07.03.19 13:53 Alter: 43 days

اینجا برقص کتاب شعر حسن حسام منتشر شد

Kategorie: Nachricht

 

حسن حسام نیاز به معرفی ندارد و از جمله شاعرانی مردمی است که تمامی عمر با افتخار خود را برای روشنائی انداختن به تاریکی ها و تصویر حقیقت سپری کرده است و رنج زندان را در دو نظام چشیده است و هیچگاه در برابر بی عدالتی سکوت نکرده است

گزارشگران:

شاعرانی هستند که در توانایی های قلمی آنها نیز تردیدی نیست. از باد و اب و آسمان آبی و سپیده مینویسند و طلوع خورشید و غروب انرا همانند قرص قمر به تصویر میکشند اما شهامت سخن و بازگویی حقایق روزمره و اتفاقات مکرر پیرامون خود را ندارند

شاعرانی هستند همچنین که از درد ها و رنج ها مینویسند و نسبت به همسایه خود بی تفاوت نیستند. غم آنها و مردم میخورند و قلم برای رهایی آنها از ظلم و ستم و بی عدالتی به حرکت می اورند و چه زیبا به تصویر می کشند!.

حسن حسام نیاز به معرفی ندارد و از جمله شاعرانی مردمی است که تمامی عمر با افتخار خود را برای روشنائی انداختن به تاریکی ها و تصویر حقیقت سپری کرده است و رنج زندان را در دو نظام چشیده است و هیچگاه در برابر بی عدالتی سکوت نکرده است

کتاب اینجا برقص اثری ماندگار از این شاعر مردمی است.
Gozareshgar
info@gozareshgar.com