05.04.19 00:11 Alter: 15 days

محمود طوقی: باران فروردین ماه

Kategorie: Meldungen Links

 

باران فروردین ماه

۱

بغض گرفته کیست

که افرا ها و تبریزی ها را

در دشت های بزرگ میهنم می شوید

 

-باران فروردین ماه است

 

نه !

باران بهاری آدمی را این گونه بی تاب نمی کند

 

-باورکن

باران فروردین ماه است

نگاه کن!

مردگان دارند زخم های ناسور شده روح شان را می شویند

 

آه .

ای زخم های ناسور شده

در گورستان های متروک

تنهایی را

در زیر باران فروردین ماه

چگونه تاب می آورید

۲

بر بالی از باران

بالی از اشک

کجاوه مهتاب

با سرود همسران سیاهپوش می گذرد

و شانه های لرزان

از یاد تنهایی آدمی

بی تاب می شود

 

آه.ای پدر

با این ردای خونین

من شب های بسیار را

به کدامین صبح گره بزنم

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com