۱۴۰۲-۰۸-۲۱

سلام زیجی

زنده باد کارگران گروه ملی فولاد!

بدون طبقه کارگر متحد و آگاه به منافع طبقاتی سوسیالیستی،هیچ تحول انقلابی و بنیادی که به نفع جامعه و اکثریت آن تمام شود،اتفاق نخواهد افتاد!

هزار تا خیزش و بحران میآید ‌و میرود،اما در غیاب انقلاب سیاسی و اقتصادی کارگری و سوسیالیستی هیچگاه به نتایج مورد نظر ما کارگران و زحمتکشان در ایران نخواهیم رسید! از جمهوری اسلامی و اپوزسیون راست تا نقش مخرب دیگر کشورهای سرمایه داری تنها و تنها به منظور عدم تحقق همین “خطر” و روند صف آرایی میگردد!

 کلید آزادی، برابری، رفاه،امنیت و خوشبختی، به حکم موقعیت عینی- اجتماعی-اقتصادی که همواره در دست چنین طبقه ی قرار دارد، فقط با پیروزی کامل این جنبش و طبقه ی ما، دریچه رهایی از چنگ جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری حاکم بر ایران گشوده و‌متصور خواهد گردید!

از توحش کاپیتالیستی اعمال شده و زوزه های کل بورژوازی حاکم بر ایران تا اپوزسیون عوامفریب، در یک ساز مشترک ، اما هر کدام با ترفند خاص خود،در خدمت تخریب و جلوگیری از عملی شدن و پیروزی همین واقعیت عینی، مادی و اجتماعی به صف شده اند، حال چه با ایجاد جنگ گرم ‌ و گسترش آتش آن و‌ تخریب و‌کشتار جمعی و یا از راه جنگ نرم و عوامفریبی های مذهبی و‌ملی، چه از راه سرکوب مستقیم آزادی های سیاسی و‌مطالبات اقتصادی و غیره.

 آیا کارگران فولاد ملی ( که خبرش را در زیر ملاحظه میکنید) همراه با بخشهای دیگر در مراکز نفت و صنعتی کشور میتوانند آنگونه که جامعه در انتظار آن هست، یک بار دیگر در نقش “کارگران نفت رهبر سر سخت ما”( و صد البته اینبار با پیروزی خود کارگران) با توجه به شرایط مساعدتر سیاسی و بحرانهای عمیقی که جمهوری اسلامی و سرمایه داری ایران در ورطه آن فرو رفته است ، به مثابه یک طبقه متحد و روشن بین، بورژوازی ایران را در پوزسیون و اپوزسیون افسار خواهند زد یا نه؟

 

 رفقای کارگر!

 

 اکنون نه تنها کلید آزادی و رفاه و پیروزی کارگری- سوسیالیستی در دست شماهاست، که دراین راستا میتوانیم از شراکت مستقیم جمهوری اسلامی ‌در جنایت در اسرائیل و نواز غزه، و دلسوزی خاله خرسه و عوامفریبانه برای “ مردم فلسطین”، و سو استفاده از وقوع این جنگ جنایتکارانه، نیز که از جانب هر دو طرف تروریست صورت گرفته، جلوگیری کنیم. ضمن برداشتن پرچم “نه به جنگ تروریستها”،یک بار دیگر به این حکومت ضد کارگری بفهمانیم که ۴۵ سال جنایت‌هایش را هرگز فراموش نمیکنیم! سو استفاده از جنگ تروریستها در خاورمیانه،که رژیم اسلامی همواره یک پای تروریستی آن بوده ‌وهست ممنوع!

 ما دردهای بیشمارمان را فراموش نمی نمائیم که ۴۵ سال است این رژیم وحشی که به مراتب جنایتکارانه تر و هولناکتر علیه ما کارگران رنجدیده و‌کل جامعه ایران مرتکب شده است!

 شروع دور جدید مبارزات حق طلبانه شما کارکران مبارز،شایسته است از جانب کل جامعه حمایت شوید و امیدواریم بخش‌ها ی دیگر جنبش کارگری نیز به آن بپیوندند ، از جمله اکنون که فصل دوباره حداقل دستمزد ها میباشد، بسیار اهمیت دارد کل طبقه را با اتحاد طبقاتی حول افزایش حداقل دستمزد، بر مبنایی تصمیم و نظر نمایندگان منتخب کارگری، متحد شویم!

 

 کارگران گروه ملی فولاد در اعتراض به سرمایه داران و جمهوری ضد کارگری اسلامی! “

 امروز ۲۰ آبان، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، پایین بودن دستمزدها و بی‌پاسخ‌ ماندن دیگر مطالباتشان برای ساعاتی دست از کار کشیدند و مقابل ساختمان مدیریت دست به تجمع زدند. همزمان نیز گزارشاتی از حمله‌ی نیروهای حراست به کارگران معترض منتشر شده”

 ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ ۱۱نوامبر ۲۰۲۳

 

سلام زیجی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر