19.04.21 22:59 Alter: 20 days

حسین اخوان توحیدی: روی تپه های اوین

Kategorie: Meldungen Links

 

 

 

۳۰فروردین ۱۳۵۴ جنایت هولناک

 

روی تپه های اوین ،

 

مردمی که تاریخ نمیدانند به ازادی نمیرسند.

 

تیتر روزنامه ها :

 

نه زندانی هنگام فرار از زندان کشته شدند.

 

این خبر مثل بمب در فضای خفقان پخش شد.

 

من ،در انروزها زندگی مخفی داشتم. ودرمشهد بودم عصر به زنده یادناصر ناظمی در تهران تلفن زدم تا خبر بگیرم، روزنامه عصر بیرون امده بود ،گفتم چه خبر؟

 

گفت خبر خوبی ندارم،و سکوت کرد، اصرار کردم ،خبر را برایم خواند

 

نه زندانی سیاسی هنگام فرار از زندان کشته شدند.

 

بیژن جزنی

 

مصطفی جوان خوشدل

 

کاظم ذولاانوار

 

حسن ضیا ظریفی

 

عباس سورکی

 

عزیز سرمدی

 

محمد جوپانزاده

 

احمد جلیلی افشار

 

سعید کلانتری

 

،هفت فدایی خلق ودومجاهد خلق ،زندانیان سیاسی وسرشناسی بودندکه محکومت گرفته بودند.

 

خانواده های زندانیان سیاسی وشهدا برای همبستگی بدیدار خانواده های تیرباران شدگان شتافتند

 

شاه بعد ازتاسیس حزب رستاخیز، اسفند ۱۳۵۳این شعر را درتلویزیون خوانده بود:

 

مه فشاند نور

 

سگ عوعو کند

 

هر که مرا قبول ندارد یا پاسپورت بگیرد واز ایران برود یا زندان ...

 

شاه به خودش لقب خدایگان داده بود ومخالفت با او مخالفت با خدابود و میخواست قدرت شاهانه اش را با کشتار نشان دهد.

 

باید سراغ کسانی میرفت ، که با او مخالف بودند،.

 

 

"گزارش یک جنایت

 

"روزنامه اطلاعات اول خرداد۱۳۵٨

 

بعد از انقلاب ، بهمن نادری پور ،معروف به ،"تهرانی"سربازجو وشکنجه گر ساواک وسرپرست زندان سیاسی اوین راز چگونه کشته شدن نه نفر، از زندانیان سیاسی را فاش کرد و گفت :

 

هفتم فروردین ۱۳۵۴محمد حسین ناصری معروف به عضدی مرا خواست وگفت :قرار است عملیاتی انجام شود و آقای ثابتی معاون ساواک گفته شما هم باید در عملیات باشید.

 

پنجشنبه 29 فروردین رضا عطار پور معروف به حسین زاده بمن گفت :کاظم ذوالانوار را به اوین منتقل کنم.

 

سرهنگ وزیری ريیس زندان اوین گفت:2 بعد از ظهردر رستوران هتل آمریکا برای ناهار حاضر باشم.

 

من نامه انتقال کاظم ذوالانوار را به امضا رساندم که او را به زندان اوین منتقل کنند.

 

ساعت دو ونیم به رستوران رسیدم، رضا عطار پور

 

،محمد حسن ناصری

 

،بهمن فرنژاد،معروف به دکتر جوان

 

،سعدی جلیل اصفهانی،معروف به بابک،ناصر نوذری معروف به رسولی

 

ومحمد علی شعبانی،معروف به حسینی ،همزمان با من آمده بودند.

 

عطا پور یا همان حسین زاده گفت:جزٸیات عملیاتی که قرار است انجام شود راثابتی معاون ساواک بررسی کرده وتصویب شده،وما باید چند نفر از اعضای این سازمانها را بکشیم.

 

عطا پور گفت:شعبانی ورسولی زندانیان را از اوین تحویل میگیرند،وما به قهوه خانه اکبر آوینی در نزدیکی بازداشتگاه،منتظر میشویم وبا سرهنگ وزیری به محل میرویم.

 

رسولی وحسینی زودتر حرکت کردندوبعد از نیم ساعت ،مابسمت قهوه خانه راه افتادیم.

 

رسولی وحسینی زندانیان را ،چشم بسته ودست بسته تحویل گرفته و سرهنگ وزیری که لباس نظامی به تن داشت ،با عده ای آماده کارزار بودند.

 

با راهنمایی او وبه دنبال مینی بوس حامل زندانیان، به بالای ارتفاعات بازداشتگاه اوین رفتیم،زندانیان را پیاده کرده،به ردیف روی زمین نشاندند،سپس رضا عطا پور فاتحانه گفت:همانطور که شما همکاران ما را محکوم کرده ...ماهم شما را محکوم کرده ومیخواهیم حکم را اجرا کنیم.

 

بیژن جزنی وچند نفر دیگر از زندانیان به این عمل شدیدا ،اعتراض کردند.

 

اولین کسی که رگبار مسلسل یوزی را بسوی آنها بست،سرهنگ وزیری بود

 

،و از آنجایی که گفتند همه باید شلیک کنند،همه شلیک کردند.

 

بعد،سعدی جلیل اصفهانی،بالای سرهمه رفت وتیر خلاص را شلیک کرد.من ورسولی چشم بند شهدا را سوزاندیم،و اجساد را داخل مینی بوس گذاشتیم وحسینی ورسولی جنازه شهدا رابه بیمارستان 501ارتش بردندوپزشک قانونی،دکتر قربانی از اجساد بازدید کرد واجازه دفن صادر شد.

 

شاه اینگونه سلطنت میکرد افتخار امیزاست؟

 

آیا رضا پهلوی این جنایتهای پدرش را محکوم میکند ؟

 

رضا پهلوی ،طی چهل سال هیچگاه تجاوز جنسی به زنان زندانی وکشتار زیر شکنجه را محکوم نکرده است، از جمله فاطمه امینی، حسین نانکلی کارگری همانند ستاربهشتی .

 

کشتار کارگران جهان چیت ، در جاده کرج در سال ۱۳۵۵ ،

 

ترور استاد نجات الهی وکشتار دانشگاه واعدامهای انجام شده توسط محمد رضا شاه ، را محکوم کرده است؟

 

یا اینکه ،حقوق بشر ویترین فضای سیاسی رضا پهلوی میباشد اوسلطنت طلب شکست خورده است به پاسدار جنایتکارو بسیجی ادمکش امید بسته است .

 

مامورین اطلاعات به اقای هاشم خواستار زندانی سیاسی میگویند میخواهی مخالفت کنی ،این شماره رضا پهلوی را بگیر و با او صحبت کن .

 

بقایای هیچ دیکتاتوری و رضا پهلوی نماینده مردم وقربانیان نیستند.

 

مدرنیته نفی ادامه حکومت موروثی وخانوادگی است.

 

وظیفه صدای امریکا بی بی سی رادیوفردااست تا برای ثبت در تاریخ چکونگی جنایت هولناک ترور نه نفر رااز پرویز ثابتی معاون ساواک جویا شوند..

 

 

حسین اخوان توحیدی

 

پاریس
Gozareshgar
info@gozareshgar.com