06.05.19 23:40 Alter: 18 days

صادق شکیب نویسنده و پژوهشگر در حوزه های اجتمایی، نقد ادبی و فرهنگی با شکایت وپرونده سازی یکی از قضات شاغل در شهرستان میانه به شش ماه زندان محکوم شد

Kategorie: Nachricht

 

صادق شکیب نویسنده وپژوهشگر سرشناس در حوزه های اجتمایی، نقد ادبی و فرهنگی با شکایت وپرونده سازی یکی از قضات شاغل در شهرستان میانه به شش ماه زندان محکوم شد. بنا بر گزارش مطلعین آقای شکیب گفته است، من در سراسر زندگی خود هیچ عملی جز نوشتن و کار فرهنگی وپژوهشی انجام نداده ام. اتهامات وارده از سوی شاکی مبنی بر توهین که منجربه اخلال در نظم و انتظام جامعه و.... صحت ندارد، که در مهلت مقرر قانونی به حکم صادره اعتراض خواهم نمود
Gozareshgar
info@gozareshgar.com