12.02.19 21:56 Alter: 3 days

مادران پارک لاله ایران: مادر لطفی، زنی برجسته از جنبش دادخواهی ایران درگذشت!

Kategorie: Meldung Rechts

 

 

با تأسف و اندوه فراوان، باخبر شدیم که خانم فروغ الزمان تاجبخش (مادر انوشیروان لطفی)، یکی از پیگیرترین مادران و خانوادههای خاوران،در عصر یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷، از میان ما رفت.

این زن جسور چهره ای شناخته شده و نام آشنا و بسیاردوستداشتنی در میان جنبش دادخواهی و فعالان سیاسی واجتماعی ایران است و به جرأت میتوان گفت که یکی از موثرترین افرادجنبش دادخواهی در ایران بوده است. از دست دادن این زن عاشق ومقاوم که به تمام مبارزان راه آزادی و عدالت خواهی توان حرکت وایستادگی و شجاعت می داد، داغ بزرگی بر دل جنبش دادخواهی ایرانگذاشت. او با اینکه بارها و بارها توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتیمورد اذیت و آزار و شکنجه و تهدید و بازجویی و بازداشت های موقتقرار گرفت،‌ ولی هیچ گاه از عزم خود برای ایستادگی و دادخواهی دست نکشید و همواره عضوی فعال برای دادخواهیفرزندش انوشیروان لطفی و تمامی کشته شدگان سیاسی در ایران بوده است.

منصوره بهکیش که پیش از انقلاب ۵۷ با مادر آشنا شده و رابطه‌ بسیار نزدیکی با او داشته است، پس از شنیدن خبر مرگمادر در تبعید این چنین می گوید: «باورم نمی شود، وای بر ما، وای بر مامادر لطفی عزیزمون، آن مادر مهربان و شجاعخاوران، آن زن جسوری که همواره به همگی ما انرژی و توان حرکت و ایستادگی و درس مقاومت می داد، امروز عصرساعت ۵.۳۰ یک شنبه ۲۱ بهمن در بیمارستان توس تهران، از میان ما پر کشید و رفتچگونه می توان طاقت آوردباورنمی کند دل من مرگ خویش راتمامی عزیزان ما ذره ذره آب می شوند و می روندمادر لطفی و بسیاری از مادرانی که ازمیان ما رفتند، فارغ از این که مادر فرزندان شجاعی چون انوش ها باشند، به شخصه خودشان انسان های بسیار مبارز وتاثیرگذاری بودند و مادر لطفی نمونه بارزی از این مادران و زنان جسوری بود که یک لحظه آرام و قرار نداشت و تمام وجودشخشم به دشمنان و ایستادگی در برابر ظالمان برای دادخواهی و عشق به خانواده ها و دوستان و شور و انرژی بود، فارغ ازاین که عزیزان مان از چه گروه و دسته ای بوده اندرفتن آن ها برای خانواده ها و دوستانی چون من که سال ها نفس بهنفس کنار همدیگر بودیم و از همدیگر درس ایستادگی و انرژی می گرفتیم، خیلی سخت است، آن هم در این دیار غربت کهچون خوره جان انسان را میخورد، ولی از او و دیگر مادران مقاوم چون مادرم آموختم که در هر شرایطی باید ایستادگی کردو برای دنیای بهتر جنگید.».

ما مادران پارک لاله ایران، در این غم بزرگ با خانواده آزاده و شریف تاجبخش و لطفی و هم چنین با مادران و خانوادههایخاوران و تمامی فعالان سیاسی و اجتماعی شریکیم و همراه و همدرد این خانواده و دیگر خانوادههای دادخواه ایستادهایم تاروزی که دادمان را از بیدادگران بستانیم و دنیایی انسانی بسازیم.

ما نیز این مادر عاشق را با گل‌های سرخ و سفید بدرقه میکنیم. یادش زنده و راهش ماندگار باد!

 

 بخشی از شعر زیبای شاملو در وصف عشق

« من ریشههای تو را دریافتهام

با لبانت برای همه لبها سخن گفتهام

و دستهایت با دستان من آشناست

در خلوت روشن با تو گریسته ام برای خاطر زندگان

در گورستان تاریک با تو خوانده ام زیباترین سرودها را

زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بوده اند».

مادران پارک لاله ایران

۲۲ بهمن ۱۳۹۷




Gozareshgar
info@gozareshgar.com