30.10.12 13:43 Alter: 7 yrs

نیمه شب نوشته ها - 18 - چند سوال حاشیه ای خطاب به برگزارکنندگان نخستین جلسه پالتاکی عمومی بخشی از ایرانیان چپ در خارج کشور

Kategorie: Nachricht

 

 

زمانه ای است که بنظر من از هر اتحادی که با مشخصه عدالت جویی, آزادیخواهی و با آرزوی حذف کامل جمهوری اسلامی صورت میگیرد میبایستی دفاع کرد. علت را هم میتوان در سیمای انسان ستیز و دد منشانه حکومتی تعریف کرد که از تمامی ابزار موجود برای حفظ حاکمیت خود سود می جوید.

بنیه ای قوی هم دارد و به آرزو و اصلاح کنار نمیرود. هم از اینرو برای برانداختن آن نیازمند نیرو و نیروهائی اجتماعی هستیم که با قدرت هر چه تمام تر این سایه سنگین ستم و استبداد را از میان بردارد و در ابعادی انسانی بر این اجتماع هفتاد میلیونی روشنائی بخشد. بنظر من اتحاد موسوم به چپ ایرانیان خارج کشور نیز نهادی است که شایسته دفاع است و اینجانب نیز علیرغم نا آشنائی با افراد و سازماندهنده گانش پشتیبانی خود را از این تجمع بخشی از چپ ها اعلام مینمایم.

اطلاعیه آخرین آنها را میتوانید در این آدرس ببینید.

اتحاد چپ ایرانیان خارج کشور نخستین نشست عمومی پا لتاکی خود را برگزار میکند

 

عرف حاکم بر چپ و اندیشه مارکسیستی بطور کلی تکیه زدن به واقعیات است و بهمین علت نظم نوین خود را سوسیالیسم زورکی نمی نامد. سوسیالیسم من و دوستانم نمیخواند. سوسیالیسم رویایئ نمیداند. آنرا سوسیالیسم علمی میخواند. سوسیالیسمی که بر پایه واقعیات, حقایق استوار است و زمینی است.

ابهام اینجاست که این جمع اسمی که برای خود انتخاب کرده است خود را در موقعیتی قرار میدهد که گویا منتخب چپ ایرانیان خارج کشور است و از وظیفه ای تاریخی برخوردار می باشد. این شیوه سیاسی – رفتاری قطعا سوالاتی چند برجای می گذارد.

 این اتحاد جایگاه خود را در میان ایرانیان چپ خارج از کشور چگونه تعریف می کند؟

مباحثات چگونه و با حضور چه کسانی و از چه زمانی آغاز شد؟

افکار عمومی چپ ایرانیان خارج از کشور, چگونه و آیا اساسا در جریان بوده اند؟

چه تلاشهائی برای در جریان نهادن ایرانیان چپ در خارج از کشور ( حداقل افراد و نهادهای چپ شناخته شده و فعال ) صورت گرفته است؟

از کدام مکانیزم های دمکراتیک برای انتخاب این نام و به نام همه ایرانیان چپ خارج از کشور بهره برده اند؟

آنطور که از عنوان اطلاعیه مشخص است, این اولین نشست عمومی بخشی از ایرانیان چپ خارج از کشور است. نشست های خصوصی پالتاکی در کجا و چگونه انجام پذیرفته است و چه افرادی در آن شرکت داشته اند؟

بهروز سورن

هوادار چپ

30.10.2012

 

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com