رسول شوکتی


رسول شوکتی ۱۴۰۲-۰۸-۳۰

روایتی از شاهدی عینی