آرام بختیاری


آرام بختیاری ۱۴۰۲-۰۸-۰۷

کمونیست ها هم فلسفه دارند