03.02.18 22:55 Alter: 16 days

حسن رحمان پناه: چهار سال خودمدیریتی دمکراتیک و ١٤ روز مقاومت سرافرازانه عفرین

Kategorie: Nachricht

 

 

چهار سال از حاکمیت خودگران کانتون عفرین گذشت. در طول این چهار سال کانتون عفرین همراه با دو کانتون دیگر "جزیرە و کوبانی" علارغم هر اشکال و کمبود ، هر انتقاد و نارسایی ، نمونەای از حاکمیت مردمی،  فارغ از نژاد ، مذهب و جنسیت را در خاورمیانه اسلام زدە ، مملو از جنگ و کشتار، کانون منازعات و مناقشات منطقەای و جهانی ، با حضور مجموعەای ، شاە ، شیخ ، ولی فقیە و دیکتاتورهای مادام العمر نگهبان چاەهای نفت سپری نمود. رمز دشمنی تمام بنیادگراهای مذهبی از سنی و شیعە ، از نئوعثمانی های اردوغانی  تا سلفیون جهادی القاعدە و داعش و همفکرانشان ، از حاکمان شیعە ١٢ امامی لم دادە بر اریکە قدرت در تهران، تا حاکمان خون آشام شیعە فرقە علویەدر دمشق ، از وهابیون حاکم بر دلارهای نفتی در عربستان،تا خرسهای سفید کرملین و ریاکاران و دیگر قدرتهای امپریالیست جهانی و در راس آنان آمریکا ، با مشارکت در کشتار روزانه مردم "عفرین"  یا سکوت و چشم پوشی از آن ، علیە تجربە خودمدیریتی "روژآوا" بسیج شدەاند.تجربە ٤ سال حاکمیت تودەهای محکوم به سرکوب ، اما اکنون ادارە کنندە جامعە ، هیچ قرابتی با حکومت داری قاتلان و عیاشان در خاورمیانه کنونی ندارد. رمز اتحاد و بسیج کل ارتجاع جهانی و منطقە علیە عفرین و روژآوا از این حقیقت سادە ناشی می شود.

در دل این تجربە و این شکل از حاکمیت تودەای ، سازماندهی مقاومت مردمی و شورانگیز در برابر دومین ارتش مجهز ناتو و ششمین ارتش بزرگ جهان، امری قابل انتظار و امیدوار کنندە است . در طول ٢ هفتە گذشتە ، ارتش فاشیست ترکیە با استفادە از مجهزترین سلاح های کشتار جمعی و مدرنترین وسایل جنگی در برابر تودەهای مجهز با امکانات نظامی محدود، اما عزم و آرادە مستحکم و پولادین زمین گیر شدە است. اکنون عفرین و مقاومت آن در برابر تهاجم قاتلین حرفەای از ارتش ترکیە، تا تروریست های جهادی جبهەالنصرە ، از آدم کشان ارتش آزاد سوریە ، تا داعشیان شکست خوردە در کوبانی و ... زبانزد جهانیان است. مقاومت عفرین یادآور نبرد "استالینگراد" توسط ارتش سرخ علیە ارتش نازی آلمان و نبرد قهرمانه مردم ویتنام علیە اشغالگران آمریکا در این کشور است.شهر مقاوم کوبانی نیز بعد از ٤ ماه نبرد حماسی ، سرآغاز شکست داعش در عراق و سوریە شد و نامش با حمایت های جهانی از آن، در تاریخ ثبت شد. مقاومت ٢٤ روزە مردم سنندج نیز در برابر اشغالگران حکومت اسلامی، نمونە دیگری از نبرد طولانی مدت تودەای علیە ارتش و نیروی مسلح حرفەای است کە در مبارزات مردم منطقە ماندگار شد.

ارتش فاشیست ترکیە و شکست خوردەگان بنیادگرای اسلامی متحدش در یورش به عفرین در صدد جبران شکست "داعش" در کوبانی هستند. در جلو چشمان نظارەگر جهانیان ، یورش وحشیانه داعش و حامی لوجیستیکی و درمانی آن ترکیە ، با شکست مفتضحانه در کوبانی همراه شد . از آنزمان اردوغان و حزب "اک پارتی" کینە عمیقی علیە تجربه خودمدیریتی روژآوا در سینه دارند و درصدد جبران این شکست بودند. یورش به عفرین آدامه یورش اسلامیون به کوبانی است ، با این تفاوت کە اینبار اردوغان و فرماندهان ارتش ترکیە مسئولیت اصلی یورش به عفرین را در دست دارند.

یورش فاشیست ها و اسلامیون به عفرین، بدون صدور فرمان این یورش و ایجاد کریدور امنیتی _هوایی توسط  امپریالیسم روسیە و بدون موافقت و همکاری جمهوری اسلامی حاکم بر ایران و رژیم قاتل بشار اسد ممکن نمی شد. چشم پوشی امپریالیسم آمریکا از این تهاجم وحشیانە با چاشنی "حفظ امنیت" ترکیە بعنوان متحد استراتژیک آمریکا در منطقە،برای چندمین بار اثبات نمود کە آمریکا در لحظات حساس، خنجر زهرالودش را به جنبش های اعتراضی و از جملە جنبش رفع ستم ملی در بخش های مختلف کردستان وارد خواهد نمود .

اردوغان و حزب اک پارتی در طول حکومت چند سالە خود در ترکیە ، با حمایت اژانس های عظیم تبلیغاتی و با جار زدن  "اسلام لیبرال" و " اسلام سیاسی" در افکار عمومی ترکیە و جامعە جهانی معرفی شدند ، اما فاشیسم افسار گسیختە امروز جریانات  و دولت های اسلامی اردوغان ، تجلی اسلام لیبرال و سیاسی دیروز است. تئوری و نظریەای کە از خمینی تا اردوغان ابطال بودن آنرا برای هزارمین بار اثبات نمود . امتیاز دادن به جریانات سازمانیافتە اسلامی چیزی جز خدمت به آنان و فربە کردنشان در خدمت به اهداف ارتجاعی و ضدانسانی آنان و اربابان امپریالیست شان نیست . اردوغان و اک پارتی ، همچون خمینی و حزب جمهوری اسلامی، نمونە بارز ضدیت با خواست و مطالبات مردمی  نە تنها  در ترکیە و ایران ، بلکە در کل منطقە هستند . نقد و افشا نکردن اسلام بعنوان "عقاید تودەها"  و به بهانه  "رم ندان تودەها" خدمت به  ایدئولوژی طبقە حاکم و فرستادن تودەها به قتلگاه است. جمهوری اسلامی در ایران ، داعش در کوبانی ، رقە و موصل ، اردوغان در در ترکیە و عفرین نمونە بارز آن است.

مقاومت و تسلیم ناپذیری در هر مبارزە و نبرد حق طلبانه و انسانی ، حتا اگر جریان مقاوم و نبرد کنندە شکست هم بخورد ، پیروزی است . اردوغان در آغاز تهاجم به عفرین وعدە پیروزی در چند ساعت را داد . اما بعد از ١٤ روز نیروهای آن و متحدینش زمین گیر و در محدودە بسیار کم پیشروی داشتەاند . پیشروی کە با تلفات سنگین نظامی برای آنان و سیاست کشتار جمعی علیە تودەهای تسلیم ناپذیر در عفرین همراه بودە است. تردیدی نیست عفرین تا این لحظە پیروز و به استالینگراد و ویتنام دیگر برای فاشیست ها تبدیل شدە است.

کوبانی درس و تجربە گرانبهایی در اختیار جنبش مقاومت و حق طلبانهو مقاومت انقلابی جهانی گذاشت . تلفیق درست و همە جانبە مقاومت سرافرازانە جنگجویان ، با حمایت گستردە جهانی و با حضور میلیونی تودەهای ضد جنگ در خیابانها ، ضامن پیروزی در نبرد علیە جنایتکاران و فاشیست ها است. اکنون کە سازماندهندگان عفرین تصمیم گرفتەاند به جای تخلیە شهر ، مسلحانه و دستە جمعی از آن دفاع نمایند ، جنبش اعتراضی جهانی باید خیابانها در کشورهای مختلف، بویژه  اروپا ، کانادا ، استرالیا ، آمریکا و روسیە را بعنوان تصمیم گیرندگان اصلی بر سرنوشت بشریت امروز و فروشندگان اصلی سلاحهای کشتار جمعی و حامیان دولت های دیکتاتور و گروەهای ضدانسانی را تصاحب نماید. شرکت فعال دراین اعتراضات در حمایت از عفرین و روژآوا و مدافعین آن، حداقل انتظاری است کە پیرزنان ، پیرمردان ، کودکان و رزمندگانی کە در برابر فاشیسم اسلامی دولت اردوغان و متحدینش سینە سپر کردەاند ، از کل بشریت دارند. شکست اردوغان ، حزب و ارتش آن در عفرین ، شکست بزرگی برای فاشیسم اسلامی ، برای جنگ طلبی نژادپرستانه و در خدمت به رهایی مردم ستمدیدە کل خاورمیانه از دیکتاتورها خواهد بود .

عفرین بعد از ٤ سال خود مدیریتی دمکراتیک و مردمی و بعد از ١٤ روز مقاومت سرافرازانه در برابر ارتش جنایتکار ترکیە و بنیادگرایان اسلامی متحدش  به رمز مقاومت و انسانیت در برابر ارتجاع و فاشیسم تبدیل شدە است . از آن حمایت کنیم .

 

شنبە ١٣ بهمن ١٣٩٦

 

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com