16.05.13 22:02 Alter: 10 yrs

مجموعه گردآوری های گزارشگران درباره کشتار زندانیان سیاسی در سیاهچالهای جمهوری اسلامی - در 6 قسمت

Kategorie: Meldungen Links

 

گزارشگران: متن کامل واپسین یادها, کلامها و وصیتنامه های جانباختگان در زندانهای جمهوری اسلامی - دفتر اول

 

یادها و کلامها, وصیتنامه های جانباختگان در زندانهای جمهوری اسلامی - ( دفتر دوم )

گزارشگران: روایت ها درباره تجاوز در زندان های جمهوری اسلامی - دهه شصت و پس از آن

 

 

بالاتر از تاب - تلاش های گریز از زندان و یا خودکشی در زندان های جمهوری اسلامی

 

 

گزیده ای از محاوره جلادان و آمرین جنایات دهه شصت و کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان

 

اضافه ها, باقی مانده ها, تصحیحات و واکنش ها به سلسله گردآوری های گزارشگران

 

 


ایمیل |

جنایتی دیگر به جنایتهای جمهوری اسلامی اضافه شد :
درتظاهرات کشاورزان استان اصفهان مزدوران رژیم مستقیما به چشم تظاهر کنندگان شلیک کردند که باعث کور شدن یاآسیب دیدگی چشم بسیاری گردیده است. لطفا این خبر را منعکس کنید.

به رفیق گرامی سورن |

نظری را با عنوان «فدائی سابق و بیدار امروز» به چند نوشته در مورد سیاهکل، به سایت گزارشگران، در همین نیمساعت اخیر فرستاده ام. فقط در زیر یکی از نوشته ها، و آنهم نصفه و نیمه نوشته من آمده است. اگر به رشد جنبش چپ ایران علاقمند هستی، که درک تا کنونی من از شما اینگونه است، انتظار «سانسور» نوشته ام را نداشته و ندارم. امیدوارم در عمل هم این موضوع بمن اثبات گردد. با مهرGozareshgar
info@gozareshgar.com