20.07.09 19:26 Alter: 14 yrs

علی اکبر آزاد: پاسخ به نظرخواهی گزارشگران

Kategorie: Meldungen Links

 

1ـ هم اینک مطرح می شود که "عبور از موسوی اجتناب ناپذیر است"، با توجه به رویدادهای اخیر، نظر شما در این مورد چیست؟  

ج-  اصولا حرکت موسوی حرکتی بوده است در چهارچوب همین نظام و ربط خاصی به منافع مردم و دمکراسی نداشته است. موسوی مورد تایید شورای نگهبان بوده است. معنای  آن اینست که نظام  او را جزیی از خود می داند. شرکت کنندگان در انتخابات از همان قبل از انتخابات باید این را می دانستند که در نظام جمهوری اسلامی  چیزی بنام انتخابات مطرح نیست، چون رهبریت د ر آن بالا نشسته است  که اصولا انتخابی نیست. دستگاههای دولتی همگی از سوی  تععین می شوند. در این رژیم هیچ چیز انتخابی نیست. اصل بر مومن بودن به نظام است و در همین حیطه افراد را بر می گمارند.

 

2ـ  با در نظر گرفتن اینکه موسوی همواره تأکید بر حفظ نظام داشته و دارد، آیا ایشان دارای این ظرفیت هست که بتواند با رهبری جنبش سبز، ایران را به آزادی برساند؟  

ج- موسوی و کروبی و هاشمی کلا جزیی از کل نظام هستند. همین موسوی نخست وزیر مکتبی خمینی بود. در دوران او بزرگترین جنایتها شد. پس نمی توان او را با توجه به سابقه اش تا حد رهبری جنبش اعتراضی مردم بالا برد.

 

 3ـ چه راهکارهایی را برای تشکیل شورای حمایت از جنبش خونین مردم و یا هر نهاد هدایت گر دیگر پیشنهاد می کنید؟ فکر می کنید در عین حال واکنش نیروهای مختلف شرکت کننده در این خیزش ها ، نسبت به این راهکارها چیست؟

ج- بهترین راهکار همانا کار پیگیر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در راه دمکراسی و حقوق بشر است. اینها را یک شبه نمی توان در جامعهء عقب نگه داشته شده  جا انداخت. باید سالها طول بکشد تا مردم خود با اینها بطور واقعی آشنایی  داشته باشند. کار فرهنگی و فرهنگ دمکراسی و حقوق بشر سازی در ایران بهترین راهکار ضعیف سازی همهء دیکتاتورهاست. اگر مردم ایران این فرهنگها را در خود نهادینه کنند، عمر دیکتاتورها به دو روزی بیشتر نخواهد کشید. باید از هر راهی مردم را کمک کرد تا این فرهنگها را شناخته و آنها را در میان خود بطور واقعی نهادینه  کنند.

 

 4ـ با توجه به سرکوب های اخیر و حضور احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، چه راهکارهایی را برای مردم و به ویژه خارج از کشوری ها ارایه می دهید که مانع حضور وی بر مسند ریاست جمهوری باشد؟ لطفا این راه کارها در مورد مردم ایران و خیل گسترده تبعیدیان و مهاجران ایرانی بیان کنید .

ج- در اینجا تنها مسئله احمدی نژاد نیست. احمدی نژاد بخشی ازحاکمیت است. بحث در اینجا باید کل حاکمیت باشد. حاکمیتی که به کمک فرهنگ استبدادی و خشن در ایران حکومت می کند. مردم در خارج کشور دستشان بازتر است و می توانند با ابزارهایی که در اختیار و توان دارند به بردن فرهنگ دمکراسی و حقوق بشر به میان ایرانیان کمک کنند. این مردم در عین حال می توانند به سرکوبها و نقض شدید حقوق بشر در ایران از هر وسیلهء درستی استفاده کنند. آنها در عین حال باید از کشورهای پیشرفته این را بیآموزند که انسان دارای حقوق است و این حقوق را نمی توان به زور از آنها به بهانهء مذهب و ایدئولوژی (در ایران) از آنها سلب کرد. آنها می توانند مردم داخل ایران را با این حقوق آشنا کنند. در جهان اینفورماتیک پیشرفتهء امروز کار تبادل اندیشه و روشنگری بسیار سهل شده است و این امکانی است برای ایرانیان در جهت کمک به مردم کشورمان.

 

5ـ چرا تا کنون اپوزیسیون داخل و خارج کشور نتوانسته اند یک شورای حمایت از خیزش های مردمی و جنبش اجتماعی ایران تشکیل دهند تا بتوانند این جنبش را هدایت کنند؟

 

ج- با نقض شدید حقوق بشر بخش بزرگی از مخالفان جمهوری اسلامی به خارج از مرزهای ایران پناه آورده اند. رژیم مخارج زیادی را در جهت سرکوب و کنترل مخالفانش صرف کرده است. بزرگترین مانع برای نزدیکی طیفهای داخل و خارج همانا سرکوبها و موانع رژیم می باشد. در ایران و خارج آن به سبب دیکتاتوری خشن و نهادهای سرکوبگر اعتماد لازم بین بخشهای مختلف اپوزیسیون سخت است که برقرار گردد. در درجهء ثانی همان نبود فرهنگ واقعی دمکراسی هم سبب بی اعتمادی و دوری می شود.

 

6ـ بصورت عمومی نظر و طرز برخورد نیروهای شرکت کننده در این خیزش ها نسبت به یکدیگر را چگونه ارزیابی می کنید؟

ج-  اصولا این خیزشها در پی نبود آزادی در ایران هر از چند وقتی روی خواهد داد. نیروهای مردم معترض هستند، اما مردم رهبری آنچنانی را ندارند و همانا بخاطر برخی از عملکردهای بخشهایی از اپوزیسیون و سیاستهای منورالیستی و خودخواهانه آنها در مواردهایی، مردم دنبال اپوزیسیونی هستند که به آن اعتماد کنند. این اپوزیسیون باید بتواند بطور جدی و واقعی به مردم تضمین بدهد که در جهت خواسته ها و منافع آنها قدم بر می دارد و از آنها بعنوان وسیلهء به قدرت رسیدن خود استفاده نمی کند. این اپوزیسیون باید شکل بگیرد .  مردم شاید بطور موقت دنبال این و آن بیافتند، اما در درازمدت زمانی که به واقعیات دست یابند از اینها عبور خواهند کرد. بعنوان مثال خاتمی بمیدان آمد، اما چون از نظام بود و نمی توانست خط قرمزها را بشکند، مردم از او روی برگرداندند و به جستجویشان برای یافتن کسان مناسب ادامه دادند. اینبار هم این کار تکرار خواهد شد.

 

7ـ آیا فکر می کنید، جناح های مختلف حکومتی در پی آمد راهکارهای مختلف نیروهای شرکت کننده در خیزش ها، عکس العمل های مختلفی ارائه خواهند داد و یا اینکه همانند گذشته سعی خواهند کرد که به یک پارچگی نسبی دست یابند؟ دراین میان آیا نیروهای سرکوب گر متصل به جناح های مختلف حکومتی به روش های مختلفی دست خواهند زد؟

 

ج-  رژیم یک کلیت است و یک پارچگی آن بر روی منافع کل نظام استوار است. این رژیم دامنه ای گسترده را شامل می شود که حتی به بخشی از جناحهای رژیم که در جنگ خودی به خارج گریخته اند، می رسد. رژیم  هم  یک دست است و هم می تواند بسان برادران یک خانواده بجان همدیگر بیافتند و قهر و آشتی بکنند. در اینجا مذهب شیعه برای کل رژیم بنحوی مطرح است. آنها در پی استراتژی حفظ نظام مذهبی خود دست به هر کاری خواهند زد. بر همین اساس است که مطرح کردم که کار فرهنگی درازمدت برای رسیدن مردم به فرهنگ دمکراسی و حقوق بشر مانند سم است برای  کل رژیم. رژیم تا بتواند از این فرهنگ سازی جلوگیری خواهد کرد یا اینکه بر روندهای آن تاثیر منفی خواهد گذاشت. حتی در موارد زیادی به سرکوب و جنایت و فریب هم دست خواهد زد.

 

با تشکر از شما از بابت اعتماد به اینجاب.

علی اکبر آزاد

20.7.2009

 

با سپاس از شما

گزارشگران

www.gozareshgar.com

 

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com