07.07.15 23:47 Alter: 8 yrs

گزارشگران: هشدار به فعالین سیاسی و سازمان ها و نهادهای متشکل اپوزیسیون در خارج از کشور!

Kategorie: Nachricht

 

کوتاه مدتی است که از طریق نامه های دوستان و خوانندگان مطلع میشویم که عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای شناسایی و نفوذ در میان نیروهای سیاسی فعال در خارج از کشور تلاش های مضاعفی را سازمان میدهند و بموازات معاملات سیاسی و تجاری با دول غربی مبارزان در داخل و خارج کشور را هدف قرار داده اند.  نفوذ , شناسایی و تخریب نهادهای فعال سیاسی در بیرون از مرزها از جمله اهداف آنان است. بر همه ما واضح است که این تلاش ها بخشا برای منفعل کردن و ایجاد فضای امنیتی در میان تبعیدیان نیز صورت می گیرد. اما هوشیاری امری ضروری  و لازمه تداوم  روباروئی با وحوش اسلامی حاکم است. در هیچ دوره ای از حضور سیاسی این نظام از درجه خصومت و کینه این رژیم نسبت به مخالفان خود در خارج و داخل کشور کاسته نشده است. درگیری های خانگی دولت جمهوری اسلامی در اصل اعمال خشونت نسبت به منتقدان و مخالفان تغییری ایجاد نکرده است. هم از اینرو این هشدار حتی اگر تکراری بنماید اما ضروری است.

در کانادا ( نفوذ در میان نیروهای سیاسی و مدافعان زندانیان سیاسی )

در هلند نفوذ در میان نیروهای متشکل سیاسی و تخریب  چهره های مبارز.

در اتریش تلاش برای نفوذ در میان نیروهای متشکل سیاسی و عکسبرداری و پخش علنی تصاویر چهره های سیاسی و تشکیلاتی از طریق فیس بوک.

در سوئد تلاش مکرر برای نفوذ در محافل سیاسی  و.....

بر مبنای گزارشات دریافتی بخشی از این افراد ضمن ارائه چهره ای رادیکال از خود کوشش دارند تا در محافل سیاسی مخالفان رژیم نفوذ کنند و حتی اگر مستقیما با اطلاعات جمهوری اسلامی نیز در تماس نباشند اما در تکمیل اطلاعات سفارت خانه های رژیم یاری میرسانند. بخشی از این افراد اطلاعات دریافتی خود را  ابزاری  سود آور محاسبه کرده و در کشور سکونت خود بفروش میگذارند. این تجارت کثیف و آلوده میتواند عوابقی نگران کننده برای مبارزین و فعالین سیاسی و تشکل ها در پی داشته باشد.

امید که این هشدار جدی تلقی گردد.

گزارشگران

07.07.2015

info@gozareshgar.com

www.gozareshgar.com

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com