23.05.10 21:16 Alter: 13 yrs

نظرخواهی گزارشگران از ک - الوند

Kategorie: Meldung Rechts

 

نظرخواهی گزارشگران از فعالین سیاسی درباره اوضاع کنونی

 

لطفا و برای آشنائی خوانندگان سایت خود را معرفی نمائید

پاسخ:(کامران) ک. الوند

 

اعتراضات خیابانی که از نزدیک به یک سال پیش شروع شد امروزه بطور محسوسی فروکش کرده است و یا به تعبیری شکل عوض کرده است و در مناسبتهای مختلف انجام میپذیرد. بطور کلی و درحال حاضر وضعیت این جنبش عمومی را چگونه ارزیابی میکنید؟

 

از ویژگیهای جنبش های اجتماعی به دلیل کثرت نیروهای شرکت کننده در ان و همچنین گستردگی مطالبات شرکت کنندگان افت و خیزهای ان است .اما انچه بر سر جنبش یک ساله اخیر که با شعار رای من کو به شعار مرگ بر دیکتاتور ،و بجای جمهوری اسلامی به جمهوری ایرانی، منتهی شد تناقص بین مطالبات عمومی و عام جنبش با سرگیجی و سردرگمی به اصطلاح رهبری خود خوانده این جنبش است. جنبش (سبز)  بخاطر موسوی یا کروبی شکل نگرفته بود اما با رادیکال شدن مطالباتش هم رژیم را به وحشت انداحت هم کسانی را که صرفا خواهان اصلاح یا خیلی واضع تر خواهان سهم بیشتری در حاکمت سیاسی در جهت پیشبرد منافع ان گرایش اقصادی بودند که از طرف جناع دیگر  به حاشیه قدرت رانده شده بود.

از فردای رادیکال شدن جنبش که در واقع زنگ خطری بود هم برای کل رژیم هم برای انهایی که بدنبال موج سواری خود را رهبر جنبش قلمداد میکردند و در واقع خواهان اصلاح رژیم از بالا بودند و صرفا از مردم جهت استفاده ابزاری برای رسیدن به این خواست نیاز داشتند دست در دست هم دادند تا رادیکالیزم جنبش را به هر طریقی شده مهار کنند.

جناع حاکم با استفاده از ابزار سرکوب خشن دد منشانه با بهرگیری از تمام امکانات شروع به سرکوب جنبش کرد و جناع به اصطلاح اصلاح طلب با شعارهای انحرافی باز گشت به دوران خمینی عملا تلاش در به انحراف کشاندن جنبش ازمطالبات سی ساله از حیات ننگین رژیم اسلامی میکرد.

جنبش اجتماعی با ازمون استفاده از تضاد ها روبروست.  بلاخص با تجربه دفاع از موسوی در انتخابات تحت شعار رای من کو، و میزان علاقه موسوی در حفظ نظام و تاکید به باز گشت به دوران خمینی، شرایط  حساسی را برای جنبش ایجاد نموده است.

جنبش در شرایط سکوت است نه سکون و با عقلانیتی که در پروسه یک سال مبارزه  از خود نشان داد  و با توجه به تجربه عدم اعتماد به جناح اصلاح طلب که مطالبا ت خود را در چارچوب نظام و حفظ ان می بیند.جنبش اجتماعی در یک سال اخیر نشان داد از بلوغ سیاسی خواص خود برخوردار است.

در واقع سکوت جنبش  اتش زیر خاکستر است.

 

آیا خشونت اعمال شده از سوی حاکمان در برابر اعتراضات مسالمت آمیز مردم که منجر به کشته شدن دهها نفر و صدها زخمی و بازداشتی دیگر شده است میبایستی همچنان و همواره  با پاسخی مداراطلبانه روبرو گردد؟

 

پاسخ:بربریت وددمنشی رژیم اسلامی را نباید منوط به سرکوب جنبش اجتماعی یک سال اخیر نمود .

سرکوب و جنایت با ذات رژیم اجین شده است و ریشه تاریخی و اسلامی دارد.رژیم برای تداوم حیات ننگین خود همواره برای عدم پاسخ گویی به مطالبات مردم از هر جنایتی فروگذار نکرده است و در واقع سرکوب جنبش ادامه سی سال جنایت بر علیه مردم استو امری استثنایی نیست.

 

بنظر شما پاشنه آشیل جمهوری اسلامی کدام است؟ آیا با تمرکز مبارزات مردمی بر نقطه ضعفهای رژیم میتوان نتایج موثرتری حاصل کرد؟

پاسخ:جمهوری اسلامی حکومتی بحران زیست است .از لحاظ اقصادی کاملا ورشکسته و شدیدا در تنگنا قرار دارد و به مثابه غریقی است که اخرین تقلای خود را برای غرق نشدن میکند .از لحاظ سیاسی از  دوران  قبیله ایی به دوران مافیایی خانوادگی دگردیسی کرده و  راس این خانواده ولی فقهی قرار دارد.تضاد ها در دورن رژیم در جهت سهم وری از منافع اقصادی هر روز عمیق تر میشود.گروهای خانوادگی  برای امتیازگیری و خفه کردن  صدای همدیگر دست به افشارگری از میزان فساد و دزدی تحت نام مفاسد اقتصادی و شناسایی عوامل فساد یا دانه درشت ها بر علیه هم دیگر زور ازمایی میکنند.

بی تردید هر ان میزان شکاف در بالا عمیق تر باشد عمر رژیم هم کوتاه تر و شکندگی رژیم سری تر میشود. تضاد در بالا زمینه های وحدت در پایین را فراهم میکند که این خود میتواند تعادل قدرت بین بالا و پایین را به نفع مردم تغییر دهد ، درچنین شرایطی مردم از توان بیشتری در جهت سازمان دهی خود برخوردار خواهند بود.

 

کاستی های جنبش خیابانی کدامند؟

مهمترین کاست جنبش خیابانی بلاخص جنبش یک سال اخیر خود به خودی بودن ان بود .و جنبشهای خود به خودی همواره بر بستر مطالبات کوتاه مدت شکل میگیرد . نقش سازماندهی دراز مدت بر محور شعار مبارزه برای مطالبات جنبش و سازماندهی بر اساس منافع گرایشهای دورن جنبش در جهت مقابله بر علیه تمرکز گرایی و دنباله روی از مواردی و عواملی بود که جنبش را دچار سکوت کرد.

 

 

نقش ایرانیان خارج از کشور در حمایت از مردم را چگونه دیدید؟

پاسخ:نقش ایرانیان با توجه به گرایشات فکری ونظری محدود به پشتیبانی از مبارزات مردم در محدوده مطالبات دمکراتیک است . افشای جنایات رژیم در افکار عمومی بین المللی

 

تا کنون صدها شعار از سوی معترضین به جمهوری اسلامی طرح شده است. کدامیک از شعارها را گویای سطح مبارزات مردمی میدانید؟

شعارها برخواسته از میزان سطح  اگاهی  نیروهای شرکت کننده در مبارزه و محصول تحلیل مشخص از شرایط مشخص است .هر چه جنبش رادیکال ترو پیشروتر به همان میزان بار و پتانسیل شعارها مطابق با همان مرحله از مبارزه گویا تر و روندی تر است .

 

صرفنظر از اینکه شما بعنوان مخاطب این نظرخواهی خود را در محدوده فعالین چپ تعریف میکنید یا نه – جایگاه جنبش چپ را در جنبش عمومی مردم کشورمان چگونه ارزیابی میکنید؟

پاسخ:

اگر منظور شما از چپ" سازمان های چپ"است که تعداد حروف اسم سازمانی شان از تعداد اعضای شان بیشتر است از دید من هیچ نقشی و جایگاهی ندارند. اما چپ به مفهوم و مظمون یک طیف  گسترده از مبارزین کمونیست که خود را( متعلق به این چپ) میدانم در عرصه های مختلف در دفاع از مبارزات مردم فعالیت میکنند جایگاه و نقس تایین کنندهایی دارند.

چپ ایران گرچه به لحاظ سازمانی پراکنده است اما به لحاظ اعتبار سیاسی هنوز جایگاه خود را در میان مردم خصوصا طبقه کارگر و جنبش کارگری حفظ کرده است .

 

طیف رهبری کننده این جنبش را چگونه معرفی میکنید؟

پاسخ: جنبش از نظر من رهبری واحدی غیر از انها که تلاش میکنند رهبری خود را به کل جنبش تامیل کنند ندارد.

موسوی و دیگر اصلاح طلبان مدعی رهبری جنبش به این امر مهم کاملا وافق هستند که سطح مطالبات مردم به مراتب فراتر از اصلاح کردن حکومت است . به همین علت  تلاش در پی بی کارامد کردن جنبش  در همان حد منافع  خود در چارچوب نظام هستند . اگر  رهبری جنبش را بطور فرض در همین حد و قواره موسوی خلاصه کنیم، رهبری این جنبش ارتجاعی است . بخشی از ارتجاع حکومتی که از قدرت به حاشیه رانده شده اند .

 

جمهوری اسلامی در پی اعدام بسیاری از دستگیرشدگان اعتراضات اخیر است و در امتداد آن تصفیه حساب با بسیاری که قبل از آغاز این اعتراضات در بازداشت بسر میبرند. چگونه میتوان  کشتار زندانیان سیاسی را متوقف کرد؟

پاسخ:

توقف جنایات رژیم جمهوری اسلامی در یک کلام فقط با سرنگونی این جنایت کاران امکان پذیر است. نمی توان از این درنگان انتظار داشت برای ادامه حیات ننگن شان مرتکب جنایت نشوند .جنایت در جوهر این رژیم نهادینه شده است.همواره این سوال از خود میکردم چگونه وقتی شعار سرنگونی این رژیم در دستور کار مردم ایران است از رژیم خونخوار اسلامی انتظار ازادی  برای زندانیان داشته باشیمیا از انها بخوایم دست به جنایت نزند و اعدام ها را متوقف کند؟.

 

آیا ناگفته ای دارید؟

پاسخ:با سپاس از سایت گزارشگران که چنین امکانی را  فراهم نمود .

 

با سپاس از شما

گزارشگران

www.gozareshgar.com

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com