۱۴۰۲-۰۸-۱۹

سلام زیجی

پاسخی کوتاه به مواضع “شورای همکاری نیروهای چپ‌و‌کمونیست” خارج کشوری

بر عکس این مواضع نادرست شما، اساس این جنگ، تروریستی و قتل عام عمد‌ و سازمانیافته از سویی هر دو قطب درگیر است! و‌نفس جنبش “ ضد جنگ” نیز ، مستقل از نیت شما ها،و چپ موج سوار،از هر دو سو آلوده به سیاست و استراتژی تروریستی و‌کشتار جمعی و تنفر عمومی

 ( “یهودی ستیز ی“و “اسلام

ستیزی”)میباشد!

  متاسفان جبهه سومی هنوز در بعد جهانی و اجتماعی در کار نیست . قاطی شدن  این “شورای همکاری” در صف حامیان حماس و “ فلسطین” صف مستقل نیست! مخدوش  کردن صف کارگران و آزادیخواهان و کمونیستهای ضد جنگ و ضد جهنم کاپیتالیسم است!

 بدین ترتیب چپ “ضد امپریالیست”عملا در کنار قطب تروریسم اسلامی ،  ارکان دیگر نظام کاپیتالیستی ، در منطقه قرار گرفته است! لابد جمهوری اسلامی ساخت و پاخت  همین امپریالیستها نیست؟

 

 دوستان!

درک این واقعیت ساده سخت نیست که در دو سویی درگیر در این جنگ ارتجاعی، اعم از تروریستهای اسلامی ،با رهبری مستقیم جمهوری اسلامی و دولت مذهبی و ارتجاعی اسرائیل با حمایت غرب و امریکا، قرار دارد!

 آمارها و پرو پاگند های دو سوی این تروریزم نباید بتواند در صف کمونیستها نیز مشتری جذب نماید و قربانی سیاسی بگیرد! 

چنین سیاستی علیرغم ظاهر “رادیکال بودنش” و  یا پنهان شدن در سایه  دفاع از “دولت مستقل فلسطینی” نمیتواند یک سیاست کمونیستی و‌کارگری باشد!

 سلام زیجی

 ۱۸ آبان ۱۴۰۲

 

سلام زیجی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر