09.09.18 01:44 Alter: 15 days

به آتش کشیدە شدن کنسولگری ایران در بصره، آغازی بر شکست منطقەای جمهوری اسلامی

Kategorie: Meldungen Links

 

 

حسن رحمان پناه


طبق اخبار و گزارشات منتشر شدە روز جمعه ١٦ شهریورماه معترضان خشمگین عراقی بعد از تظاهرات گستردە خیابانی کنسولگری جمهوری اسلامی حاکم بر ایران در شهر نفت‌خیز بصره را بە آتش کشیدند.

بر اساس این گزارش، معترضان کە چند روز است در نارضایتی به گرانی ، کمبود آب آشامیدنی ، بیکاری ، نبود برق ، فساد گستردە حکومتی و اداری و غیرە بە خیابانها سرازیر شدەاند ، به کنسولگری ایران حملە بردە و ابتدا محوطه بیرونی این کنسولگری و سپس کل آنرا به آتش کشیدند . تظاهر کنندگان با سر دادن شعارهایی در محکومیت نفوذ و دخالت جمهوری اسلامی در عراق خواستار بیرون رفتن حکومت اسلامی ایران از عراق شدند. شبه‌نظامیان شیعه طرفدار ایران با انتشار بیانیه‌ای حیدر عبادی را مسئول این حملات دانستند و خواهان استعفای هرچه سریع‌تر وی از نخست‌وزیری عراق شدند.

دور اخیر اعتراضات جنوب عراق از دوشنبه ١٢ شهریورماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در جریان اعتراضات و ناآرامی های ٥ روز گذشته تا کنون دهها نفر در بصره کشتە و مجروح شدە اند.

متهم نمودن معترضان به دولت های بیگانە و جناح های رقیب، سیاست نخ نما و ریاکارانەای است کە حاکمان در قدرت و جناح های رقیب آنان، جهت خاک پاشیدن در چشم تودەهای ناراضی و معترض و به منظور منحرف نمودن اذهان عمومی و دادن کد غلط آنرا تبلیغ می کنند. خواست های برحق مردم در مناطق مختلف عراق از شمال تا جنوب علیە وضع موجود و حاکم در عراق ، انسانی و قابل حمایت است و کل حاکمان این کشور از عبادی تا مقتدا صدر ، از مالکی تا جریانات وابستە بە ایران ، آمریکا و دیگر کشورهای منطقە، تا مخالفین آنان در ایجاد شرایط دهشتناک علیە مردم این کشور مسئول و سرکوبگرند.

اما نکتە مهم در این رویدادها ، نشانە رفتن بە درست مراکز جاسوسی ، سرکوبگری و ضدمردمی جمهوری اسلامی در خاک عراق است . جمهوری اسلامی کە تا کنون و از سال ٢٠٠٣عراق را حیاط خلوت خود و یکی از مسیرهای ارتباطی با سوریە و لبنان بە حساب می آورد ، اکنون و مدتها است کە نفوذ و اعتبارش در این کشور در حال نزول و نە تنها از مسیر کربلا بە سوی "آزادی قدس" در حال پیشروی نیست ، بلکە از مناطق جنوبی تر آن، در شهر نفت خیز و بندری بصرە هم در حال راندە شدن توسط مردم ناراضی است کە سالها است از حضور مزدوران جمهوری اسلامی و همفکران آنان در عذاب و استثمارند. رویداد تعرض به مراکز جاسوسی و سرکوبگر جمهوری اسلامی در مناطق مختلف عراق ، همچنانکە قبلآ نیز در اعتراضات گذشتە شاهد آن بودیم ، خبر خوش و دلگرم کنندە برای اتحاد مبارزاتی مردم ایران و عراق علیە جمهوری اسلامی ، متحدان و همپالگی های آن در عراق و رهایی مردم دو کشور از زیر یوغ گروهای مذهبی و حکومت دینی است .

کم نیستند دولت های سرکوبگر در طول تاریخ، کە کلید شکست و سرنگونی آنان در جریان درگیر بودن در جنگ و کشورگشایهای در بیرون از مرزهای کشوری رقم خوردە و زمینە سرنگونی آنان بە دست تودەهای ناراضی در جغرافیای کشور مطبوع خود آسانتر و قطعیت نهایی یافتە است . اگر جمهوری اسلامی با شعار "صدور انقلاب اسلامی" بە خارج از مرزها ، قصد ایجاد امنیت داخلی برای نظام سرکوبگر خود به قیمت ناامن کردن کل منطقە را در دستور داشت و آنرا در طول ٤٠ سال اخیر عملی نمود ، اکنون ورق برگشتە و "صدور انقلاب اسلامی" بە نقطە ضعف رژیم به لحاظ مادی ، نظامی ، انسانی و اعتبار منطقەای و جهانی تبدیل شدە و باید آنرا با حمایت از اعتراض و نارضایتی حق طلبانە مردم کشورهای همجوار علیە جمهوری اسلامی و در حمایت از خواست و مطالبات انسانی آنان پاس داشت و مورد پشتیبانی قرار داد.

خواست و مطالبات مردم ستمدیدە ایران و عراق مشترک است ، دشمن هم یکسان و مشترک است . باید برای اتحاد مبارزاتی مردم این دو کشور و دیگر کشورهای همجوار کوشید . دشمنان مردم ایران و عراق در دو سوی مرز، سالها بر علیە منافع مردم این دو کشور جنگیدند و بیش از یک میلیون نفر را در جنگ ارتجاعی ایران و عراق قربانی کردند . از ٢٠٠٣ و با سرنگونی رژیم جنایتکار بعث عراق، بیش از ١٥سال است، حاکمان دو کشورمتحدانە و دست در دست هم مردم این سو و آن سوی مرز را وحشیانە سرکوب و استثمار می کنند. اکنون زمان پس دادن حساب است . تقویت اتحاد مبارزاتی ، با شعار و مطالبات انقلابی و مردمی ، با رهبری رادیکال و رزمندە و بە دور از تعلق و گرایشات ملی ، مذهبی ، طایفەگری، رمز به پیروزی رساندن مبارزات جاری و کسب خواست و مطالبات حق طلبانە تودەهای معترض و آغازی بر شکست منطقەای جمهوری اسلامی است. باید آنرا تقویت کرد.

جمعە ٧ سپتامبر ٢٠١٨
Gozareshgar
info@gozareshgar.com