۱۴۰۲-۱۰-۲۲

تقی روزبه

پیش بسوی درهم شکستن شوی انتخاباتی رژیم

 

نظرسنجی ها حکایت از حدود شرکت ۸٪ (درشهرهای بزرگ) در شوی انتخاباتی رژیم داردکه حاکمان را به لحاظ به نمایش گذاشتن فقدان پایگاه اجتماعی در انظارعمومی بویژه جهان به وحشت افکنده است. چنان‌که خامنه ای دم بدم از وظیفه شرکت در انتخابات سخن گفته و عدم شرکت رامخالفت با نظام و اسلام دانسته است. حامیان و رسانه‌های رژیم ازشرکت گسترده مردم به عنوان بیمه کردن کشور (بخوانید صاحبان قدرت) در برابرتهدیدات دشمنان نام می برند. در ادبیات سیاسی رژیم و حامیانش کلیدواژه «انتخابات» باصطلاح قهرانتخاباتی و چگونگی درهم شکستن آن است. از همین رو شروع به کاربردانواع ترفندها برای جذب لایه‌های باصطلاح خاکستری و قلقلک دادن اصلاح طلبان کرده اند. برای جنبش مردم ایران تحریم و بایکوت گسترده و سراسری به منزله پیروزی در یک نبرد میان پرده ای در متن یک نبرددبزرگ و درحال تعمیق است که از ۹۶ تا ۱۴۰۱ و خیزش زن زندگی آزادی و تاکنون برای درهم شکستن نظام حاکم جریان داشته است. از همین رو درهم شکستن ترفندهای رژیم برای باصطلاح داغ کردن تنورانتصابات و به نمایش گذاشتن انزوای پرشکوهش درکنارنبردهای دیگر کلا در خدمت تقویت جنبش سراسری است... نباید اجازه دادکه رژیم فضا را غبارآلودکرده و مسیرپیشروی خیزش را آشفته کند. شکست بزرگ رژیم در باصطلاح بسیج انتخاباتی می تواند در متن انباشت بحران ها و بن بست، بستری برای حرکت بزرگ و سراسری علیه نظام فراهم سازد...

https://www.youtube.com/watch?v=lMGANMOm_ts

تقی روزبه

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر