31.03.19 21:50 Alter: 19 days

غلام عسگری: سیل روشی دیگردرراستای رازبقا رژیم ملاتاریسم

Kategorie: Meldungen Links

 

هموطنان گرامی شاید دراین برهه اززمان پس ازگذشت چهاردهه ازعمرسیاه عجیب ترین رژیم تاریخ بشریت برپایه یک ایدئولوژی خشن باحاکمانی وحشی ودرنده خونتوان شرح کاملی ازجنایات وخسارتهای واردآمده برایران وایرانی رابطوردقیق مورد محاسبه قرارداد زیراازهیچ بزرگ خمینی تا به امروزبصورت لحظه ای وجودچنین حکومتی توام بوده با خسارتهای جانی ومالی جبران ناپذیر.

اما انچه مرابا تنی زخمی رهایافته ازبیماری ودلی اندوهگین برای هموطنان ووطنم که توسط اشغالگران بیگانه پرست هرلحظه زخمی برتن وداغی بردل دارند وپایانی نه زیرا درمقابل تمامی ناروایی های درون مرزی هزاران باربیشتردرراستای منافع همه جانبه دول استعماری وسرمایه داری درخارج از مرزایران عمل کرده اند درازای چندصباحی افزودن برعمرخسارتبارخلافت اسلامی بدترازداعش وقوع سیلی فراگیرکه طی یک هفته درابعادگسترده ازشمال تاجنوب وازمغرب تامشرق کشورمان رادرنوردید که درتاریخ2500 ساله وطنمان بیسابقه بوده وهمچنان ادامه دارد.

لازم به توضیح است که هرکدام از31 استان کنونی ایران چندبرابربسیاری ازکشورهای اروپایی وافریقایی میباشند و حدفاصل هردواستان همجوار پستی وبلندیها وکوه ودره ودشت وجود داردکه درصورت مدیریت زیست محیطی به یکباره امکان وقوع سیل همزمان دربیست وپنج استان کشوروجود ندارد.

اگرچه حوادث طبیعی اعم ازسیل وزلزله وریزش کوه وآتش سوزی جنگلها وفوران اتش فشانها دورازانتظارنیست اما درحکومت آخوندها ازابتدابرسرکارآمدن تاکنون چنین وقایعی همواره بصورت تکراری وبی توجهی سران خودکامه مواجه بوده که دراین رهگذرضمن تغییرشرایط وانحراف اذهان عمومی سودهای کلان نیزبرده اند.

اما وقوع سیل اخیرکه ابتداازاستانهای شمالی وشمال شرقی آغازشد دقیقا خطای فاحش انسانی درازبین بردن بخش بزرگی ازجنگلها وسدسازی های بی رویه وپروژه غیراستاندارد خط آهن شمال به آسیای میانه کامل مشهود است ودرصورت وجودچنین خطاهایی درکشورهای دمکراتیک تمامی مسئولین ازمقام خوداستعفا وموردبازخواست قرارمیگرفتنداما درحکومت فاشیسم دینی هرخطاکاری بلافاصله ترفیع مقام میگیردآنچنانکه مناف هاشمی بصطلاح استانداراستان گلستان که جهت تفریح به خارج ازکشوررفته بود دربازگشت بعنوان مشاورحسن کلیدسازدرامورمالیاتی منصوب شد.

هیچ بعیدنیست درانتصابات آینده کاندیدسینه چاک ریاست جمهوری شود زیراوظیفه ضد ایران وایرانی خودرابخوبی ازنظرولی فقیه ارتجاع انجام داده است.

حال اگردربعدسراسری حادثه سیل رامورد تجزیه وتحلیل قراردهیم درمی یابیم دقیقا درراستای رازبقا رژیم آخوندی درمقابل جنبش های مردمی که علیه کلیت رژیم ولایی ازشش وهفت دی ماه1396 اغازومیرفت که طومارحکومت آخوندی رابرای همیشه به ذباله دان تاریخ بیندازد چراکه ازابتدای سال1398با وجود تحریم ها وهجمه بین المللی علیه رژیم آخوندی وغارت سرمایه های ارزی توسط باندهای وابسته به بیت دستگاههای اجرایی کشورعملا فلج وفاقد بودجه جهت پاسخگویی به حداقل خواست ومطالبات توده های تحت ستم وتبعیض وجامعه کارگری ومزدبگیران بودند که درصورت بازبینی جنایات ساختگی رژیم درعرصه های مختلف این نیزبرآمده ازاطاقهای توطعه سازی بیت ونیروهای اطلاعاتی وامنیتی وسپاهی میباشد.

ازمنظردیگردرسال1397 کشوردچاربحران بی آبی وبسیاری ازرودخانه ها ودریاچه ها وتالاب ها خشک یا درحال خشک شدن  وتمامی سدهای کشوربا کم آبی بیسابقه مواجه بودند وبنا برگزارش متخصصین آبخیزداری آب های زیرزمینی بعلت برداشت های بی رویه درحال اتمام میباشند اما نکته قابل توجه پیش ازوقوع سیل های ویرانگراخیرطبق اخبارصداوسیمای میلی جهت بارور کردن ابرها دولت بی تدبیروامیدقراردادی با سپاه پاسداران به امضاء رسانده ودرحال اجرای آن میباشد این درحالیست که مسیل ها مسدود ورودخانه ها لایروبی نشده وشهرها فاقدسیستم فاضل آب استاندارد میباشند درچنین شرایطی نبایدعمدی بودن وقوع سیل رامورد نظرداشت زیراداعشیان حاکم به اهداف شوم خود درابعادگوناگون اعم ازتبدیل کردن نوروزمردم به عزاگرفتن فضای بازجهت تجمع معترضین به عدم پاسخگویی مسئولین به خواست آنها تغییرجو عمومی کشوروگرفتارکردن مردم درحصاری بنام بلایای طبیعی رسیده اند.

هموطنان گرامی درحالی که فاجعه سیل درسراسرکشورنیازبه بودجه ای اختصاصی وکلان دارد هرروزخبری مبنی برارسال کمک های مالی وتسلیحاتی به کشورهای منطقه ویا توقیف  کشتیهای پرازمحموله های قاچاق موادمخدروبازداشت تعدادی ازنیروهای سپاهی دریافت میشود واین نشان ازبی تفاوتی سران خودکامه به اوضاع اسفبارداخلی دارد.

امیداست تمامی عاشقان ایران وایرانی بتوانند همراه وهمگام با ملت بجان آمده ایران سال1398 رابه سال سرنگونی رژیم جانیان دستاربندتبدیل کنند تا درآینده شاهد فجایعی ویرانگرکه تضمین کننده ادامه عمرآنها میباشد نباشیم.

به امیدفردای آزادی متحدوپیروزباشید.

                               با احترام غلام عسگری فعال کارگری درتبعید
Gozareshgar
info@gozareshgar.com