18.04.21 00:20 Alter: 21 days

رؤیاها: شعری از زهره مهرجو

Kategorie: Meldungen Links

 

رؤیاها

شعری از زهره مهرجو

 

 

ماه صورت گرد و روشنش را

 در آسمان بزرگ آشکار می کند،

مثل رُز سپیدی که در زیرآفتاب گرم می شکفد.

 

نگاهش که می کنی

رؤیاها در ذهنت زنده می شوند

زیبا، جوان و وحشی...

بسان اسب هایی که در جنگل

شتابان به سوی افق دور می تازند...

سایه هاشان در رنگین کمان نقش می بندد

گیسوان ابریشمی شان در هوا موج می زند...

در برابرشان

زمان حیرت زده از حرکت باز می ماند

 

پشت سر

رد سنگینی ازغبار برجا می نشیند.

 

 

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com