22.03.21 22:08 Alter: 83 days

پیام تشکر و قدردانی. عمر مینایی فعال کارگری, رسانه ای و حقوق بشر

Kategorie: Nachricht

 

در مدت کوتاهی حمایت و همراهی تعدادی از  نهادها،سایتها،انسانهای  آزادی خواه ،عدالت محور و برابری طلب را جلب کرد.  این حرکت به لحاظ روحی روانی تاثیر بسیاری بر روح و روان پناه جویان ایرانی در ترکیه گذاشته است

بادرودهای گرم و صمیمانه.

چند روز پیش سایت گزارشگران در حمایت از پناهنده گی و از جمله من(عمرمینایی)فراخوانی صادر کرد. در مدت کوتاهی حمایت و همراهی تعدادی از  نهادها،سایتها،انسانهای  آزادی خواه ،عدالت محور و برابری طلب را جلب کرد.  این حرکت به لحاظ روحی روانی تاثیر بسیاری بر روح و روان پناه جویان ایرانی در ترکیه گذاشته است.  مایه دلگرمی و خوشحالی است که حرکتهای اجتماعی همچنان با قدرت و زنده در میان ایرانیانی که روزی خود نیز به اجبار مجبور به فرار از محل زندگی خود شده اند زنده و پویا است. بیشک چنین حرکتهای  بر روندرسیدگی به پروسه پناهنده گی تاسیر مثبت دارد. 

اما فراتر از ان زنده نگه داشتن و تقویت همگامی و همراهی در کار جمعی برای هدف مشترک است. من ضمن تشکر از سایت گزارشگران از رفیق بهروز سورن بسیار سپاس گذارم که این حرکت را سازمان دهی کرد.

همچنین درود می فرستم به تمام کسانی که به شکلهای مختلف از این فراخوان حمایت و همراهی کردند.

دست همگی را به گرمی می فشارم.برایتان بهترینهای روزگار را آرزو دارم.

عمرمینایی
Gozareshgar
info@gozareshgar.com