۱۴۰۲-۰۸-۱۸

فراخوان شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست برای دفاع از مردم فلسطین

 

جنگ درغزهکه روز هفتم اکتبر با حمله جنایتکارانه حماس به اسرائیل شروع شد، به بهانه ای برایکشتار بی رحمانه و تمام عیار فلسطینیان ساکن در نوار غزه  توسط حکومت نژاد پرست اسرائیل در ماه گذشته تبدیل شد،که تاکنون جان بیش از ده هزار انسان را گرفته که بیش از چهار هزار نفر آنها کودک هستند.آنچه در غزه روی می دهد یک نسل کشی تمام عیار از طرف دولت نژادپرست و اشغالگر اسرائیل است که علیرغم ریاکاری و تبلیغات رسانه های بورژوایی، هر روز بیشتر در قامت اعتراضات گسترده و بی سابقه در کشورهای مختلف پاسخ می گیرد.
 

جنبش عظیم همبستگی با مردم فلسطین و در محکومیت جنایات جنگی دولت اسرائیلبیانگر شکست جنگ رسانه ای اردوی دولت اسرائیل و آمریکا و قدرتهای اروپایی و یک رسوایی بزرگ سیاسی و اخلاقی برای آمریکا و متحدینش است. این صدا و جنبش را باید با شرکت و همراهی بیدریغ تقویت کرد. شرکت فعال نیروهای چپ و کمونیست و انسانهای آزاده در جنبش گسترده ضد جنگ و همبستگی با  مردم فلسطین می تواند صدای سوم را که هم بر علیه ارتجاع اسلام سیاسی و هم جریانات نژاد پرست و دولت های سرمایه داری حامی آنهاست بیشتر تقویت کند.

قطع بی درنگ و بی قید و شرط جنگ، کمک فوری به ساکنین غزه، آزادی گروگان ها  و کسب حق سرنوشت برای مردم فلسطین در گرو تقویتهمبستگی جهانی وحمایت تشکل های کارگری و مترقی از جنبش همبستگی است.

 

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست خود را جزئی از این جنبش عظیم می داند و همه نیروهای مترقی و آزادیخواه را به همکاری و همیاری با هر شکل ممکن برای تقویت آن فرا می خواند.

 

16 آبان  ١٤٠٢ – 7نوامبر ٢٠٢٣

 

امضاها:

اتحاد فدائیان کمونیست، اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

 


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر