09.09.18 01:19 Alter: 15 days

عبدالستار دوشوکی: بندرچابهارتایک ماه آینده به هندواگذارمی‌شود

Kategorie: Meldungen Links

 


خبر کوتاه و غمگنانه بود. "حراج ادامه دارد". حراجچیان و مزایده گران حرفه ای با افتخار و سرمستانه خبر حراج موفقیت آمیز تنها بندر اقیانوسی ایران را، علیرغم سورعزاي غم افزای مردمانش، جار زدند. بعد از "توافق" دریای خزر  و واگذاری سواحل ماهیگیری جنوب کشور به کشتی های ترال چینی و خبر اجاره جزیره کیش به چین،  اکنون عباسآخوندی،وزیرراهوشهرسازیمی گوید ایران درطی یکماه آینده به موجب یک قراردادموقت بندراستراتژیک چابهار را به یک شرکت هندی خواهدسپرد.وزیرراه وشهرسازی ایران که به هندسفرکرده گفت،ماآماده ایم تابهره برداری بندرچابهار رادرقالب یک موافقتنامه موقت که قبلابایک بندرهندیب رای مدت یکسال ونیم داشته ایم،به شرکت هندی واگذارکنیم.آخوندیپسازملاقات باهمتای هندی خودگفت: «ماقبلایک گام روبه جلوبرداشته ایم.مابایدیک کانال بانکی برای هندایجادکنیم که قبلااینکارراانجامداده ایم وخوشبختانه طرف هندی نیزبه صورت رسمی این مسئله راپذیرفته است. بر طبق گزارش دیروز خبرگزاری تسنیم (وابسته به سپاه پاسداران) این مقامایرانی اضافه کرد،تحویل بندربه شرکت هندی درطی یکماه آینده انجام خواهدگرفت. ماهمه کارهاراانجام داده ایم.

 

بر طبق گزارش امروز (شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷) خبرگزاری تسنیم، بندرچابهاردرشاخص‌های اساسی زندگی هم‌چون دسترسی به شبکه آب،شاخص‌هایآموزشی وبهداشتی ودرمانی پایین‌ترین سرانه‌هارادربین شهرستان‌های محروم‌تریناستانایران،سیستانوبلوچستان،داردوهمین موجب شده چابهارسال‌هابه‌عنوان محروم‌ترین شهرایران شناخته شود. این در حالی است قبل از ایجاد منطقه آزاد چابهار، بیش از ۲۰ سال پیش جهت ورود قاچاق گسترده به کشور تحت عنوان پر طمطراق پروژه های صوری و تصنعی توسعه، شاخص های زندگی در چابهار در همسنجی با مقیاس امروزی قابل مقایسه نبودند. و در حقیقت بسیار بهتر بودند.

 

اگر معیار سنجش را واگذاری بندر خواهرخوانده چابهار، یعنی بندر گوادر در ایالت بلوچستان پاکستان  به چین در نظر بگیریم، باید اذعان داشت که فاجعه ای بزرگ در راه است. چینبهمنظوراجراوتوسعهطرح‌هایاقتصادیدربندر گوادر تحت عنوان "کریدوراقتصادیچینپاکستان" آن بندر را بهمدت ۴۳ سالبهاجارهخوددرآوردهاست. گوادر اکنون تحت مدیریت کامل غیربومی ها و چینی ها است. شاخص های زندگی در گوادر علیرغم سرمایه گزاری بیشاز ۴۶ میلیارددلاریتوسطچین در پروژه "کریدوراقتصادیچینپاکستان" حتی پائین تر از چابهار هستند. بر طبق گزارش ها مردم گوادر برایخریدآبآشامیدنیمجبورنددرازایهرسهلیتر۵۰روپیهپرداختکنندوبیشترساکنانگوادرتواناییخریدآبآشامیدنیرانداردومجبورندآبنمکیاآبغیرتصفیهشدهبیاشامند. در صورتی که استعمارگران نو چینی و پنجابی های غیربومی از امکانات وسیع زندگی از جمله آب آشامیدنی که برای مردم بومی بلوچ نایاب است، بهره مند هستند. کپی همین معضل دقیقا در چابهار نیز وجود دارد.

 

چین که در اجرای پروژه های خود در ایالت بلوچستان از پشتیبانی ارتش پاکستان برخوردار است از اطلاع رسانی و شفافیت بسیاری بالاتری در مقایسه با عملکرد هند در چابهار عمل کرده است. ایران و هند هیچگونه جزئیاتی از قرارداد محرمانه واگذاری بندر چابهار به هند ارائه نداده اند. بر طبق تحقیقات مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، و بر اساس برخی از گزارش های روزنامه های هند از جمله "تایمز هند" این نهانکاری سیاسی ـ اقتصادی ابعاد پیچده تری دارد. حضور هئیت ایرانی در هند با ریاست  عباسآخوندی،وزیرراهوشهرسازیایران زمانی صورت می گیرد که وزیر خارجه آمریکا به همراه وزیر دفاع  آن کشور هم زمان در هند حضور داشتند. در روز پنجشنبه ۱۵ شهریور (مطابق با ۶ سپتامبر) جلسه مهم به اصطلاح هند ـ آمریکا ۲+۲ برگزار شد. در این جلسه مسئولین بلندپایه هند و آمریکا از جمله وزرای خارجه و دفاع هر دو کشور به توافقات مهمی دست یافتند. روز بعد یعنی در روز جمعه ۱۶ شهریور (مطابق با ۷ سپتامبر) عباسآخوندی،وزیرراهوشهرسازیایران در یک کنفرانس بین المللی در هند که نخست وزیر هند نیز در آن حضور داشت، اعلام کرد که توافق نهایی برای واگذاری بندر چابهار به هند صورت گرفته است. به احتمال زیاد این همزمانی حضوری و یا  تقارن زمانی چندان هم "تصادفی" نبوده است.

 

اکنون اینگونه به نظر می رسد که آمریکا در قبال موافقت هند با کاهش نفت ایران و در راستای رقابت با چین و فشار بیشتر به پاکستان، و همچنین ایجاد یک کریدور صرفا ترانزیتی از چابهار به افغانستان موافقت کرده است. بزرگترین برنده این توافق افغانستان است که همواره پاکستان را متهم به حمایت از طالبان کرده، اما در همان سان ناچاره بوده عاجزانه برای ترانزیت کالا از بنادر کراچی و گوادر به پاکستان متکی و وابسته باشد. کریدور ترانزیتی چابهار به افغانستان این مشکل عمده افغانستان و حامیان اصلی آن یعنی آمریکا و هند را حل خواهد کرد. ایران در حالی واگذاری چابهار به هند را در راستای تامین منافع ملی و امنیتی افغانستان اعلام می کند، که افغانستان به تقاضای ایران برای تامین حقابه هامون از رودخانه هیرمند جواب منفی داده است.  این خودخواهی باورنکردنی افغانستان باعث مرگ هامون و نابودی حیات در سیستان  شده است. افغانستان با کمک غرب و هند سد های فراوانی در کشور خود ساخته است. آب بسیاری از این سدها به سوی مزارع خشخاش سرازیر می شود که محصول نهایی و مهلک آن به ایران صادر می شود. شوربختانه در عمل ثابت شده است که حیات و هستی مردم در شمال استان یعنی سیستان برای دولتمردان جمهوری اسلامی پشیزی ارزش ندارد. پنهانکاری و سیاست های زار و  مطیعانه جمهوری اسلامی ایران را حتی در مقابل افغانستان زبون و ناچار کرده است. بعد از نابودی شمال استان، اکنون سناریوی نابودی جنوب استان با همکاری بیگانگان آغاز شده است. سناریویی که ملت ایران و بخصوص مردم بومی استان سیستان و بلوچستان در آن هیچگونی نقش و جایگاهی ندارند،

 

عبدالستار دوشوکی

مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن

شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷

doshoki@gmail.com

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com