08.05.19 22:20 Alter: 16 days

مزدک: درباره فرارسیدن روز اول مته مه

Kategorie: Meldungen Links

 

با درود فراوان به رفقای کارگر استثمار ستیز . سالی دیگر بگذشت و روز اول ماه می دیگری فرا رسید . سالی پر از تشدید مشقت و ستم و عنان گسیخته تحت سیاست خصوصی سازیها بهمراه به بند کشیدن و شکنجه بهترین رفقای مبارز راه رهائی و شورائی چون قلیان و بخشی و صد ها استثمار ستیز دیگر . تا بوده و هست همواره به یغما بردن ارزشهای تولیده  کارگران توسط سرمایه داران و کارگزارانشان نصیبی جز فقرو بگیر و به بند و بیکاری برای کارگران و تخری محیط زیست آنها نداشته است . نتیجه تجاوز به بستر رودخانه ها و زمین خواری و عدم رعایت موازین فنی برای مقابله با  حوادث طبیعی چون سیلاب و زلزله ، زندگانی توده بیشماری از کارگران و زحمتکشان مناطق وسیعی از ایران بویژه در خوزستان و لرستان را از فلاکت به نابودی  کشانده . وقوع حوادث طبیعی چون زلزله و سیلاب و آتشفشان در هر سیستم اجتماعی پیش میآید ، آما در رژیم سرمایه داری حاکم بر ایران  فساد و دزدیهای آشکار و لاپوشی جنایات همدیگر و تاراج درآمدهای نفتی ماورای حراست توده ها از حوادث طبیعی است . رژیم و به اذعان خودشان با رها ساختن بی حساب  و سریع مقادیر عظیم آب ذخیره شده پشت سد ها ، به بهانه مدیریت ظرفیت سد ها ، روستا ها و شهر های پائین سد ها را غرق در سیلابهای  در واقع امر رژیم ساخته نمودند . و نه تنها کمک موری نکردند بلکه توده ها را مقصر صدمات اعلام کردند که در کنار رودخانه ها کشت و زرع کرده اند  . با مجموع این مناسبات غیر انسانی رژیم سرمایه داریست که به روز اول ماه می دیگری وارد میشویم . روز اول ماه می فقط روز پایکوبی نیست . روز اول می بیان دیگری از تضاد غیرقابل انکار و آشتی ناپذیر کار علیه سرمایه است . روز اول ماه می اذعان این واقعیت است که قطعی ترین سلاح کارگران علیه سرمایه جهت رهائی و دستیابی به جامعه عاری از استثمار و حاکمیت شورائی فقط و فقط اتحاد رزمنده کارگران است ، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین لمللی  .  سلاحی طبیعی که ماحصل زندگانی تولید جمعی کارگران است . اتحاد کارگران آن شبح سرخ است که تمامی سیستم سرمایه داری از آن بیمناکند و همواره برای عدم تحقق اتحاد راستین از هر سرگوب و نحمیقی دریغ ندارند . روز اول ماه می در مغز و قلب کارگران روز اتحاد کارگران برای رهائی و طرد سرمایه داری است 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com