06.06.18 00:51 Alter: 14 days

برنامه های تازه رادیو و تلویزیون برابری با مجید دارابیگی, نسرین ابراهیمی, آرش کمانگر, فریدا آفاری, بهروز خباز, مصطفی اسدپور, سولماز اسکندری، بهروز فراهانی، اسفندیار منفردزاده، جواد تسلیمی، احمد پوری و سعید افشار,

Kategorie: Nachricht

 

مجید دارابیگی: پس لرزه های خروج امریکا از برجام 

https://www.youtube.com/watch?v=qFV5fiOXzVg&t=491s

 

نسرین ابراهیمی: جوانبی از جنبش کارگری در جهان و ایران 

https://www.youtube.com/watch?v=mHMJb4xnubw&t=268s

 

گزارشی از حضور رضا شهابی، داوود رضوی و لقمان ویسی در سازمان جهانی کار و نیز ارتباط وسیع آنها با سندیکاهای کارگری چند کشور اروپایی 

https://www.youtube.com/watch?v=O1V66Um0sPI&t=434s

 

گفتگوی آرش کمانگر با فریدا آفاری درباره ضرورت مبارزه با میلیتاریسم و نیز عواقب خروج امریکا از برجام

https://www.youtube.com/watch?v=AsaCzDxudSM&t=1286s

 

برنامه ماهواره ای ۳۱ مه - به یاد رفیق رضا غفاری 

https://www.youtube.com/watch?v=m73gJ1Nx7Pw&t=993s

 

گره گاه های عزیمت به سمت جنبش بیکاران - گفتگوی بهروز خباز با مصطفی اسدپور 

https://www.youtube.com/watch?v=5H5SIaX08xo&t=1544s

 

برنامه های جدید رادیویی در سایت برابری با: سولماز اسکندری، بهروز فراهانی، اسفندیار منفردزاده، جواد تسلیمی، احمد پوری و سعید افشار 

www.radiobarabari.com

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com