03.06.18 00:24 Alter: 17 days

اردشیر نصرالە بیگی:با یاد اعدام ٥٩نفر از زندانیان سیاسی ١٢خرداد در شهر مهاباد!

Kategorie: Nachricht

 

 

 

روز ١٢ خرداد ماه ١٣٦٢ خورشیدی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در شهر مهاباد ٥٩نفر از زندانیان سیاسی شهر ، ٥٩ فرزند مبارز این شهر را یکجا تیرباران کرده و جنازه بخون آغشته آنانرا در تلویزیون به نمایش گذاشت ، تا به خیال واهی خود توده مردم بجان آمده را دچار رعب و وحشت نماید، آنها را مرعوب دیکتاتوری و سرکوب وجنایت خود نموده و راه را بر مبارزات عادلانه وانقلابی شان سد کند. اعدام ٥٩ مبارز شهر مهاباد اولین کشتار دستجمعی رژیم اسلامی حامی سرمایه نبوده ، نه در ایران و نه در کردستان. رژیم اسلامی مدتهاست که بدور از هر راه و رسمی انسانی ، بدور از هرگونه تعهدی به ابتدائی ترین حقوق زندانیان سیاسی ، کشتار دستجمعی در زندانها و حتێ در خیابانها و در مقابل چشم مردم را پیشه خود کرده است . مردم آگاه کردستان از همان آغاز روی کار آمدن این رژیم جهل و خرافهحامی سرمایه داری با سیمای منحوس و غیر انسانی این رژیم آشنا شدند .اعدام ٥٩تن مبارز شهر مهاباد یادآور اعدامهای دستجمعی شهریور ماه ١٣٥٨ خورشیدی و سالهای بعد از آن ، شهریور ماه ١٣٦٦ و ٦٧ خورشیدی و٠٠٠ میباشد. اعدام ٥٩ مبارز شهر مهاباد یادآور اعدامهای دستجمعی و محاکمات چند دقیقه ای و فرمایشی جلاد فرستاده خمینی از تهران جناب خلخالی منفور که در شهرهای پاوه،سنندج ، مریوان وسقز ده ها مبارز وانقلابی را به جوخه اعدام سپرد . یادآور کشتار جمعی مردم بیدفاع روستاهای قارنا ،قلاتان ، ایندرقاش ، صوفیان و سروکانی در کردستان، یادآور کشتار جمعی ١٦ کارگر کوره پزخانه های ساروقامیش در منطقه بوکان و میاندوآب ، ده ها و صدها جنایت دیگر این رژیم بود . در مقابل این جنایات خشم مردم مبارز و بجان آمده در کردستان بمراتب بیشترو بیشتر گشته و یاد و خاطره این جنایات از ذهن آنان پاک نخواهد شد و یاد و خاطره این انسانهای مبارز و پاکباخته فراموش نخواهد شد . و از هر فرصت و امکانی که پیش آید نفرت وانزجار خود را از این رژیم و دم و دستگاه سرکوبگرش نشان میدهند.

یاد همگی جانباختگان راه آزادی و عدالت اجتماعیو سوسیالیسم گرامی و عزیز است!

درود میفرستم به همگی خانواده ها و بستگان این قربانیان سال ١٣٦٢ خورشیدی و سر تعظیم فرود می آوریم در مقابل عزم و اراده سرفرازانه خونواده ها و بستگان این عزیزان در شهر مهاباد!

 

اردشیر نصرالە بیگی

 


در تبریز اعدام شدند نه در مهاباد |

در تبریز اعدام شدند نه در مهاباد

این پنجاه و نه تن مهابادی در تبریز اعدام شدند نه در مهاباد و درباره این رویداد نگاه کردن به نوشتاری در لینک زیر سودمند است

http://www.iranglobal.info/node/55034

کسانی از دوستان اگر ایمیل آقای اردشیر نصرالله بیگی را دارند بهتر است این نکته را به ایشان یادآوری کنند!Gozareshgar
info@gozareshgar.com