18.06.10 20:11 Alter: 13 yrs

نظرخواهی گزارشگران: بی نام از پاریس

Kategorie: Meldungen Links

 

گزارشگران: نظرخواهی از فعالین سیاسی اجتماعی درباره شرایط کنونی

گزارشگران:

یکسال  از خروش حماسی مردم ایران علیه دیکتاتوری حاکم گذشت و پروسه عقب نشینی رهبران علنی آن را همگان شاهدیم. رفسنجانی و خاتمی در سکوت ( کی بود کی بود ما نبودیم ) بسر میبرند و موسوی و کروبی از هراس خروش بنیان برانداز دوباره مردم کشورمان گام بگام در حال عقب نشینی هستند و مردم را به کرنش در برابر حکومت دار و درفش اسلامی دعوت میکنند. ایا این نظریه را صحیح میپندارید؟

 بله نظر کاملن صحیحی است

گزارشگران:

از شواهد پیداست که معاملات پنهان  در پشت پرده میان رهبران اولیه  و حکومتیان موجود و بثمر رسیده است. آیا شما هم چنین میاندیشید؟

 احتیاج به معاملات پنهان نبوده و نیست رهبران اولیه تکه ای از خودشان هستند و دارند رل بازی می کنند تا سر نخ از دستشان در نرود

گزارشگران:

جنبش اخیر اما در کالبد رهبرانی مانند کروبی و موسوی خلاصه نشد و اتکاء بر رادیکالیسم خودجوش و شعار مرگ بر دیکتاتور سمبل توده هائی بود که خود رهبری را مشخصه حضور خود در مناسبتها و تظاهرات پی در پی قرار داده بود. اشکال بروز علنی عبور از رهبری پس مانده را در حوادث اخیر سالروز برآمد جنبش مردمی و در آینده چگونه ارزیابی میکنید؟

باید فقط بر روی اعتصابات سراسری کار کرد چشم اسفندیار و پاشنه آشیلشان اعتصابات است

گزارشگران:

با توجه به اعتراضات وسیع ایرانیان خارج کشور و گذر آنان از تمایلات رهبری اصلاح طلبان تلاشهای بسیاری انجام میگیرد تا صف سبزها را از ساختارشکنان جدا کنند. نمود بسیاری را از جمله  گفتارها و مصاحبه های آنان در خارج و داخل کشور دیده و شنیده ایم. از جمله آنان اظهارات ابراهیم نبوی و اشکوری بوده است. اولی ساختارشکنان را عوضی نامید و دومی در مصاحبه اش گفت: کسانی که خواهان برانداری هستند خارج از جنبش سبز میباشند. چاره چیست؟ چگونه میتوان این تبلیغات گسترده مماشات طلبان را افشا و خنثی کرد؟

باید به همه مجامع و ارگان های بین المللی و رادیو

تلویزیون ها بهر وسیله ای که ممکن است فهماند که هدف اصلی و یگانه هدف جنبش بر اندازی

این رژیم است مردم جانشان از این رژیم به لبشان رسیده و نه از تقلب در انتخابات چون تا این

حکومت هست و در بر همین پاشنه می چرخد همین تقلبات وبیشتر از آن به وقوع خواهد پیوست

و آن هائی که در هر لباسی دم از اصلاح رژیم می زنند بشکلی از بدنه خود رژیم هستند

 گزارشگران:

شعار مرگ بر دیکتاتور و سرنگونی جمهوری اسلامی را چگونه تحلیل میکنید؟

 از عمل کار برآید به سخن دانی نیست

گزارشگران:

نکته ای برای افزودن  دارید؟

در خانه اگر کس است یک حرف بس است 

با تشکر از شما

گزارشگران

15. 06 . 2010

نظرات خود را برای انتشار به آدرسهای زیر ارسال نمائید

gozareshgar1001@yahoo.de

gozareshgar67@yahoo.de


Gozareshgar
info@gozareshgar.com