۱۴۰۳-۰۲-۰۲

اول اردیبهشت زادروز محمد مختاری(زاده ۱ اردیبهشت ۱۳۲۱ مشهد – درگذشته ۱۲ آذر ۱۳۷۷ تهران) شاعر، نویسنده و مترجم

او منتقدی چپ‌گرا بود و چندین سال در بنیاد شاهنامه فعالیت داشت و از اعضای کانون نویسندگان ایران و همچنین عضو هیئت دبیران آن بود.
وی آثاری در بررسی آثار شاعران معاصر از جمله نیمایوشیج و منوچهر آتشی دارد برای نخستین‌بار، اشعار پل سلان، شاعر آلمانی را به‌فارسی ترجمه کرد و درباره‌اش مطلب نوشت.
او روزی پیش از غروب برای خرید از منزلش خارج شده بود که دیگر بازنگشت. تیمی از اعضای وزارت اطلاعات او را ربودند و به‌قتل رساندند. کشتن او، محمدجعفر پوینده، داریوش فروهر و پروانه اسکندری، بخشی از ترورهای سیاسی بود که بعدها به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد.
از وی دو فرزند به نام‌های «سیاوش» و «سهراب» به‌جا مانده‌است که حاصل ازدواج وی با مریم حسین‌زاده است.

کتاب‌شناسی
اشعار:
پنجاه و هفت. تهران: شباهنگ‏ ۱۳۵۷.
ب‍رش‍ان‍ه ف‍لات‌. ت‍ه‍ران: توس ۱۳۵۶.
در وهم سندباد: (مجموعه شعر) تهران: انتشارات پیوند ۱۳۵۸.
س‍ح‍اب‍ی خ‍اک‍س‍ت‍ری (۱۳۶۵–۱۳۷۰) و پ‍ان‍زده ش‍ع‍ر از خ‍ی‍اب‍ان ب‍زرگ (۱۳۶۵–۱۳۶۸). ت‍ه‍ران: ت‍وس ۱۳۷۸.
قصیده‌های هاویه. تهران: آرمان ‏۱۳۵۶.
آرای‍ش درون‍ی (ی‍ک ش‍ع‍ر ب‍ل‍ن‍د) ت‍ه‍ران: ت‍وس‏ ۱۳۷۸.
م‍ن‍ظوم‍ه ای‍ران‍ی. ت‍ه‍ران: ق‍طره ۱۳۶۹.
وزن دن‍ی‍ا، م‍ج‍م‍وع‍ه اش‍ع‍ار. ت‍ه‍ران: ت‍وس ۱۳۷۸.
‏ مجموعه اشعار محمد مختاری، مشهد: بوتیمار‏ ۱۳۹۵.
 
ترجمه‌ها:
ت‍راس، وی‍ک‍ت‍ور. م‍ای‍اک‍وف‍س‍ک‍ی‌. ت‍ه‍ران: ک‍ه‍ک‍ش‍ان: دف‍ت‍ر وی‍راس‍ت‍ه ۱۳۷۶.
ک‍ی‍ن‍گ، م‍اری‍ن. م‍اری‍ن‍ا ت‍س‍وت‍ای‍وا. ت‍ه‍ران: ک‍ه‍ک‍ش‍ان: دف‍ت‍ر وی‍راس‍ت‍ه ۱۳۷۳.
درای‍ور، س‍ام. آن‍ا آخ‍م‍ات‍ووا. ت‍ه‍ران: ک‍ه‍ک‍ش‍ان: دف‍ت‍ر وی‍راس‍ت‍ه ۱۳۷۵.

آثار دیگر:
اس‍طوره زال: ت‍ب‍ل‍ور ت‍ض‍اد و وح‍دت در ح‍م‍اس‍ه م‍ل‍ی‌. ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر آگ‍ه ۱۳۶۹.
ان‍س‍ان در ش‍ع‍ر م‍ع‍اص‍ر، ی‍ا (درک ح‍ض‍ور دی‍گ‍ری): ب‍ا ت‍ح‍ل‍ی‍ل ش‍ع‍ر ن‍ی‍م‍ا، ش‍ام‍ل‍و، اخ‍وان، ف‍رخ‍زاد. ت‍ه‍ران: ت‍وس‏ ۱۳۷۸.
ت‍م‍ری‍ن م‍دارا‏: (ب‍ی‍س‍ت م‍ق‍ال‍ه در ب‍ازخ‍وان‍ی ف‍ره‍ن‍گ و …) ت‍ه‍ران: وی‍س‍ت‍ار‏  ۱۳۷۷.
چ‍ش‍م م‍رک‍ب (ن‍وان‍دی‍ش‍ی از ن‍گ‍اه ش‍ع‍ر م‍ع‍اص‍ر) ت‍ه‍ران: ت‍وس ۱۳۷۸.
ح‍م‍اس‍ه در رم‍ز و راز م‍ل‍ی. ت‍ه‍ران: ن‍ش‍ر ق‍طره‏  ۱۳۶۸.
زاده اضطراب جهان (۱۵۰ شعر از ۱۲ شاعر اروپایی) تهران: سمر ۱۳۷۱.
م‍ن‍وچ‍ه‍ر آت‍ش‍ی‌. ت‍ه‍ران: ت‍وس‏ ۱۳۷۸.
ه‍ف‍ت‍اد س‍ال ع‍اش‍ق‍ان‍ه: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی از ذه‍ن‍ی‍ت غ‍ن‍ای‍ی م‍ع‍اص‍ر و گ‍زی‍نه ش‍ع‍ر ۲۰۰ ش‍اع‍ر ۱۳۷۰–۱۳۰۰ ت‍ه‍ران: ت‍ی‍راژه ۱۳۷۷.

‎🆔 @bargi_az_tarikh


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر