20.02.20 22:57 Alter: 3 yrs

گزارشگران: اول ماه مه از نوعی دیگر! - گزارش تدارک برگزاری اولین نشست سراسری کمیته برگزار کننده روز اول ماه مه در خارج از کشور

Kategorie: Nachricht

 

بدینوسیله به اطلاع میرسانیم که اولین نشست سراسری تدارکاتی برگزاری روز اول ماه 2020 در خارج از کشور به دعوت شورای مستقل همبستگی با جنش های اجتماعی در ایران در تاریخ یکشنبه هفدهم ماه فوریه برابر با بیست و هفتم بهمن ماه 1398 برگزار شد. این اجلاس در محیطی گرم و لبریز از همبستگی به بررسی چگونگی چنین وظیفه مشترک وسراسری در خارج از کشور پرداخت. ایجاد صف متحد و سراسری, پشتیبانی موثرتر از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران و پیوند گسترده فعالین و نهادهای مدافع آنان در خارج از کشور انگیزه ای برای این تجمع بود.این اجلاس در پی دعوتنامه ای صورت گرفت که مخاطب آن فعالین کارگری, نهادهای کارگری و مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان, فعالین هنری و همه آنان که هر ساله در خارج از کشور بطور سراسری اما مجزا ومحلی به استقبال اول ماه مه میروند و این روز را خجسته میدارند, بود. این اقدام و گام مشترک عمومی و متحدانه ما میتواند بر مبنای پشتیبانی از مطالبات عمومی کارگران و زحمتکشان کشورمان باشد و ضروری است. مشارکت در برگزاری این روز حول این مطالبات میتواند بر توان محلی ایرانیان خارج از کشور نیز بیافزاید و صدای اعتراضات آنان را طنین بیشتری بیافکند.

شرکت کنندگان با طرح پیشنهاداتی برای اقدام مشترک سراسری به مباحثات خود ادامه دادند و با تشکیل گروههای کاری برای تداوم فعالیتهای خود برنامه ریزی کردند که نتایج حاصله بزودی به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

شرکت کنندگان در محیطی بسیار صمیمانه, مثبت و سازنده پس از ساعاتی همدل و همبسته به این محورهای مشترک دست یافتند.

نام:

کمیته ی سراسری برگزارکننده مراسم اول ماه مه در خارج کشور

از تمامی فعالین کارگری و نهادها, فعالین سیاسی و اجتماعی و هنری و رسانه های آزاد, نهادهای حقوق بشری و پناهندگی برای دخالت با حقوق برابر در این تجمع جهت برگزاری هر چه باشکوه تر این روز دعوت می کنیم.

نظر به اینکه این روز تجلی همبستگی جهانی کارگران است و نظر به اینکه کارگران و جنبشهای اجتماعی دیگر جز به توان بیکران خود به حمایت های بین المللی نیز در مقابله با سرکوبگران حاکم چشم دوخته اند, مخاطب این مجموعه مدافعان حقوق انسانی و نهادهای کارگری بین المللی نیز میباشند.

این مجموعه در شرایط کنونی تنها برگزاری سراسری و متحدانه روز اول ماه مه حول مطالبات عمومی جنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی دیگر را در برابر خود خواهد داشت.

این اجلاس برای تداوم ارتباطی و انجام وظایف خود ضمن تشکیل گروههای کاری مقدماتی, تدابیری را در نظر گرفت و اقدام خواهد کرد.

همچنین تشکیل اجلاس بعدی در تاریخ 29 فوریه ساعت ده شب بوقت اروپای مرکزی تعیین شد.

از تمامی فعالین و نهادهای برگزارکننده روز اول ماه مه درخواست مشارکت در این حرکت جمعی را داریم.

آدرس موقت برای تماس

Iransolidarity@gmx.at

info@gozareshgar.com

 

20.02.2020

 

 

 


محسن رضوانی |

پیروز باشید .کاریست بس مهم و هرکس خود را چپ وطرفدار طبقه کارگر می داند درست است به این صف بپیوندت.این یک اهمیت دیگری هم دارد چنانچه با موفقیت برگزارشود به جهانیان نمایان می کند که دمکراسی در ایران از طریق طبقه کارگر و پشتبانش بدست می آید تا از طریق در بارها ی خارجیGozareshgar
info@gozareshgar.com