ابراهیم آوخ


ابراهیم آوخ ۱۴۰۲-۰۸-۳۰

یادنامه ای از او