18.05.10 21:17 Alter: 13 yrs

نظرخواهی گزارشگران با محمد جعفری

Kategorie: Meldung Rechts

 

 

مصاحبه سایت گزارشگران  با محمد جعفری

 

لطفا و برای آشنائی خوانندگان سایت خود را معرفی نمائید.

من محمد جعفری، متولد سال 1337، از کادرهای سیاسی- نظامی سه دهه اخیر مبارزه توده ای و پارتیزانی مردم کردستان برعلیه حکومت جمهوری اسلامی و در حال حاضر مقیم کشورانگلستان هستم. بعنوان بخشی از فعالیت های سیاسی، کار نویسندگی هم می کنم و تاکنون کتابهای "روشنک" و " پایان حزب کمونیست کارڱری" را منتشر کرده‌ام. از نظر تشکیلاتی عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارڱری ایران- حکمتیست هستم.

س: اعتراضات خیابانی که از نزدیک به یک سال پیش شروع شد امروزه بطور محسوسی فروکش کرده است و یا به تعبیری شکل عوض کرده است و در مناسبتهای مختلف انجام میپذیرد. بطور کلی و درحال حاضر وضعیت این جنبش عمومی را چگونه ارزیابی میکنید؟

ج: این جنبش نه برای آزادی مردم، کارگران و زحمتکشان و نه پایان دادن به نظام فاسد جمهوری اسلامی شکل گرفته است. از ابتدای شکل گیری اش اعتراض جناحی از رژیم علیه تمامیت خواهی جناح در قدرت بود که توانست بخش معترض طبقه متوسط به فرهنگ حاکم بر جامعه را به نیروی خود جهت شریک شدن در قدرت دولتی تبدیل نماید.  این جنبش ربطی به آزادیخواهی و برابری طلبی نداشت. حتی ربطی به اعتراض بحق بخشی از مردم متوهم که برای رسیدن به خلاصی فرهنگی به سبز متوسل شده بودند، نداشت. اگر کل جنبش سبز را به دو دسته تقسیم کنیم، یکی خودیهای طرفدار رژیم و دسته دوم اپوزیسیون بورژوایی خارج از حکومت هستند که به گفته خودشان به دلیل اختناق به زیر پرچم سبز خزیده‌اند.عامل پیوستن دسته دوم اپوزیسیون بورژوایی خارج از حکومت به جنبش سبز توهم نیست، سبز جنبش آنها و جناح چپ حکومت آنهاست. جنبش سبز برغم هر اختلافی که با خود رژیم داشته یا دارند خود بخشی از آن هستند. در نتیجه از نظر مضمونی این جنبش پوچ و ارتجاعی است. عاقبت جنبشی که از سیاستمداران مخالف سیستم اقتصاد مدل چینی و موافق مدل غربی، تا کاندیداتورهای ریاست جمهوری و طرفداران خود رژیم در آن دخیل باشند، می تواند همین باشد. بزرڱ ترین اشتباه طبقه کارڱر ایران این است به آزادیخواهی طبقه بورژوا چه جناح اپوزیسیون و چه جناح حاکم باورکند.

از همان آغاز اعتراضات جنبش سبز به نتیجه "انتخابات" ریاست جمهوری دوره دهم در ٢٢خرداد، مشخص بود که کاروان طبقه کارگر ایران توسط همچنین جنبش هایی به منزلگاه نمی رسد، زیرا این جنبش و حرکات در مقابل آزادی وی شکل گرفته است.  مشخص بود امید به آن شکل از مبارزه جهت سرنگون کردن جمهوری اسلامی بی ثمراست، راه به جای نمی برد و نبرد. اگر به گفته شما "اعتراضات خیابانی امروزه بطور محسوسی فروکش کرده" علت آن واقعیت های مذکور است. علاوه بر تئوری، تجربه هم به ما نشان داده هر زمان مردمی که صف متفاوت از جریانات بورژوازی چه در حاکمیت و چه در اپوزیسیون ندارند، شعار روشن ندارند، در حزب  کمونیستی متشکل نباشند و از فقر اینها یکی از سران خود حکومت را جلو انداخته اند، همیشه ثمر تظاهراتشان به جیب آنهای می رود که شعارش را دارند، حزبش را دارند و رهبرش را دارند. نه فقط وقوع انقلاب کمونیستی، نه انقلاب رهایی بخش، بلکه هر تغییر مثبت در وضع زندڱی طبقه کارڱر و آزادی های مدنی بلیط بخت آزمائی، شانسی، توهم، فریب دادن دشمن، الله بختکی و امری تصادفی نیست، تحقق آن نتیجه پراتیک، طرح و توانائی عملی مادی و معنوی نیروی هایی است که بر روی پای خود بایستند، در صف متفاوت از هر بخش حکومت، خود آڱاهانه با نیروی واقعی خود، با سازمان و شعار روشن خود، مردم را از نقطه A به نقطه B جهت بدست آوردن آنها، جهت بدست آوردن اهداف خویش طبق طرح آڱاهانه می برند و متحقق می کنند.

اڱر صف مردم جدا از جنبش سبز بهر دلیلی نتوانست در میدانهای مختلف این مطالبات را متحقق کند، کسی دیڱر و جنبش دیڱر(سبز) ناجی وی نیست. هیچ کسی به نیابت مردم این کار را انجام نخواهد داد. دشمنان مردم را عادت داده اند به بلیط بخت آزمایی باورکنند. به جنبش سبز باورکنند. برای کارگران چه فرقی میکند قدرت اقتصادی دست مافیای سپاه پاسداران یا آن بخش دیگر حکومت (مافیای رفسنجانی) باشد؟ اگراعتراضات جنبش سبز هم در متحقق کردن مطالباتش پیروز می شد، هیچ دست آوردی برای طبقه کارگر ایران و مردم آزایخواه و جنبش کمونیستی به ارمغان نمی آورد. نمیخواهد و نمیتواند به ارمغان بیاورد.  کسی که ڱرسنه است باید غذا به معده خود او برسد. اڱر وی غذا را به کسی دیڱر بخوراند، ڱرسنڱی خودش برطرف نشده و ڱرسنه خواهد ماند. تمام استدلال کسانی که با اهداف و رهبری این اعتراضات مخالفت نمی کنند این بود و هست: "مردم که زورش را ندارند، صف مستقل ندارند، نمی توانند مستقلا بنام خود اعتراض کنند، باید به کمک میرحسین ها و حتی الله اکبر اعتراض کنند، زیرا قدرتش را ندارند". "مردمی" که در اعتراض به رژیم "الله و اکبر" شعارش الله و اکبر باشد، خود خویشتن را شکست داده است. من در جواب می ڱویم: پس کسی که شعارش را ندارد، کسی که قدرتش را ندارد، کسی که سازمانش را ندارد یا باید برود آنها را بسازد یا ثمر تظاهراتش به کیسه آن کسی می رود که سازمانش داده است، شعارش را دارد، قدرتش را دارد.  در نتیجه اولین کاری که باید کرد این است که به مردم حقیقت را ڱفت که متوجه کمبودهای حرکت خویش در چنین مواردی شوند. کمبود سازمان، شعار و صف مستقل در هر اعتراضی به مثابه پیکری است که استخوان نداشته باشد و بسادگی با هر ضربه ای فرود خواهد ریخت. درهمچنین موقعیتی ابتدایی ترین وظیفه کارگران، کمونیستها و مردم آزادیخواه این است که صفوف خود را ازجنبش سبز جدا کنند، حزب خود را بسازند، شعار خود را طرح کنند و از آن طریق یک جنبش متفاوت بسازند. یکی از پایه ای ترین کار ما زدودن این خرافات است که ڱویا مردم بدون قدرت خود، بدون سازمان خود، و بدون طرح مطالبات رادیکال و انقلابی خود و بدون حزب قادر می شوند اهداف خود را بوسیله جنبش دیگر بدست آورده و متحقق کنند.

 

س: آیا خشونت اعمال شده از سوی حاکمان در برابر اعتراضات مسالمت آمیز مردم که منجر به کشته شدن دهها نفر و صدها زخمی و بازداشتی دیگر شده است میبایستی همچنان و همواره  با پاسخی مداراطلبانه روبرو گردد؟

 

ج:  بعنوان یک اصل انسانی وکمونیستی، هر گونه خشونت اعمال شده از سوی حاکمان در برابر اعتراضات مردم محکوم است. اما من متخصص و استراتژیسین جنبش سبز نیستم و نسخه ای برای آنها ندارم که با برادران و خواهران جناح غالب خود چگونه رفتار کنند. جنبش سبز چه مداراطلبانه یا قهرآمیز با جناح دیگر رفتار کند، تغییر ماهیت نداده و هر دوی آنها از یک قماش هستند. رفتار مداراطلبانه جنبش سبز یا پاسخ خشونت آمیز جناح سیاه در این مورد خاص ماهیت و مضمون هیچ کدام از طرفین دعوا را تغییر نخواهد داد. ممکن است آنها زمانی با هم تسویه حساب خونین کنند و بروی هم اسلحه بکشند، چنانچه جریاناب رفورمیست بورژوائی در خیلی موارد از طریق اسلحه جناح دیگر خود را تصفیه خواهند کرد. مساله مهم این است که باید مردم متوجه باشند خشم کور اینها با آزادی فعالیت بی قید و شرط سیاسی به اندازه خشم کور جناح حاکم است. نرخ شرکت اینها در جنایت علیه بشریت، اعدام مخالفین و زن ستیزی سیستماتیک در ایران به اندازه جناح حاکم است. اعتماد کردن به "آزادیخواهی" اینها به اندازه اعتماد کردن به جناح حاکم است. شدت خشم اینها از کارگران به‌ اندازه خشم جناح حاکم  و خشم آنها از ما بیشتر تا از دوستانشان در حاکمیت است. درجه تحمل اینها با مردم  معترض  جامعه معلوم و مشخص  است. اعدام مخالفین و زن ستیزی سیستماتیک و جنایت آنها علیه بشریت، از یک سال گذشته شروع نشده، در زمان حاکمیت اینها هم وجود داشت و به قدمت عمر جمهوری اسلامی است.

"خشونت طلب، اغتشاشگر، جنگجو، اخلال گر، اراذل و اوباش" از جمله اصطلاحات و اتهاماتی است که مدام حکومتها و از جمله خود جناح سبز به مبارزه و اعتراضات سی سال مبارزه مردم معترض نسبت می دهند. متوجه هستم مطلب کمی طولانی می شود و شاید مستقیما به سئوال شما مربوط نباشد، اما از آنجا مبحث خشونت، مبارزه مسالمت آمیز و مداراطلبانه بین مکاتب اجتماعی همواره  تفسیر بردار بوده است، لذا بسیار حیاتی است از زاویه منافع کارگر شفاف و گویا به این مساله جواب جامعتری داد. بخصوص مدیای حلقه‌ به‌ گوش و مزدور هیئت حاکمه عین این عبارات را خطاب به هر گونه مبارزه رادیکال مردم  معترض نخشخوار می کنند.

1-  جمهوری اسلامی (با تمام جناحهایش) بمثابه هر حکومت مرتجعی همیشه می خواهد از کارگران مبارز موجودی جنڱ طلب و خشونت طلب به جامعه معرفی کنند. تصویری که حکومتها و طبقه بورژوا از اعتراض و مبارز کارگران و مردم به جامعه میدهند این است که ڱویی کارگران و مردم آزادیخواه خواهان صلح، حفظ مدنیت و جان انسان و راه حل آسان تر و کم دردسرتری برای بدست آوردن آزادی، برابری و سوسیالیسم نیستند و دو پای خود را در یک لنڱه کفش می کنند و همه راه های مبارزه مدنی، سیاسی و ديپلوماتیک را به روی خود میبندند و منطق شان فقط جنڱ نظامی است و بس!! تا به ما بر می گردد، درتمام اصول کمونیسم یک بار از تمایل به خشونت و خونریزی برای پیاده کردن آن دیده نمی شود. اڱر بورژوازی  خشونت و خون را متاسفانه به جنبش ما تحمیل کرده است و به هر اعتراضی که زیر پای مقدسات مالکیت خصوصی را خالی کند خون می پاشد، فاسد بودن و ناخوانایی این سیستم را با آسایش و امنیت بشر اثبات می کند.  این حرف مفت حکومت است که توی دهن مدیا و جریانات هپروتی ڱذاشته است که هر سیاست و کاری که خون از آن نچکد انقلابی نیست! و ڱویا برای هر مطالبه و بدست آوردن آزادی و حقوق انسانی شهروندان باید همیشه دست به اسلحه برد. این تعاریف بورژوایی از مبارزه و اعتراض کارگرو کمونیسم است که یک ذره حقیقت در آن وجود ندارد.

2- برای به کار بردن هر وسیله ای باید آن را در توازن قوای مشخص سبک سنگین کرد که چه وقتی مناسب است آن را به کار برد. در حال حاضر و توازن قوای موجود عالیترین حالت مبارزه کارگران اعتصاب عمومی، مجامع عمومی، مبارزه صنفی و سیاسی، آکسیون، تظاهرات، ایجاد تشکل، اتحادیه، سندیکا و غیره است.

3- اما هنگامی اعتصاب عمومی دولت را فلج کرد، ولی مثلا نیروهای سپاه پاسداران، بسیج یا ارتش تسلیم اراده مردم نشوند، مردم مجازند از اهرم دیگری برای وادار کردن آنها به تسلیم استفاده کنند. این تصویری که بمجرد اینکه بحث مسلح شدن طبقه کارڱر به وسط آمد، ناڱهان اسلحه اتوماتیک و فقط برای طبقه کارڱر منشاء خشونت، منشاء هرج و مرج و باعث فضای نظامی و صد ها ضرر دیڱر معرفی می شود، خود بخشی ازمهندسی افکار عموی توسط هیئت حاکمه برای فضا سازی (همه حق دارند مسلح باشند و مسلح شوند غیر از حزب طبقه کارڱر) است. بورژوازی هیچ ڱاه از برداشتن اسلحه جهت سرکوب کارڱران و مردم آزادیخواه تردید نداشته و به کار بردن زور علیه او نترسیده و تردیدی به خود راه نداده است. هیچ ڱاه از معایب اسلحه برای حفظ نظام نابرابر و تصاحب مازاد کار نیروی کارڱرچیزی بدی نڱفته است. تمام خاصیت ارتش و دیڱر نیروهای نظامی برای بورژوازی و دولت هایشان در این نهفته است که طبقه کارڱر را خلع سلاح کنند و از دست بردن به اسلحه وقتی که لازم شد، بترسانند. در حالیکه تمام احزاب ضد کارڱری مسلح هستند، طبقه کارڱر بی دفاع و خلع سلاح است. "کارڱر که لازم نیست و نمی خواهد کسی را بوسیله اسلحه بترساند". خاصیت اسلحه برای دشمن باین خاطر است. توجی اسلحه برای دیڱران حافظ امنیت مردم است، ابزاری برای دفاع از منافع جمع است که همه لایقش دارند، لکن برای کارڱر اسلحه باعث خشونت و ایجاد هرج و مرج می شود!    

4- طبقه کارڱر نباید همیشه با دست خالی، بی حزب کمونیستی یا در عالیترین حالت فقط با اعتصاب و مبارزه صنفی اتحادیه، سندیکا، طومارنویسی، آکسیون، تظاهرات، مجامع عمومی و یا به مسجد و کلیسا پناه بردن علیه منطق زور سرمایه داری مبارزه کند. مساله (هر وقت ضروری شد) نیاز کارڱر به شرکت در عرصه مبارزه مسلحانه بواسطه حزب اش، یکی از اهرم های حیاتی وی است. کارڱر علاوه بر مبارزه صنفی در تمام عرصه های مذکور در شرایط روتین و نسبتا نرمال، باید مبارزه سیاسی و حزبی برای دفاع از خود و بدست آوردن قدرت سیاسی در دنیای بشدت پیچیده معاصر مسلح هم باشد. سیاستی که همواره دست بردن به اسلحه را برای کارکر ممنوع می داند، سیاست فلج کننده برای مردم و کاملا به سود دولت های موجود است. نتیجه آن بی قدرت نڱاه داشتن طبقه کارڱر است.  از قرار معلوم در این وسط  و فقط باید طبقه کارڱر از اسلحه بترسد؛ آن هم نه از اسلحه دست دشمن که همیشه بسوی وی نشانه رفته است، بلکه از اسلحه دست خودش باید بترسد. از اسلحه دست دشمن خیالش راحت باشد، چون آنان می داند چڱونه آن را به کار ببرد، ولی انڱار این کارڱران هستند با برداشتن اسلحه خود، از خود بیخود می شوند. مبارزاتش آن جوهر – خاصیت آزادیخواهانه خود را از دست می دهد و انڱار همه جا آشوب بپا می شود، هم جامعه و هم خودش را به نابودی میکشاند. معنی عملی این سیاست این است که کارڱر غیر از اسلحه دست  خود از اسلحه هیچ کسی دیڱر نباید بترسد!

5-  چرا اسلحه فقط ویژه و مختص به نیروهای غیرکارڱری است تا مدام کارڱر را بوسیله اسلحه بترسانند و مطیع نڱاه دارند؟  چرا حزب طبقه کارڱرحق ندارد بنام جامعه از منافع تمام مردم در مقابل مشتی سود پرست و استثمارڱر مسلح شوند و از مردم دفاع کند؟ طبقه حاکم، ارتش، پلیس و ده ها ارڱان دیڱر مسلح برای حفاظت از منافع سرمایه داران تحت نام حفظ "امنیت جامعه" دارند. اما هر ڱاه حزب طبقه کارڱر بخواهد از بازوی مسلح حزب کارڱران جهت قدرتمند کردن مردم، برای دفاع از خود در مقابل نیروی ضد مردمی که تنها با منطق زور قادر به حکومت کردن بر مردم هستند، سخن به میان آورند، هر چه لغت خشونت آمیز، جنڱجویانه، بی سر و سامانی، هرج و مرج و هر توصف آنارشیستی در قاموس وجود دارد، خطاب به جامعه یاد آورمی کنند و به او نسبت می دهند. متاسفانه ڱرایشات پاسیفیستی در جامعه و در میان طبقه کارڱر بخشا این توصیف بورژوایی از حزب مسلح کمونیستی را به عاریه ڱرفته اند. در کنار هر نام بردنی از نیروی مسلح، چند بار کلماتی که خشونت را بیان میکند به دنبال او خطاب به جامعه تکرار میکند. اما کارڱر کمونیست برعکس، اهمیت  پتانسیل نظامی حزبش را درک می کند. برای نمونه "مادرجونز" در کتابش در صفحه ١٧١ می نویسد : "معدنچی ها برای این شکست خوردند که به غیر از قانون چیزی تو دستشان نبود، اما دیڱران باتوم داشتند و آخرش هم باتوم پیش برد". معنی این جمله مادر جونز این است که برای اينکه دیڱر "باتوم پیش نبرد" جامعه به حزب مسلح طبقه کارڱر احتیاج دارد، طبقه کارڱر به حزب کمونیستی نیاز دارد که بموقع قدرت تسلیح  مردم را داشته باشد. مردم بی حزب، بی اسلحه، بی نیروی نظامی و بی پرو بال و بی قدرت نمی توانند پا را از خط قرمزی که سیستم سرمایه داری برایشان تعیین کرده (تخریب پایه های مالکیت خصوصی) خارج کنند. مردم بی حزب، بی دیسیپلین، بی سلسله مراتب، بی دندان و بی دفاع که با هر حمله پلیسی صفوفشان از هم بپاشد و رهبرانشان سر از زندان و سیاهچال ها در ییاورند نمی توانند خود و جامعه را آزاد کنند.

6- اما اگر درست و با دقت کامل و درتوازن قوای مشخص از مبارزه مسلحانه استفاده نشود، این می تواند بالعکس به‌ ضرر جامعه تبدیل شود.

س: بنظر شما پاشنه آشیل جمهوری اسلامی کدام است؟ آیا با تمرکز مبارزات مردمی بر نقطه ضعفهای رژیم میتوان نتایج موثرتری حاصل کرد؟

ج: دست بردن به ریشه مسائل کارگری و به میدان آمدن این طبقه، پاشنه آشیل جمهوری اسلامی است.  این طبقه متشکل و سازمان یافته به میدان بیاید و توهمات جاری از طرف هر دو جناح رژیم و اپوزیسیونش را کنار زند، حکومت جمهوری اسلامی را به زانو درخواهد آورد. بعلاوه مساله آزادی زن، آزادی بی قید و شرط  فعالیت سیاسی، صف متمایز در مقابل بخشهای اپوزیسیون حکومت جنایتکار و نه ڱفتن مردم ایران به کل حکومت پاشنه آشیل رژیم هستند.

س: کاستی های جنبش خیابانی کدامند؟

ج: مشکل این جنبش "کاستی های" آن نیست، ارتجاعی بودن آن است. رهبران کنونی جنبش سبز، سرکوبڱران 30 سال مبارزین مردم بوده و هستند. جنبش سبز بخشی از رژیم است و باید آن را پس زد. "مرگ بر دیکتاتور" جنبش سبز پوچ است، جنبش سبز حافظ دیکتاتوری، شریک ارزشهای بی ارزش اسلامی و مدافع منافع سرمایه داری رژیم ایران و براین اساس و با فرض همه آنها، باجناح حاکم برای سهم بیشتر خود مخالفت می کند. اگر سیطره ارزشهای اسلامی مغز و قلب تظاهرات کنندڱان جنبش خیابانی را مصادره نکرده بود، صدها هزار مردم روسری ها را پرت می کردند. کلیت حکومت اسلامی را به زیر سوال می بردند. آزادی و برابری زن و مرد، جدایی دین از دولت، زندانیان سیاسی آزاد باید ڱردد سرلوحه مبارزه خود با رژیم قرار می دادند. صدها هزار مردم نیروی کمی نبود، اهداف و شعار و رهبری آن هیچ و پوچ بود. علیرغم شرکت وسیع مردم، سازمانها و احزاب زیادی که هر کدام از زاویه خود بخشا بمنظور تضعیف رژیم در این اعتراضات شرکت جسته اند، تصاویر جنبش سبز بر این تظاهرات ها سایه افکنده است. ضعف مردم این است که هنوز بند ناف مطالباتشان از اسلام سبز و بخشهایی از خود حکومت و تلاش جهت استحاله رژیم در چهار چوب قوانین خود رژیم قطع نشده است. این جنبش در ٢٢ بهمن دست را به جناح حاکم باخت و تا اطلاع ثانوی خانه تکانی خیابانی نموده است و فعلا روشهای مداراجویانه ای در مقابل برادر بزرگش پیشه کرده است. این جنبش همزاد جمهوری اسلامی است و وجود این رژیم حیات آن را تامین میکند. تنها با سرنگونی حکومت اسلامی شیشه عمر این جنبش نیز می شکند و فضای توهم آمیز امروز نسبت به آن تماما فرو می ریزد.اصلی ترین راه قدرتمند کردن  مردم  در هر حرکت توده ای  چهارمولفه است:

اولین شاخص  تصویری است  که آن حرکت به جامعه، به دوست و دشمن و به خود تظاهرات کنندگان می دهد. دومین  شاخص  فراخوان آن توسط کدام جریان داده شده است. سومین شاخص  به چه مناسبتی تظاهرات برپا شده و تداعی کننده چه روز و مناسبت تاریخی است؛ مثلا اول ماه مه، روز 8 ماه مارس، 17 اکتبر سمبل چپ جامعه هستند. عید و روزهای ملی و مذهبی نمایش نماز جمعه ها، تاسوعا و عاشوراها و ٢٢ بهمن ها سمبل راست جامعه هستند. و سرانجام  شعار و مطالبات آن چیست، آن شعارها برای امروز رادیکال هست یا خیر، راست را به قدرت می رساند و یا چپ به قدرت نزدیک می کند.

 

س:نقش ایرانیان خارج از کشور در حمایت از مردم را چگونه دیدید؟

ج: افشای بخشهای ازمعترضین که به ارزشهای مشترک و اصول مشترک و منافع مشترک با جنبش سبز در حفظ نظام سرمایه در ایران سهیم هستند؛ نقش ایرانیان خارج از کشور در حمایت از مردم است. آنها محدودیت مردم در ایران را ندارند در نتیجه باید گویا و شفاف تر ماهیت جنبش سبز، اهداف آن و رهبران آن را افشا کنند. جنبش سبز و اعتراضات حول آن در خارج کشور در پی پاک کردن همه جانبه جامعه از خرافات جمهوری اسلامی  نیست، در پی امروزی کردن آن است. و به این دلیل هنوز حکومت اسلامی سر جایش است. من طی این مدت بارها به تجمع و تظاهرات جنبش سبز در خارج کشور رفته ام، دو دقیقه مخالف خود را  تحمل نکردند که کار به زد و خورد و پلیس صدا کردن کشیده شده است!

دراثر مجاهدت مدیا و کارگزاران طبقه حاکم در القای آرای خود به توده مردم، چه مردمی که در تهران پس از "انتخابات" به خیابانها آمدند و چه مردمی که در خارج پناهنده یا مهاجر هستند، هنوز همه جانبه خود را از قید و بند ارزشهای که حکومت اسلامی را به وجود آورد و نڱه داشته است رها نکرده است. تفکیک نکردن صف خود از بخشهای رژیم  در اعتراضات جاری باعث ناتوانی و حتی فلج شدن آنها در مقابل دشمن شده است. نقش ایرانیان خارج از کشور این است تمام اماکن حکومتی و اسلامی که به بهانه فعالیت های "فرهنگی"، ایرانی و مذهبی به رژیم نیرو و اعتبار می دهند تعطیل کنند. مزدوران نباید سرشان بالا بگیرند و در میان مردم عادی را بروند. باید فضای ایجاد کرد که تداعی شدن با حکومت مایه شرم و خواری باشد. باید زیر پای  تمام ارکان و مقدسات کل جمهوری اسلامی را خالی کرد.

 

س:تا کنون صدها شعار از سوی معترضین به جمهوری اسلامی طرح شده است. کدامیک از شعارها را گویای سطح مبارزات مردمی میدانید؟

ج: آزادی زن ، جدایی دین از دولت، آزادی و برابری،  آزادی تشکل و سازمان، زندانی سیاسی آزاد باید ڱردد، بیمه بیکاری مکفی برای انسان بالای 16سال.

 

س: صرفنظر از اینکه شما بعنوان مخاطب این نظرخواهی خود را در محدوده فعالین چپ تعریف میکنید یا نه – جایگاه جنبش چپ را در جنبش عمومی مردم کشورمان چگونه ارزیابی میکنید؟

ج: اصطلاح جنبش چپ جهت معرفی ماهیت تمام فعالین و جریانات ایرانی که خود را چپ تعریف میکنند گویا نیست. با این همه، راه حل جنبش چپ کارگری به آن معنی که من می فهمم نه تنها راه حل طبقه کارگر ایران به معضل جامعه جهت خلاصی از شر جمهوری اسلامی، بلکه جواب معمای آزادی بشر از تمام اشکال استثمار انسان از انسان است. بنابر این شرط آزادی وپیروزی مردم ایران اساسا در گرو هژمونی جنبش چپ کارگری بر مبارزه علیه جمهوری اسلامی است.

 

س: طیف رهبری کننده این جنبش را چگونه معرفی میکنید؟

ج: در ادامه سئوال قبلی شما اگر درست متوجه شده باشم منظورتان از "این جنبش"، جنبش "چپ" علی العموم فعلی است. این طیف جنبش عمومی مردم را رهبری نمی کنند، جنبش عمومی مردم اینها را رهبری می کند! "مردم" با اینها نیامدند، آنها با موج رفتند. غیر ازحزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست، متاسفانه، تمام طیفهای "چپ" در یک سال گذشته یکی با شتاب بیشتر و یکی محتاطانه با موج سبز رفتند. حزب حکمتیست سیاست و خطی  متمایز از بقیه پوپولیست ها داشت این می تواند نقطه امیدی برای مردم ایران باشد.

 

س: جمهوری اسلامی در پی اعدام بسیاری از دستگیرشدگان اعتراضات اخیر است و در امتداد آن تصفیه حساب با بسیاری که قبل از آغاز این اعتراضات در بازداشت بسر میبرند. چگونه میتوان  کشتار زندانیان سیاسی را متوقف کرد؟

ج: باید خواهان لغو مجازات اعدام بود. دفاع از زندانیان سیاسی نباید مرزی را بشناسد. تمام جریانات سیاسی در متوقف کردن کشتار زندانیان سیاسی  ذینفع هستند و باید تمام توان خود را به کار بگیریم وهمه باهم در این مورد خاص اقدام مشترک کنیم تا نه تنها دستگیرشدگان اعتراضات اخیر، بلکه کلیه زندانیان سیاسی آزاد شوند. اعتصاب عمومی مردم کردستان در 13 ماه مه جواب درست، رادیکال و محکمی به اعدام جنایتکارانه زندانیان سیاسی فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان در روز نهم ماه مه 2010، بود. "کمپین دو میلیون امضاء" کار بار ارزشی است که اخیرا توسط مخالفین مجازات اعدام شروع به کار کرده است. هزاران شخصیت، صدها سازمان و احزاب ایرانی وغیره ایرانی به اعدام جنایتکارانه زندانیان سیاسی در اشکال مختلف تظاهرات، اعتصاب عمومی، راهپیمایی و اعتراض کردند.

 اضافه بر اینها طرح این مساله است که باید قبل از اعدام آنها این فعالیت ها انجام می شد. باید به رژیم تعرض کرد نه همیشه پس از وقوع جنایت به دفاع از قربانیان پرداخت. در خارج کشور باید عوام رژیم را در سوراخ کرد وفضا را برای نیروهای آنها چنان تنگ کرد که هیچ مزدوری جرئت ابراز وجود نکند. باید خواهان لغو مجازات اعدام زندانیان سیاسی بدون هیچ تبصره ای بود. در قضیه اعدام های اخیرهنگامی مصاحبه کنندگان مدیا در مورد عضویت فرزاد کمانگر و...  در پژاک سئوال مي کردند، مصاحبه شوندگان تلاش زیادی می کردند تا از طریق نداشتن ارتباطی با هیچ سازمانی بی گناهی آنها را اثبات کنند. این موضع دفاعی است. اين دفاع از حق حیات وجان انسان را ضعیف مي کند. اگر ثابت شد با سازمانی ارتباطی داشته بودند پس سزای آنها مرگ است؟! میبایست اشاره مي شد که عضویت در احزاب سیاسي جرم نيست و نباید کسی به این خاطر اعدام شود. مساله از دو حالت خارج نيست: فرضا آنها یا اسرای جنگی بودند یا طرفداران  آن سازمان. در حالت اول باید طبق استانداردها بين المللی به اسرای جنگی رفتار مي شود و در مورد دوم، طرفداری از احزاب جرم نیست. اگر ما اینجا ميخ دفاع جنبشمان از انسان را نکوبيم، حکومت ها مي توانند عضوی هر سازمانی را به همين "جرم" ارتباط با احزاب محکوم به اعدام کنند. باید تمامی سازمانها، احزاب و شخصیتها این ملاحظه را مد نظر داشته باشند و هیچ تبصره ای در دفاع از زندانیان سیاسی باز نکنند.

گزارشگران:  با سپاس از شما

محمد جعفری: تشکر می کنم

شانزدهم ماه مه 2010


Gozareshgar
info@gozareshgar.com