08.02.17 23:28 Alter: 6 yrs

گزارشگران: دزدان بزرگ و سارقین کوچک!

Kategorie: Nachricht

 

خبر رسید که نیروهای پلیس جمهوری اسلامی تصاویر دهها سارق را که در قل و زنجیر بوده اند به معرض دید همگان گذاشته و رسانه ای کرده اند. این اقدام حکومتیان قطعا برای پوشاندن و در سایه قرار دادن چهره های افشا شده عوامل حکومتی و حاشیه ای است که اختلاس های میلیاردی در پیشینه خود دارند. آقازاده ها و مسئولین نظام که در رانت خواری، اختلاس، تخلف، فساد، پولشویی و قاچاق در ابعاد میلیاردی سوابقی طولانی دارند و در راس قوای نظام نیز جا خوش کرده اند با نمایش خیابانی سارقین کوچک هیاهو براه انداخته و رد گم می کنند. چپاول دسترنج مردم و غارت منابع ملی در سی و چند ساله اخیر موضوع پوشیده ای نیست و جزئی از آن از میان اختلافات جناحین حکومتی رسانه ای شده است. سارقین بزرگ دکل نفتی و قطعات هواپیما و هزاران اختلاس و دزدی دیگر از سوی حکومتیان و وابستگانشان در پرده ای از ابهام و استتار پیچیده شده و دیگر هیچ یک از جناحین پیگیر آن نیستند. دیربازی است که شرط حکومتی بودن در نظام جمهوری اسلامی فاسد و جانی و دزد بودن است و اینهمه در شرایطی است که کارگران و زحمتکشان کشورمان هر روزه برای رسیدن به حداقل دستمزد خود مبارزه می کنند و از سوی نیروهای انتظامی رژیم سرکوب می شوند. سقف مدارس بر سر دانش آموزان خراب میشوند و بیکاری و فقر و محنت بیداد میکند.

تصاویر گویای نیات شوم حاکمان است

08.01.2017


فرح نوتاش |با درود

ترور شخصیت کمتر از کشتن فرد نیست. حال که کار به این جا رسیده

است ما نیز می توانیم عکس دزدان بزرگ را رسانه ای کنیم.

لطفا

این پیشنهاد را با تمام اعضای اپوزیسیون واحد مطرح کنید.
با تشکرGozareshgar
info@gozareshgar.com