۱۴۰۲-۰۹-۱۷

شمس الدین امانتی

پیام کومه له به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو در سال ۱۳۵۹

برگی از تاریخ تقدیم به دانشجویان مبارز در خیزش انقلابی اخیر.

 

 ۱۶ آذر ۱۴۰۲

دانشجویان مبارز و انقلابی.!

اکنون که رژیم جمهوری اسلامی، با بستن دانشگاه ها و مدارس عالی از تجمع شما در مکان های آموزشی جلوگیری می کند و با تمام قوا سعی در اوج جهل و خرافات و جلوگیری از گسترش علم و دانش را دارد.

وظیفه شما است كه:

- طرح دشمن را با حرکتی سریع و انقلابی بر علیه او برگردانید.

-دانشگاهها را به کارخانه ها، روستا ها، مدارس و دیگر صحنه های مبارزات طبقاتی و دموکراتیک توده ها منتقل کنید.

- با کارگران و زحمتکشان در هم آمیزید.

- پیوند انقلابی مبارزات دانشجویان، دانش آموزان و روشنفکران با مبارزات کارگران و زحمتکشان را در هم آمیزید.

- پیوند انقلابی مبارزات دانشجویان، دانش آموزان و روشنفکران با مبارزات کارگران و زحمتکشان سیل خروشانی خواهد بود كه بر موجودیت این حکومت جبار و خونخوار و سراپا جهل و استبداد مهر باطل خواهد کوبید.

دانش آموزان و معلمین کُردستان هم اکنون به اشکال مختلف در صفوف جنبش مقاومت خلق کُرد مبارزه میکنند.

در میدانهای نبرد مسلحانه، در مدرسه و در میان توده ها با همهٔ نیرو، این جنبش را یاری میدهند.هم اکنون زندانهای رژیم از این جوانان پُر شده است.

در همین چند روز اخیر دو معلم انقلابی کاک وفا سهامی و کاک علي قمری پیشمرگان کومه له در نبرد با مزدوران رژیم جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند و دانش آموزان سقز و سنندج در زیر ساطور قصابی رژیم تظاهرات برپا  نمودند و ….. .

دانشجویان مبارز و انقلابی باید با اینگونه مبارزات پُرشور پیوند برقرار كنند و سُنت دهها ساله قهرمانیهای دانشجویان ایران را پاس بدارند.

با امید به پیوند مبارزات دانشجویان و روشنفکران انقلابی با مبارزات کارگران و زحمتکشان.

یاد شهدای ۱۶ آذر و دیگر شهدای مبارزات دانشجویی ایران را گرامی بداریم.

مستحکم باد پیوند مبارزاتی دانشجویان و کارگران و زحمتکشان.

پیروز باد مبارزات دموکراتیک و ضد امپریالیستی دانشجویان ایران.

مرگ بر امپریالیسم جهانی و وابستگانش.                     

 

 

 

شمس الدین امانتی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر