02.09.18 23:08 Alter: 19 days

بیانیه پایانی یازدهمین مجمع حضوری نهادهای همبستگی

Kategorie: Nachricht

 

"مجمع همبستگی با خیزش نوین در جهت ایجاد تشکل های مستقل کارگری و مردمی"

یازدهمین مجمع حضوری نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران ـ خارج از کشوربا حضور نمایندگان کشورهای اروپایی و کانادا و ترکیه در روزهای۲۵  و۲۶ اوت ۲۰۱۸برگزارشد. بحث های اصلی مجمع، روش و نوع فعالیت ونیزمصوبات و آرایش درونی نهادها بر مبنای اوضاع سیاسی جاری در ایران وموقعیت طبقه کارگر بود که با اتکا به آن ها، نهادها بتوانند اهداف خود را به پیش ببرند.

 مبنای فعالیت آتی نهادها بر بستر دو نکته محوری خیزش دیماه۹۶ "عبور سیاسی جامعه از اصلاح طلبان و تمامیت رژیم" و نیزضرورت فوتی حاضر" تشکل های مستقل کارگری و مردمی در ایران" متکی است و به همین خاطر مجمع حضوری  نام " مجمع همبستگی با خیزش نوین در جهت ایجاد تشکل های مستقل کارگری و مردمی " را برای خود برگزید و بیانیه حاضرماحصل مباحث آن است . جدا از بیانیه پایانی ، تصویب قطعنامه مجمع عمومی و پیام هایی چند از جمله : پیام به کارگران ایران ، پیام به کارگران زندانی و زندانیان سیاسی و خانواده آنان و انتخاب هیئت هماهنگی برای دور آتی فعالیت های نهاد ها از نتایج یازدهمین مجمع عمومی حضوری نهاد های همبستگی در شهر هانوفر - آلمان بوده است.

خیزش دی ماه و جنبش عمومی که علیه کلیت رژیم و همه جناح های آن  ظهوروشکل گرفته است،بر بستر جنبش سرمایه ستیز،طبقاتی کارگران ،معلمان،پرستاران،مزدبیگران ،زحمتکشان ایران که بی وفقه موجودیت رژیم جمهوری اسلامی را به چالش گرفته است تولد یافت.

جنبش کارگری  که در سالیان گذشته از هر گوشه ایران علیه بی حقی عمومی و فقرگستری درمیان کارگران، سرکوب بربرمنشانه و بهره کشی لجام گسیخته بپا خواسته، اکنون ظرفیت عظیم خود را برای تبدیل شدن به پیشتاز مبارزات مردم برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به مثابه نگهبان نظام  سرمایه داری ونکبت های فاجعه بار آن در ایران را نشان می دهد درایران رشد و اعتلای مبارزات کارگری و مردمی اکنون بهترین فرصت برای ایجاد تشکل های متستقل وتوده ای  کارگری فراهم شده است به گونه ای که ظرفیت عظیم جنبش کارگری ما می تواند به نیروی دگرگونی اکثریت در میدان واقعی مبارزه مبدل شود. تشکل های موجود کارگری، تشکل های معلمان، پرستاران و پرسنل درمانی، رانندگان حمل نقل شهری و کشوری، بازنشستگان کشوری و لشکری می توانند ،زمینه ساز،سنگ بناها و طلیعه های  وحدت سراسری تشکل های توده عظیم کارو زحمت باشند،که سرنوشت آینده جامعه ما را رقم خواهند زد.

پشتیبانی تشکل های کارگری بخش های مختلف از هم و یاری رساندن برای خود  سازمانی هر چه بیشتر توده کار و زحمت در مبارزه مشترک برای رهائی، یکی از وظائف خطیر تشکل ها و نهادهای مسئول جنبش کارگری ایران است که نشانه های امید بخش آن در مبارزات جاری دیده می شود و در بستر رشد یابنده کنونی باید تقویت و گسترش هر چه بیشتری یابد. این تنها نیرویی است که قادرخواهد بود مبارزه عمومی در جامعه را تا رسیدن به نیازهای آن حول مبارزه طبقاتی علیه سرمایه داری سازمان دهد.

ما هشدار می دهیم؛ که رژیم اسلامی ایران که به هر وسیله ممکن سرکوب، برای جلوگیری از شکل گیری تشکل های مستقل توده کار و زحمت متوسل شده است، اکنون تلاش می کند تا از طریق شکاف انداختن در درون                 تشکل های موجود (امثال واحد و هفت تپه )، جنبش رو به اوج کارگری ما را تضعیف کند. بر همه فعالین مسئول ومتعهد است که با هوشیاری و درایت راه را براین توطئه های دشمنان آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم سد نمائید. کسانی به بازیچه این ترفند جدید رژیم جمهوری اسلامی مبدل می شوند چشم بر این حقیقت بسته ا ند که رژیم جمهوری اسلامی تا کنون از ایجاد تشکل های وابسته و مزدور، از طریق زندانی کردن فعالین کارگری، کشتن کارگران زندانی، اخراج و فشارهای سنگین و به شلاق کشاندن آنان ، بر موقعیت معیشتی فعالین تلاش کرده است تا تشکل های کارگری را نابود کند اما در این کار موفق نشده است و توطئه جدید آنها نیز به یمن هوشیاری و آگاهی فعالین کارگری ایران  خنثی خواهد شد.

امروز تنها  حاکمیت اسلامی ایران نیست که دشمن طبقه ما است. در شرایطی که رژیم  در چنگال بحران موجودیت دست و پا می زند،امپریالیسم آمریکا ومتحدان جهانی آنها تلاش می کنند تا از فرصت موجود بهره جسته وبرای نجات نظام سرمایه داری  یک ارتجاع دیگر را به مردم ایران تحمیل کنند.

جنبش کارگری ایران در پنجاه سال حکومت پهلوی نتایج مخرب این نوع حکومت های وابسته   به سرمایه جهانی  را تجربه کرده است. امروز ایادی وابسته به امپریالیسم از طریق پوشش های رسانه ای و نیز انواع و اقسام نهادهای وابسته تلاش می کنند تا اشک تمساح برای جنبش کارگری و مردمی ایران ریخته و به این ترتیب بر جنبش رو به اوج کارگران و زحمتکشان ایران سوار شده و آن را به سیاهی لشکر تحمیل یک ارتجاع دیگر بر جامعه مان مبدل سازند.جنبش کارگری ایران مانند گذشته(همان طور که دست رد به نهادهای مانند "سولیدارته سنتر و کارچرخانان آن زد) همه این تلاش های نیروهای طرفدار آن ها( مجاهدین مزدور دولت آمریکا، سلطنت طلبان، ترامپیست ها و...) و به ا صطلاح پروژه بگیران را خنثی و عوامل آن ها را از صفوف خویش بیرون خواهد راند.

 شعاراستقلال وایجاد تشکل های مستقل کارگری  ایران ، از مهم ترین وجه مشخصه این تشکل ها و نوید بخش توانمندی آینده آن بر روند تحولات موجود می باشد. دراین میان، اما هستندنیروهائی  که با ایجاد تشکل های دست ساز وابسته به سازمان ها ی خود تلاش می کنند تا از گلیم جنبش کارگری کلاهی برای خود دست و پا کنند. این نوع نگاه یعنی تبدیل تشکل های توده ای کارگری به پیچ و مهره ها ی تشکیلات ها، در جنبش کارگری شکست خورده است. گاهی که اصل احترام و به رسمیت شناختن استقلال تشکل های کارگری را انکار می کند وطبقه کارگر را در مقابل رژیم به سیاهی لشکرتشکل های سیاسی مبدل میسازد پر بی جا نیست یادآوری این نکته که وزیر کار جمهوری اسلامی ( علی ربیعی) در کنفراس سازمان جهانی کار فهرستی از این تشکل ها و اعلامیه ها آن ها را به عنوان شاهدی برای وجود آزادی تشکل کارگری درجمهوری اسلامی ارائه میکند.   

جنبش کارگری ایران مهم ترین متحد جنبش های زنان، دانشجویان و جوانان، ملیت های تحت ستم ایران و جنبش محیط زیست  ونیزعلیه تبعیض های جنسیتی، اسلامی سازی همه شئون زندگی و بی آینده سازی جوانان، نقض حقوق ملیت های تحت ستم ایران و نابودی محیط زیست جامعه ما می باشد. اکثر زنان، دانشجویان و جوانان، توده ملیت های تحت ستم ایران که در مناطق حاشیه ای زندگی می کنند، و آسیب دیدگان از فاجعه زیست محیطی ساخته و پرداخته رژیم جمهوری اسلامی به توده کار و زحمت ایران تعلق دارند. این هم سرنوشتی طبقاتی موجب می شود که جنبش کارگری ایران به متحد اصلی این جنبش ها در مبارزه علیه تبعیض ،نابرابری و ستم ها ی رنگارنگ تحمیل شده توسط رژیم جمهوری اسلامی مبدل شود.

ما نهادهای همبستگی جنبش کارگری ایران درخارج از کشور در این مقطع حساس و سرنوشت ساز که می رود به چهل سال حاکمیت رژیم جمهوری ایران پایان دهد؛ تلاش خواهیم کرد تا از طریق جلب توجه اتحادیه های کارگری پیشرو در سراسر جهان و نیز افکار عمومی مترقی و با همه توش و توان از جنبش کارگری و توده ای رو به اوج ایران پشتیبانی کنیم. سرنوشت آینده آزادی، دمکراسی  و سوسیالیسم در ایران به طور گسست ناپذیر با سرنوشت اتحاد و همبستگی طبقه کارگر در پیکارهای کنونی کارگران ایران پیوند خورده است. 

پیش بسوی ایجاد تشکل های مستقل کارگری

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

nhkommittehamahangi@gmail.com

اوت ۲۰۱۸

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com