۱۴۰۲-۰۹-۱۴

شمس الدین امانتی

حمایت کارگران کارخانه ذوب آهن اصفهان، از جنبش انقلابی خلق کُرد

 

تقدیم به کارگران مبارز کارخانه ذوب آهن اصفهان: در اعتصاب روزهایشنبه و یکشنبه( ۱۱ و۱۲) آذرماه سال ۱۴۰۲.

شمس الدین امانتی. ۴ / ۱۲ / ۲۰۲۳

در تاريخ ۳۱ / ۱ / ۱۳۶۰، رژیم جمهوری اسلامی حدود ۱۰۰ نفر دختر و پسر دانش آموز سنندجی را برای بازدید به کارخانه ذوب آهن اصفهان مي برد.

هدف رژیم از این كار دامن زدن به عوام فریبی هایش در مورد اينكه گویا با خلق کُرد هیچ دشمنی ندارد و همچنین برای پوشاندن جنایات وحشیانهٔ دوساله اش در کُردستان، بود.

اما دانش آموزان انقلابی، بمحض ورود به قسمتهای نورد ۶۵۰ و نورد ۳۵۰، علیرغم جلوگیری جاسوسان رژیم جمهوری اسلامی، به افشاگری پرداخته و حقانیت جنبش انقلابی خلق کُرد را برای کارگران تشریح می نمایند.

کارگران نیز دور آنها حلقه زده و ضمن تایید گفته هایشان، پشتیبانی خود را از جنبش مقاومت خلق کُرد ابراز می دارند.

مزدوران رژیم جمهوری اسلامی وحشت زده به دست و پا افتاده بودند كه هرچه زودتر دانش آموزان سنندجی را از کارخانه خارج کرده و جلو افشاگری آنها را بگیرند.

اما استقبال کارگران ذوب آهن اصفهان از فرزندان دلیر خلق کُرد كه بیانگر درک آنها از همبستگی مبارزاتشان با جنبش خلق کُرد بود، مزدوران را بیشتر افشا نمود و بدین ترتیب نه تنها رژیم به هدف ضد خلقی خود نرسید، بلکه برعکس موجب استحکام بیشتر پیوند میان کارگران ذوب آهن اصفهان و خلق مبارز کُرد گردید.           

 

شمس الدین امانتی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر