۱۴۰۲-۰۹-۱۵

امین بیات

جنگ پیروز ندارد، آیا دادگاهی برای جنایتکاران جنگی هست

 

هرلحظه، دقیقه ویا ساعتی که ازیک جنگ میگذرد، حالا بین یک ملت یا دوکشورمتخاصم، بهردلیلی مابین طرفهایدرگیرجدا ازاینکه نظامیان یا افراد اسلحه به دست بیرحمانه همدیگررامیکشند، بیشتروبیشترمردم غیرنظامی ازکودکان، زنان، کارگران و بیکاران افرادی که هیچگونه نفعی درجنگ ندارند و بی گناه هستند ناجوانمردانه توسط جنگ طلبان کشته میشوند،عملکرد هرجنگی کشتارانسان استوبه نفع سرمایه داری وکارخانجات تهیه ابزارجنگی که عامدانه جنگها راسازماندهی میکنند تااسلحه سازیشان هرروزمدرنترشوند،وسیعترشوند تا از دیدن کشتاروحشیانه توسط ابزارجنگی ارائه دادهشدهکشورهای صنعتی ازخون کودکان و زنان بی دفاع  تغذیه مالی شوند و لذتش را ببرند، در جنگها معمولن مدرنترین ابزارجنگی طرفین بهرخ دیگری کشیده میشود وشرایط را طوری آماده میکنند که توجه طرفین درگیررا جلب کرده و ثروتهای مردمان خود راجهت تهیه وخرید مدرنترین جنگ افروزها ارائه کنند وبمردم خود علاوه برکشتارستم مضاعف دیگری بنام گرسنگی،نداشتن امکان دارو،کمبود مواد غذائی و خرابی خانه و کاشانه که امروز درغزه شاهدآن هستیم.

جنگ پیروز ندارد،

درپایان هرجنگ سرشماری میکنند که از طرف مقابل چه تعداد انسان کشته شده و از خود چه تعداد، سرمایه داری  جهانی عملکردش درجنگها این بوده که طرف مقابل را به خاک سیاه بنشاند، اگریکنفر یا یک سرباز ازجناح سرمایه داری کشته شود یا به  اسارت گرفته شود، حد اقل ارزش سه به یک است ، دیدیم که اسرای جنگی در غزه را سه به یک مبادله کردند، حتی اسرائیل بنظر من حاضر است بجای 160 نفر باقیماندهاسرای خود بدست تروریستهای حماس هفت هزار عرب غزه ای را آزاد کند.

جنگ چشمان جنگ افروزان را کورمیکند وحقیقت که همان کشتاراست را نادیده و محو میکند،در هر جنگی دروغ و تبلیغات را بشدید ،ترین وجه ممکنه شایع میسازند،تا مردم درگیر جوامع جنگی را به نابودی بکشانند ،میبینیم که درغزه مردم نابود شدند در اسرائیل از لحاظ داخلی دست از مجادله  و اختلافات سیاسی با هم بر داشتند و ذهن همگی متوجه جنگ و آدم کشی شد.

چطوراست که دولتهای سرمایه داری جهان هم شرق وهم غرب در سالهای گذشته که رژیم شکنجه گر و امنیتی جمهوری اسلامی،ترور و اعدام مبارزین راه آزادی رامی دیدند و تنها به صدور بیانیه محکوم میکنیم رضایت خود را اعلان میکردند، و به افکار عمومی جهان دروغ تحویل میدادندو به مماشات خود با تروریستهای اسلامی ادامه میدادند.

در جنگها ضعیف کشی میشود،

درجنگهای نابرابر هر چه ضعیقتر باشی تلفات یا کشتار و شکست عمیق ترو کنترل جنگ بدست جناح قویتر انجام میگیرد ،هدفمندتر اهداف نظامی نابود میشوند،هر جنگی که شروع شده درصورتی طرف قدرتمند در گیری میتواند اگربه نفعش باشد و ببیند،عرض یابی کند که بیشتر منافع دارد در واقع آنرا به یک جنگ منطقه ای کشانده و اهداف دراز مدت خود را تامین کند ،امروزآمریکای جنگ طلب و سلطه گر ،اروپای جنگ افروز و متجاوز بخاطر جنگ اکراین مجبور است دربرابرروسیه عقب نشینی کند،زیرا روسیه توانست با افروختن جنگ در غزه منافع اتحادیه اروپا و آمریکا را در منطقه خاور میانه،عراق ،سوریه ،ایران و... بخطر بیندازد ،و نفرت را میان انسانها گسترش بدهد ، بنا بر این به سادگی تن به آتش بس نمیدهند،چون هنوز کشتار به اندازه کافی انجام نگرفته که از طرفی تروریستهای "حماس" از سوراخها با پرچم سفید بیرون بیایند و خود را تسلیم کنند، یا رهبران حماس دست پرورده خودشان هستند،همچنانکه جمهوری اسلامی هست.

درجهان سرمایه داری عملکرد سرمایه مسبب جنگ وکشتار شده و درایران تاجران دین و جهل بخاطر منافع شخصی براریکه قدرت سوارند  و جوابگو به کسی نیستند، سرمایه داری در حال ورشکستگی مالی و اخلاقی شده و دین باوران در قدرت هرگز نخوهندتوانست و نمیخواهند نیازهای اساسی مردم را بر آورده کنند.

رژیم جمهوری اسلامی  چنان شرایط را برای مردم  دشوار کرده وعلاوه بر کمبود آب، گرانی  نان، مواد غذائی ، گرانی بنزین ، گرانی کرایه خانه که همه این مسائل برای تامین مخارج جنگ غزه ازجیب مردم،و این موش مرده ها از آخوند و پاسدار گرفته شهامت تکرار شعار های قبلی  خودرا ندارند از ترس ورود جنگ با آنها.

رهبران مرتجع جمهوری اسلامی تا دیروز با شعار تو خالی مرگ بر اسرائیل و آمریکا ،یهودیانرا به دریا میریزیم، همراه با سرکوب و اعدام مبارزین راه آزادی در داخل و سازش با دول خارجی ،شعار نه شرقی و نه غربی  با موش مردگی رهبر، تبدیل به هم شرقی و هم غربی شد، این سیاست بازیها آنروی سکه برایکشتار زنان وجوانان معترض در نظام وحشی وآدم کش جمهوری اسلامی برای ادامه جنایات خود علیه مردم است.

سرمایه داری جنگ طلب غرب و شرق اگر میخواستند به جنگ خاتمه دهند میتوانستند هر چه زودتر آتش بس که تنها گزینه عاقلانه  بود را تمدید کنند، ولی نمیخواهند توجه ای هم به مخالفین جنگ و آنهائیکه نفرین بر جنگ و جنگ طلبان میکنند ندارند، و حتی خوشحالند که امید ها ی نسل جوان در منطقه ، با جنایت وبی رحمی هر چه بیشتر علیه آنها ،پیوندها دوستیها و آمال و آرزوهایشان نا بود شود،عشق وخواب شیرین کودکان رابا خشونت هرچه بیشتربه کابوس بدل کنندوبی رحمی وپیوندهای فی مابین انسانها رابا زندگی قطع کنند،  همانطور که چهل و چهار سال پیش در کنفرانس گوادالوپ تصمیم گرفتند جانی ترین و عقب مانده ترین جنایتکاررا برسر نوشت مردم ایران حاکم کنند و زندگی زنان و جوانان ایران را به اینجا بکشانند که هر روز جوانی شاد و ایرانی مانند توماج را به شکنجه گاه  و زندان و تهدید  دستگیر و زندانی کنند،یا جان با ارزش دختران در خیزش جنبش انقلابی "زن،زندگی،آزادی" را بگیرند با قتل عمد.

عملیات "طوفان الاقصی"در 7 اکتبرآبروی سیاسی بین المللی اسرائیل را برد، البته در مقابل به جنایات  و آدم کشی  تروریستهای "حماس" صحه گذاشت،البته که اسرائیل از آموزشهای شبانه روزی و ارائه سلاح  به "حماس" و "حزب الله لبنان"، سوریه و حوسیها مطلع بوده  و حتی میدانسته که جمهوری اسلامی در طراحی و ساخت یک سیستم  موشکی در نوار غزه  شرکت و حضور مستقیم داشته است،بعد از آنهم از کشتار بیرحمانه علنی ستایش کرده، بالاخره جمهوری اسلامی ، لبنان، حماس و... از خط قرمز پیش بینی شده عبورکردند،چه بر سرشان خواهدآمد آشکارا معلوم است، اما آینده کل مسئله را روشن خواهد کرد، زمانیکه پرچم تجاوزکارانه اسرائیل در سرتاسر نوار غزه در برابر چشم جهانیان به اهتزازدر بیاید و سفارت اسرائیل وآمریکا در تهران بازگشائی شوند،آنوقت  کشتار مردم  بی گناه ازدوطرف جنگ فرامو ش   خواهند شد.

کشوهای سرمایه داری درجهان و حامیان و دست نشانده گان آنها درجهان ازحقوق بشر،با شیوه های مزورانه،با ژست  و قیافه های دنیا پسند ودمکرات منش، بنام تمدن وپیشرفت انسانیت که درسازمانهای باصطلاح "حقوق بشری" ،"سازمان ملل متحد"بخود گرفته و میگیرند، نمیتوانند جلوی جنایات جنگی که همه مردم جهان را دچار یاس و نا امیدی کرده بگیرند، یا نمیخواهند و نه بفعشان نیست،بگیرند.

کلیه خواستهای سرمایه داری حهانی ،"صندو بین المللی پول"، "بانک جهانی" از یکطرف و قرار دادهای 25 سال و بیست ساله با  چین و روسیه علیه منافع مردم ایران اعمال کردند، ومیدانند که کلیه مخارج جنگ غزه توسط تروریستهای حماس انجام  گرفت از جیب مردم ایران پرداخت شده،ولی به روی خود نمیآورند ووقیحانه اعلان میکنند که مدارکی دال برشرکت جمهوریاسلامی درحمله نظامی به اسرائیل  ندارند.

ننگ و نفرت بر تمامی جنگ  طلبان تاریخ ، مستبدین تاریخ، دیکتاتورهای تاریخ، نسل کشان  تاریخ، بر کلیه کسانیکه برای حفظ  سرمایه و انباشت آن و همچنین حفظ قدرت برای کشتار بیشتردر ایران،غزه،سوره و اکراین و در هرکجای جهان که بوسیله شکنجه و کشتارو جنگ زندگی را بر سر انسانهای بی گناه خراب کرده اند.

ننگ و نفرت و شرم بر ناقصان حقوق بشر و آنهائیکه از کشتار مردم بی دفاع  نفع میبرند، در جوامع بشری امروز هیچ چیزی قابل دفاع و اعتماد نیست،چطور میشود از سازمان ملل متحد که بوضوح و روشنی هر چه کاملتر می بیند در غزه ،در ایران در اکراین نسل کشی میشود ، وخطر ویرانی در یک قدمی قرار دارد ،سکوت میکنند، و با  ادامه زندگی و حق زیست را نادیده میگیرند.

هیچ جنایتیتوجیه کننده جنایت جنگی دیگری نیست،نماد صلح در هیچکدام از طرفین جنگ در غزه دیده نمیشود،برای دستیابی به یک صلح عادلانه و پایدار باید خواستار آتش بس بود،و آزادی همه گروگانهای دو طرف.

آیا دادگاهی برای مجاکمه جنایتکاران جنگی وجود دارد،

بر خلاف جنگهای  بین اسرائیل  و نیروی تروریستی مسلح "حماس" در نوارغزه، که پس از مدتی با پادر میانی بعضی کشورهای عربی از جمله قطر که پایگاه نظامی آمریکا نیز درآن مستقر است و با کمک کشورهای صنعتی جهان با آتش بس دست یافتند،اما جنگ اخیر و تجاوز "حماس"به متجاوز اسرائیلی هر دوطرف تو گوئی عاشق جنگند و کشتار ،"جهاد اسلامی"جمهوری اسلامی وسپاه جنایتکار مزورانه، درمنطقه با نیروهای تروریستی القاعده، حزب الله لبنان، حماس، در سوریه  و یمن به پشتیبانی مالی آنها پرداخته و آنها را تشویق به جنگ میکنند، و بهمین دلیل جهان سرمایه داری آخوند ها و سپاه را محور شرارت  در منطقه جنبش اسلام و از اسرائیل با پشتیبانی آمریکا، فرانسه، المان و انگلیس بر کسی پوشیده نیست، نتیجه این جنگ را خود ارزیابی کنید کدام طف قویتراست برای غلبه بر دیگری.

گرای دیگر هم در کنار "حماس"  و با حمایت جمهوری اسلامی مشرکا علیه اسرائیل وارد و از اسرائیل با پشتیبانی آمریکا، فرانسه، المان و انگلیس بر کسی پوشیده نیست، نتیجه این جنگ را خود ارزیابی کنید کدام طف قویتراست برای غلبه بر دیگری.

جنگ شدند،هدف "حماس" وجمهوری اسلامی نابودی اسرائیل وهدف اسرائیل نابودی "حماس" درغزه وتصرف کامل نوارغزه با افزودن به کشور اسرائیل است،جمهوری اسلامی وسپاه جنایتکار مزورانه، درمنطقه با نیروهای تروریستی القاعده، حزب الله لبنان، حماس، در سوریه  و یمن به پشتیبانی مالی آنها پرداخته و آنها را تشویق به جنگ میکنند، و بهمین دلیل جهان سرمایه داری آخوند ها و سپاه را محور شرارت  در منطقه دانسته

پشتیبانی جمهوری اسلامی و سپاه از "حماس" با همراهی پوتین

و این همه با حمایت دولت متجاوز روسیه نیز همراه ارتش اسرائیلاین باربطور یقین تشکیلات تروریستی "حماس " را نابود خواهد کرد و انها را در تونلها به خاک ابدی خواهد سپرد.

03.12.2023

 

جمهوری اسلامی وسپاه جنایتکار مزورانه، درمنطقه با نیروهای تروریستی القاعده، حزب الله لبنان، حماس، در سوریه  و یمن به پشتیبانی مالی آنها پرداخته و آنها را تشویق به جنگ میکنند، و بهمین دلیل جهان سرمایه داری آخوند ها و سپاه را محور شرارت  در منطقه دانسته

https://facebook.com/amin.bayat.9

amin.bayat@googlemail.com

 

امین بیات

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر