11.04.18 22:49 Alter: 11 days

مهستی شاهرخی: گلرخ، زیبای خفته

Kategorie: Nachricht

 

گلرخ بهار نیکویی در راه است

روزهای پربار در شکوفایی بهار

گلرخ، زیبای خفته

 

گلرخ بهار نیکویی در راه است

روزهای پربار در شکوفایی بهار

روزهایی که دخترانی جوان بر روی سکوهای شهر سبز شده و گیسوانِ مهتابی شان شکوفه داده است.

روزهای بهاریی که مردم شهر و مردم ایران، همه یک صدا، پایان زمستان را اعلام کرده اند.

روزهایی که کارگران پاک باخته به دادخواهی و اعتصاب برخاسته اند.

گلرخ، زیبای خفته برخیز

و با قندِنیشکر از دستِ کارگران روزه ات را باز کن

گلرخ، در بهار آزادی هیچکس را به جرم داستان های منتشر نشده اش،

شعرهای چاپ نشده اش،

فیلم های ساخته نشده اش،

آوازهای نخوانده اش،

موزیک های نساخته اش،

متهم نخواهند کرد

و به دادگاه نخواهند کشید

و محکوم نخواهند کرد.

می رسد آن روزی که دیگر هیچکس به جرم ثبتِ یادداشت هایش زندانی نخواهد شد.

و هیچکس از یک زندان به زندان بدتری تبعید نخواهد شد.

گلرخ فردا روز دیگری است.

چشمانت را باز کن و شیرینی قند و طعمِ زندگی را از نو احساس کن.

گلرخ، فردا روز بهتری است.

پاریس بیست و دوی فروردین/ یازده آوریل
Gozareshgar
info@gozareshgar.com