19.06.10 12:16 Alter: 13 yrs

نظرخواهی گزارشگران: مجید امید

Kategorie: Meldungen Links

 

 

گزارشگران: نظرخواهی از فعالین سیاسی اجتماعی درباره شرایط کنونی

 

گزارشگران:

یکسال  از خروش حماسی مردم ایران علیه دیکتاتوری حاکم گذشت و پروسه عقب نشینی رهبران علنی آن را همگان شاهدیم. رفسنجانی و خاتمی در سکوت ( کی بود کی بود ما نبودیم ) بسر میبرند و موسوی و کروبی از هراس خروش بنیان برانداز دوباره مردم کشورمان گام بگام در حال عقب نشینی هستند و مردم را به کرنش در برابر حکومت دار و درفش اسلامی دعوت میکنند. ایا این نظریه را صحیح میپندارید؟

: آری

 

گزارشگران:

از شواهد پیداست که معاملات پنهان  در پشت پرده میان رهبران اولیه  و حکومتیان موجود و بثمر رسیده است. آیا شما هم چنین میاندیشید؟

: تجزیه موجود در لایه های زبرین حافظان نظام اسلامی، ژرف تر از آن شده که توافقی رودررو پا به میدان عمل گذاشته باشد، اما؛ خوان  مشترک بر تنازع بقاء در برابر هر جنبشی و این جنبش پیش رونده، تا امروز ، مانیفست به تحریر آمده از بدو ظهور خلافت در مصادره پنجاه و هفت را بر آنان تحمیل می کند، چرا که تنها وسیله بودشان در هر مقام، خلاصه میشود به حفظ نظام اسلامی اشان.

 

گزارشگران:

جنبش اخیر اما در کالبد رهبرانی مانند کروبی و موسوی خلاصه نشد و اتکاء بر رادیکالیسم خودجوش و شعار مرگ بر دیکتاتور سمبل توده هائی بود که خود رهبری را مشخصه حضور خود در مناسبتها و تظاهرات پی در پی قرار داده بود. اشکال بروز علنی عبور از رهبری پس مانده را در حوادث اخیر سالروز برآمد جنبش مردمی و در آینده چگونه ارزیابی میکنید؟

: اینان با حضوری زیبا در سالگرد جنبش سبز، همان طیف های حاشیه ای با شعار؛ استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی بودند که توانستند بخشی چشم گیر از اکثریت اصلاح طلب دیگرگون شده را به خود جلب کنند.

 – یک از دلایل عمده بی تفاوتی برخی مناطق ایران تا امروز، مخدوش بودن مرزها و موضع گیری های اکثریت این جنبش با هدف اصلاحات و نه ساختار شکنی بوده است -

در ادامه این روند میتوان با اتکاء به تلاش ی گسترده در مسیر آشکار نمودن پسا پرده نظام، روشنگری بر اساس تجربه های سر آمده و ایجاد شوق، رشدی فزاینده را در هر دو حالت چگونگی و اندازه بشارت داد اما،

اما تا زمانی که این جنبش نتواند یک رهبری جدی و سازمان یافته را در خود پرورش دهد بی نیازش به قائد و قهرمان- جدا از دریافت های رهنمونی فردی و جریانی -  و تا زمانی که نتواند اقشار پائینی جامعه و در نیازی ناگزیر و اساسی تر ؛ طبقه کارگر را از آن ِ راه خود کند، بهار آزادی را در انجامی میسر، مزه نخواهد کرد.

در این راستا و تا آن زمان، در ادامه اعتراض های جسته گریخته ی خیابانی، دانشگاهی و کارخانه ای، در کنار نا فرمانی مدنی، وظیفه اندیشمندان؛ روشنگری و  به دست دادن تعریفی واحد از همبستگی _ و نه اتحاد- در بیرون رفت از پراکندگی ست.

 

گزارشگران:

با توجه به اعتراضات وسیع ایرانیان خارج کشور و گذر آنان از تمایلات رهبری اصلاح طلبان تلاشهای بسیاری انجام میگیرد تا صف سبزها را از ساختارشکنان جدا کنند. نمود بسیاری را از جمله  گفتارها و مصاحبه های آنان در خارج و داخل کشور دیده و شنیده ایم. از جمله آنان اظهارات ابراهیم نبوی و اشکوری بوده است. اولی ساختارشکنان را عوضی نامید و دومی در مصاحبه اش گفت: کسانی که خواهان برانداری هستند خارج از جنبش سبز میباشند. چاره چیست؟ چگونه میتوان این تبلیغات گسترده مماشات طلبان را افشا و خنثی کرد؟

:جنبش سبز ِ خاکی ِ ساختار شکن، در برابر جنبش سبزی از نوع علوی، باید و باید که در نگاه اینان ؛ خارجی و عوضی قلمداد شود.

ما شوق مان برای همین خروج و جانشینی ست، که از طلا گشتن پشیمان ....اما، از آن رو که این کیش شده گان در وحشت مات شدن گزیرهای نمانده جز بستن شمشیر از رو در برابرشان، دفاع عریان با همان ادبیات، برای نیروهای چپ - در یک اتحاد عمل – طریقی ضرور و حق طلبانه است.

حتی فرا تر از نیروهای مستقل و سلطنت طلب، که دیریست در برابر اینان قد علم کرده اند.

 

 

 گزارشگران:

شعار مرگ بر دیکتاتور و سرنگونی جمهوری اسلامی را چگونه تحلیل میکنید؟

: آغازی عریان بر نفس های پایانی ِ حرمتی آسمانی، پس از سی و یک سال، اما برای همیشه.

 

 

گزارشگران:

نکته ای برای افزودن  دارید؟

: 1= ضرورت بررسی تجربه های تاریخی از این دست در سراسر جهان، با توجه به شرایط محیطی و فرهنگی هر جامعه.

2= نمی توان طراح و تحلیل گر سیاسی بود بی دانش به قانون شطرنج.

3= با اعتقاد به اساس دیگرگونی بر ماده و تاریخ؛ هر نشانه ی زمانی پیشاپیش اشاره شده و هر شکل نقاشی شده برای هر جنبش و انقلابی، خوش باوری تاریخی ست.

4= بسیج کارگران در حمایت از دیگر مردمان ِ همراه، به خصوص زنان ودانشجویان، تا رسیدن به باور نیاز، برای یک اعتصاب عمومی و پایان کار.

با سپاس: مجید امید

 

 

با تشکر از شما

گزارشگران

15. 06 . 2010

نظرات خود را برای انتشار به آدرسهای زیر ارسال نمائید

 

gozareshgar1001@yahoo.de

gozareshgar67@yahoo.de

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com