد پشتیبانی ما بوده و اطلاعیه های آنان در حد توان منتشر خواهد شد.

گزارشگران در تقویت بنیه جنبش های داخل کشور تلاش میکند و این اصل را همواره پی گرفته و ادامه میدهد.

گزارشگران صدای کسانی است که در جهت ریشه کن نمودن بنیادین ارتجاع حاکم همت میگمارند

مباحثات حاشیه ای که کم ربط با جنبش های در جریان هستند ضرورتا از موضوعات فعالیت های ما محسوب نمی شوند.

این رسانه امکاناتی محدود دارد و قادر به ورود و پرداختن به همه موضوعات مطرح در سطوح روشنفکری و سیاسی نیست.

مسئولیت مطالب منتشر شده به عهده نویسنده آن می باشد ونقد مطالب درج شده در گزارشگران در همان ستون منتشر خواهند شد.

 

 

مسئولیت مطالب منعکس شده دربخش لینک های ارسالی خوانندگان با رسانه ارسال کننده می باشد

 

گزارشگران
Gozareshgar
info@gozareshgar.com