ناصر پایدار


ناصر پایدار ۱۴۰۲-۰۹-۰۶

جنبشی که در اسارت بی افقی است