11.03.18 23:10 Alter: 9 days

مهری زند: خیزش گرسنگان، خیزش زنان و جنبش زنان

Kategorie: Nachricht

 

 

              اسفند 1396

خیزش گستردۀ مردم ایران در دیماه گذشته که ادامۀ 39 سال مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی است و هنوز گر چه با شدت کمتر ولی  در اشکال مختلف ادامه دارد دارای پنج مشخصۀ اصلی است :

1- حضور زنان گرچه بطور فردی یا در جمعهای چند نفری ولی سنبلیک: زنانی که با بر سر چوب کردن روسری این پرچم جمهوری اسلامی، آن را به پرچمی در راه سرنگونی جمهوری اسلامی تبدیل کردند. این حرکت ادامۀ 39 سال مبارزۀ زنان است با حجاب تحمیلی و دیگر قوانین ضد زن و تلاش درراه  دور زدن این بی حقی ها به اشکال مختلف.

2- حضور وسیع و سراسری در بیش از هشتاد شهر کوچک و بزرگ بیکاران، باز نشستگان، کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان،  زن و مرد، پیر و جوانی که گرانی، تورم و فقر روزافزون از یکطرف و اختناق و سرکوب از طرف دیگر کاسۀ صبرشان را لبریز کرده است.

3- قطع امّید از تمامیت نظام و خروج از توهمی که اصلاح طلبان سعی در ایجادش داشته و دارند.

4- شکل خود بخودی این خیزش  با سازماندهی محدود، بدون پیگیری و تداوم که نشان از عدم وجود یا وجود بسیار ضعیف عناصر آگاه و سازمانیافته دارد.

5-این عدم تشکل و سازماندهی بخصوص از طرف نیروهای چپ انقلابی و کمونیست، کمبودی است مخرب با پی آمدهای تأسف آور. کمبودی که اگر ادامه یابد مانع از آن خواهد شد که طبقۀ کارگر و دیگر نیروهای انقلابی سکاندار این خیزش باشند. امری که حاصلش جز شکست در مقابل ارتجاع جمهوری اسلامی و یا بقدرت رسیدن جناح دیگری از بورژوازی نخواهد بود. اگر وضع بر این پایه بچرخد یکبار دیگر و برای چهارمین بار در صد سال گذشته انقلابی در ایران اتفاق خواهد افتاد که در آن کارگران، اعم از کارگران کارخانه ها و کارگاهها تا معلمان، پرستاران، کارمندان واحدهای خدماتی، بیکاران، دانشجویان، دانش آموزان و روشنفکران از زن و مرد مبارزه خواهند کرد، شکنجه و اعدام در زندان ، کشتار در تظاهرات خیابانی و یا قتلهای زنجیره ای را متحمّل خواهند شد، خانواده ها داغ عزیزانشان را مادام العمر با خود حمل خواهند کرد و در آخر یا جمهوری اسلامی قادر میشود به حیات ننگینش ادامه دهد و یا جناح دیگری از بورژوازی بر موج انقلاب توده ها سوار شده و بقدرت میرسد. جناحی با دیدگاههای ناسیونالیستی یا مذهبی از نوعی دیگر و یا هر دو با هم که غالباً نیز به قدرتهای اقتصادی بزرگ جهانی، امپریالیستها از نوع غربی یا شرقیش وابستگی مستقیم یا غیر مستقیم دارد.

به این دلیل است که ما سوسیال-فمینیستها، مانند دیگر نیروهای چپ انقلابی، دیگر حق نداریم دنباله رو حوادث شویم. باید با مطالعه و درس گیری از تجربیات گذشته و حال جنبش انقلابی زنان و دیگر جنبشهای انقلابی در ایران و جهان در حین حرکت و مبارزه ایده ها و نظراتمان را تعمیق کنیم، روشن و مستدل سازیم. تبلیغ و اشاعۀ این نظریات به تشکیلات مستقل از دولت و از احزاب و سازمانهای سیاسی نیازمندند.

در جنبش زنان ایران مانند جنبش زنان در کشورهای دیگر دیدگاههای فمینیستی دیگری نیز موجودند که خواستهای برابری طلبانه حقوقی زنان با مردان، مبارزه با تبعیضات جنسی، خشونت و زن ستیزی رایج را در دستور کار خود قرار داده اند امّا از آنجا که تجزیه تحلیل علمی ریشه های این نابرابری و خشونت راهنمای آنان نیست، قادر نیستند راه حلّهای مؤثری ارائه دهند. یا به بیراهه میروند و یا در نیمه راه متوقف میشوند. لیبرال-فمینیسم و فمینیسم اسلامی دو نمونۀ بارز این دیدگاهها در جنبش زنان ایران است. لیبرال-فمینیستها که دیدگاههای بورژوائی را در جنبش زنان نمایندگی میکنند در ضمن تلاش برای کسب حقوق زنان آگاهانه یا نا آگاهانه سیستم سرمایه داری را از حملات خود مبرا میکنند و یا در حفظ آن میکوشند. سیستمی که مانعی است جدی در راه استقلال کامل اقتصادی زنان در سطحی وسیع و همگانی. استقلالی که شرطی نه کافی ولی لازم برای رهائی زنان از ستم جنسی است. فمنیستهای اسلامی مانند دیگر فمنیستهای مذهبی در چهار چوب قوانین و دستورات الهی زندانیند و کسب حقوق زنان را در این عرصه جستجو میکنند. در حالیکه مذاهب خود یکی از بزرگترین و قویترین وسائل برای حفظ سلطۀ مرد بر زن و توجیه فرودستی زنان در خانه و جامعه اند.

بنظر من رهائی زنان از تبعیض و خشونت جنسی در هر جامعه ای و از جمله ایران مستلزم تحقق سه شرط اساسی است.

1- جدائی دین از دولت و از آموزش عمومی

2- وجود آزادیهای دموکراتیک: آزادی بیان، اجتماعات، تظاهرات، تحزب و تشکل.

3- برقراری مالکیت اجتماعی بر وسائل تولید بجای مالکیت خصوصی، گروهی یا دولتی بورژوائی بر این وسائل، تولید برنامه ریزی شدۀ سراسری توسط ارگانی که از سوی کارگران، کارکنان و زحمتکشان تعیین میشود و مدیریت تولید توسط تولید کنندگان مستقیم. بعبارت دیگر برقراری سوسیالیسم.

 

شرط اول: جدائی دین از دولت و آموزش عمومی

 

جدائی دین از همۀ نهادهای دولتی:  قانونگزاری، اجرائی، قضائی و آموزش عمومی بدلیل خصلت زن ستیزانۀ همۀ مذاهب چه تک خدائی و چه چند خدائی، امری مهم در راه رهائی زنان از ستم جنسی است.  مذاهب محصول جوامع طبقاتی و  پدر سالاری هستند که در آن به وجود آمده اند. از آن نظم ناشی شده اند و در توجیه و تحکیم نظم موجود کمک کرده و میکنند. نظمی چنین لبریز از نابرابری را نمیتوان تنها با زور حفظ کرد. قدرتی باید باشد که به قربانی بگوید خدا چنین خواسته است. او را از عذاب جهنم بترساند و با قول بهشت آرام کند. این قدرت، قدرت کنیسه، کلیسا، مسجد و معبد بوده و هست.

عملکرد سی و نه سالۀ حکومت جمهوری اسلامی ایران بهترین دلیل بر لزوم جدائی دین از دولت و آموزش عمومی است. تحقیر زنان بوسیلۀ این حکومت، تحقیری که با شعار "یا روسری یا تو سری" شروع شد، با ممنوعیت شغلی در پاره ای مشاغل چون قضاوت، خوانندگی، هنرپیشگی بدون تن دادن به ضوابط اسلامی چه در پوشش و چه در اعمال و حرکات ادامه یافت و اخراج زنان بجرم بد حجابی  از مراکز تحصیل و کار را شامل شد. اطاقکهای بازرسی حجاب و آرایش در ورودیهای مدارس و دبیرستانها، دانشگاهها و محلهای کار توهین را سازماندهی کردند. گشتهای ثارالله ، حزب الله و امر بمعروف و...تجاوز به آزادی، شخصیت و خشونت بر زنان را روزمره کردند. جدا سازیهای جنسی در وسائل نقلیۀ عمومی، مکانهای تحصیل و کار، زنان را بعنوان اشیائی جنسی و منحرف کننده که باید از نگاهها پنهان بمانند به نمایش گذاشت و تلاش کرد که تمامی جنبه های دیگر انسانی زنان را در محاق قرار دهد. رادیو، تلویزیون، کلاسهای درس، مساجد و نماز جمعه ها مراکز تبلیغ عقب مانده ترین و متعفن ترین افکار پدرسالارانه شدند، فرودستی زنان و جایگاه درجه دوّم آنان را بعنوان حکمی الهی تبلیغ کرده، آموزش و اشاعه دادند. قوانین منشاء گرفته از دین اسلام و احادیث منتسب به آن زنان را در بند سلطۀ مردان خانواده اعم از پدر، برادر، عمو، شوهر،پدر شوهر و ...بیش از گذشته باسارت کشید. مقاومت بسیاری زنان در مقابل این سرکوبهای شخصیتی و انسانی تحسین انگیز است. مردان بساری نیز در جامعه به رذالت سوء استفاده از قوانین موجود تن ندادند امّا وجود این قوانین ضدّ زن همراه با فقرعظیمی که مافیای مالی-نظامی در حکومت به جامعه تحمیل کرده و میکند زمینۀ فجایع بزرگی را در سطح خانواده ها و جامعه علیه زنان بخصوص زنان طبقات متوسط و فقیر ایجاد کرده است. صیغه این فحشای اسلامی که سالها بود در ایران غیر قانونی اعلام شده بود و میرفت تا بصورت امری قبیح در اذهان مردم محکوم و به ذباله دان تاریخ سپرده شود بصورت امری رایج در آمده است. امروز سوء استفاده جنسی از دختران و زنان جوانی که بدلیل فقر روزافزون و برای تأمین زندگی خود و خانواده اشان به صیغه تن میدهند نه تنها شرمی را شامل نمیشود، بعنوان "وظیفۀ شرعی حمایت از زنان محروم" توجیه شده و اعتراض بآن به عنوان مخالفت با احکام الهی مورد تقبیح قرار میگیرد. باید گفت که قربانیان این تن فروشی و خانواده هایشان نیز با لای لای مذهب آسانتر به این تحقیر و خشونت تن میدهند و این عمق فاجعه است. آیت الله ها وآخوندها شغل بی زحمت و پر درآمد جدیدی یافته اند. فاحشه خانه های اسلامی در قم، مشهد و پاره ای شهرهای دیگر به ابتکار آنان برپا شده است. تجارت جنسی با تن دختران و زنان محروم جامعه که سرمایه داری مالی-نظامی و ما فیائی جمهوری اسلامی آنها را به ورطۀ فلاکت کشانده است تجارتی بس سودآور است. تجارت با فروش تن زنان صیغه ای. من این خوکها را به نام شغلیشان "آیت الله جاکش" میخوانم. با آنکه میدانم میتواند شک آور باشد. فاحشه خانه های جدید را "خانه های عفّت" نامیده اند. وقاحت این قوم بی انتهاست. جمهوری اسلامی اصولاً عادت دارد که نامها را وارونه کند. وقتی که مدارس خصوصی و پولی "مدارس غیر انتفاعی" خوانده میشوند جای تعجب نیست که "فاحشه خانه" را "خانۀ عفّت" بنامند.

مبارزات زنان علیه این قوانین و این تبعیضات که از چند هفته پس از سرکوب انقلاب بوسیلۀ خمینی و یارانش شروع شد با وجود افت و خیزهای خود هرگز خاموشی نگرفته است. بخشی از زنان این جنبش از همان ابتدا جدائی دین از دولت یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی را تنها راه رهائی از این گرداب دانستند و میدانند امّا بخش دیگر با اعتقاد به اینکه کسب حقوق زنان در چهارچوب حکومت اسلامی با تکیه بر آیات و احادیثی دیگر و با کمک آیات و معاظم امکان پذیر است آگاهانه و نا آگاهانه سعی در خالی کردن روح انقلابی جنبش و بسازش کشیدنش با حکومت زن ستیز موجود کردند. "کمپینگ یک میلیون امضاء" که  برای مدتی بس طولانی مبارزات زنان را در سطحی وسیع به خاموشی کشید و در انتظار قرار داد، قادر نشد کوچکترین امتیازی از حکومت پدر سالار جمهوری اسلامی کسب کند. سفره های حضرت عباس و آش های نذری بعنوان "فعالیتهای فمینیستی" تقاضاها بدرگاه این آیت الله و آن مقام دولتی، قضائی و یا مجلس برای دادن فتوائی و یا تدوین قانونی هر چند کوچک بنفع زنان، دخیل بستن به چادر زهرا رهنوردها، جمع آوری رأی برای خاتمی، روحانی و غیره نتیجه ای جز ناامیدی و سرخوردگی ببار نیاورد. اگر زنان در طی این 39 سال قادر شده اند جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادارند: حجاب را چنان که حکومت میخواست رعایت نکنند، به خانه نشینی و "نشستن و زادن شیران نر" بسنده نکنند، در تحصیل، ورزش، کارهای هنری، علمی، صنعتی و خدماتی با وجود موانع عظیم و طاقت فرسا موفقیّت های چشمگیر بدست آورند و برابری خود را با مردان در عمل به اثبات برسانند، هرگز با سازش با هیچیک از جناحهای حکومتی نبوده است. با جنگیدن روزمره با نظم موجود بوده است. با افشای قوانین ضدّ انسانی و ضد زن جمهوری اسلامی و بجان خریدن زندان، شکنجه و اعدام برای ابراز عقایدشان بوده است. امروز روسریهائی که بر سر چوب میروند و شعارهائی چون: "اصولگرا، اصلاحگرا، دیگه تموم ماجرا" یا  "مرگ بر جمهوری اسلامی" نویدی را در دلها زنده میسازند : درک این حقیقت که اولین قدم در راه رهائی زنان جدائی دین از دولت و آموزش عمومی است. سرنگونی جمهوری اسلامی است و نه سازش با این یا آن جناح حکومتی یا تغییر قوانین در چهارچوب اسلام.

 

شرط دوّم: وجود آزادیهای دموکراتیک:

 

روابط و فرهنگ غالب در تاریخ بشر و در اکثریّت قریب به اتفاق جوامع روابط و فرهنگی پدر سالارانه است. قوانین بسیاری حافظ این روابطند و مذاهب و آداب و رسوم نه تنها مردان جامعه که زنان را  به موافقین و حامیان نظم موجود تبدیل کرده است. مبارزه ای طولانی و همه جانبه لازم است که بتواند این نظم، این قوانین، آداب و رسوم را تغییر دهد. میزان و شدّت مبارزات زنان برای کسب حقوق برابر با مردان و علیه تبعیض و خشونت جنسی در هر برهه ای از زمان در ارتباط مستقیم با میزان آزادی بیان، مطبوعات، تشکیلات و تظاهرات در جامعه است. فضای نسبتاً آزاد پس از انقلاب مشروطیّت انتشار بیش از 10 نشریه را که به مسائل زنان میپرداختند را ممکن ساخت. مبارزات کارگران، زحمتکشان و روشنفکران در ابتدای دهۀ بیست شمسی و فعالیتهای حزب توده در آن زمان به وجود سازمانهای توده ای زنان و انتشار نشریه هائی که مهر محدودیّت شرایط زمانی خود را داشتند انجامید. پس از غارت حاصل انقلاب بوسیلۀ نیروهای سیاه مذهبی در بهمن 57 و آن زمان که هنوز نیروهای دولتی انسجام نیافته و در موضع ضعف بودند بسیاری از نیروهای چپ و مترقی بر اهمیّت دفاع از آزادیهای دمکراتیک پی نبردند:  صدای هزاران زن ایرانی بر ضدّ حجاب اجباری و برای آزادی پوشش که فریاد میزدند: "ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم"، "آزادی نه شرقی، نه غربی، جهانیست"، شنیده نشد. تظاهرات علیه بسته شدن روزنامۀ آیندگان گرچه هزاران نفر را در تهران و پاره ای شهرها ی دیگر بخیابان آورد امّا بطور وسیع مورد استقبال قرار نگرفت و حتّی شرکت در آن توسط رهبران پاره ای از نیروهای چپ تحریم شد. گر چه بخشی از پایه های این نیروها علی رغم دستور رهبری به تظاهرات پیوستند. اجرای سیاستهای ضدّ دموکراتیک خمینی و یارانش علیه حقوق زنان، آزادی بیان و مطبوعات و حقوق ملیتها مورد چشم پوشی قرار گرفت و کوچک نمائی شد. به این عنوان که این مرتجعین "خصلت ضدّ امپریالیستی" دارند.

امروز تاریخ را دوباره نمیشود ساخت ولی میشود از آن درس گرفت:

الف- در مبارزه با امپریالیسم به هیچ نیروی ارتجاعی ای نمیشود تکیه کرد. مبارزه با قدرتهای بزرگ اقتصادی-سیاسی و متحدین آنها مستلزم مبارزه با نیروهای ارتجاعی داخلی است. مستلزم دفاع از حقوق دمکراتیک است. مستلزم دفاع از آزادی بیان، اجتماعات، تشکلات، احزاب، اعتصابات، برابری حقوقی زن و مرد، برابری حقوقی ملیتهای ساکن یک سرزمین است.

ب- هر نوع تبعیض جنسی، قومی، مذهبی (بی مذهبی) یا نژادی امری است غیر قابل قبول و باید با آن مبارزه کرد. تبعیضها، نابرابریها و بی عدالتیهای کم اهمیّت تر و پراهمیّت تر وجود ندارند.  برای رنجها و ستم ها اشل(نردبان) نسازیم و آنها را درجه بندی نکنیم. این بار خواسته های برابری طلبانه و ضدّ تبعض جنسی زنان نباید چون در انقلابات گذشته فراموش شود و به آینده واگذار گردد. چه از طرف مردان و چه بخصوص از طرف خود ما زنان.

 

شرط سوّم: برقراری مالکیت عمومی بر وسائل تولید، برنامه ریزی سراسری توسط ارگانی از نمایندگان کارگران، کارکنان و زحمتکشان و مدیریت تولید بوسیلۀ تولید کنندگان مستقیم: برقراری سوسیالیسم

 

جایگاه درجه دوّم زنان در جامعه و روابط پدرسالارانۀ حاکم بر تمام جوامع بشری در طول تاریخ امری طبیعی و ذاتی نیست. ریشه در عدم استقلال اقتصادی زنان دارد. به قول آگوست ببل سوسیال-فمینیست آلمانی: "در پشت هر ستمی وابستگی اقتصادی ستمدیده به ستمگر موجود است". ستم بر زنان نیز استثنائی بر این حقیقت نیست. پیشرفت وسائل تولیدی و پیدایش جوامع صنعتی در طی بیش از دو قرن گذشته این امکان را فراهم کرده است که زنان نیروی کار خود را در خارج از خانه به فروش بگذارند،  مستقماً وارد بازار کار شده و از نظر اقتصادی مستقل از مردان خانواده گردند. امّا در اسارت ماندن وسائل تولیدی، خدماتی و آموزشی در مالکیّت خصوصی و یا تحت سلطۀ دولتهای موجود که در اکثریّت مطلقشان دولتهائی مطعلق به سرمایه داران و در خدمت آنها هستند، همواره ارتشی از ملیونها بیکار را در جامعه تولید و بازتولید میکند که زنان اکثریّت آن را تشکیل میدهند. بحرانهای دوره ای این سیستم چون خطری جدی با دوره های بیش از بیش نزدیک بهم همۀ نیروهای تولیدی یعنی اکثریّت مردم هر کشوری را تهدید میکند. سیستم سرمایه داری جمهوری اسلامی،  مافیائی مالی-نظامی است که استثمار نیروی کار را با سلاح مذهب و سرکوب وحشیانه به حداکثر رسانده است. امروز اعتصابات و تظاهرات کارگری در ایران غالباً برای درخواست اضافه حقوق یا کم شدن ساعات کار صورت نمیگیرند، برای درخواست پرداخت ماهها و ماهها حقوق عقب افتاده اند. حقوقی که بارها از خط فقر پائین تر است. جواب کارفرمایان به این درخواستها ضرب و شتم کارگران، دستگیری و بزندان انداختن و شکنجۀ آنان است زیرا که کارفرما در اغلب موارد یا خود  بیت رهبری، سپاه، بنیاد مستضعفان و نهادهای دیگر دولتی است و یا با ادغام سرمایه های خصوصی و دولتی با هم به طور غیر مستقیم به این نهادها وابسته است. زنان بیکار حتی در آمار بیکاری به حساب نمی آیند. چرا که برای جمهوری اسلامی کار زن خانه داری، شوهرداری و بچه داریست. بنابر این دلیلی ندارد که بعنوان بیکار در ادارۀ کار نام نویسی کند. آنجا نیز که زنان موفق به پیدا کردن کار میشوند حقوق و مزایای کمتری از کارگران و کارمندان مرد دارند. آمار سال 95 میانگین این تفاوت را برای کارمندان غیر کادر 21 در صد و برای کادرها 50 در صد اعلام کرده است.

نتیجه آنکه در جمهوری اسلامی مانند دیگر جوامع سرمایه داری، زنان یا همچنان از استقلال اقتصادی برخوردار نخواهند شد و یا آنکه همواره مانند کارگران و کارمندان مرد و بیش از آنان در خطربیکاری و از دست دادن این استقلال خواهند بود. زیرا هدف سرمایه داران تولید سود است و نه خوشبختی تولید کنندگان. حرکت بطرف جامعه ای که در آن وسائل تولید (حداقل و در ابتدا در مورد تولیدات بزرگ ، زمین و منابع زیرزمینی) به مالکیت جمعی در آمده و از حیطۀ مالکیّت خصوصی و دولتی بورژوائی خارج شده و با برنامه ریزی توسط ارگانی متشکل از نمایندگان کارگران، کارمندان و زحمتکشان، تحت کنترل تولید کنندگان مستقیم قرار گیرند، تنها گرانتی داشتن کار و استقلال اقتصادی زنان است. پیوند مبارزات زنان با مبارزات کارگران، کارمندان، زحمتکشان شهری و روستائی، دانش آموزان و دانشجویان، ملیّت های زیر ستم و هم جنس گرایان  با خفظ استقلال سازمانی و تحت هدایت آگاهی های ماتریالیستی، کمونیستی و سوسیال فمینیستی میتوانند به سرنگونی دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی منجر شوند و طلیعۀ برقراری جامعه ای بدون تبعیض را نوید دهند.

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com