۱۴۰۲-۱۱-۰۱

شمی صلواتی

از آسمان دل بلوچ خون می‌چکد...

 

«کشتار بلوچها توسط ایران و پاکستان

را محکم می کنم 

و نباید این  جنایت بی پاسخ بماند 

باید مورد اعتراض شدید ایرانیان قرار بگيرد...»

 

 

*از ایرانی که  بلوچ‌ و غیر بلوج  در آن حق  زندگی ندارند 

از حق شهروندی برابر محرومند

«اتباع خارجیند»

از بهداشت و درمان خبری نیست «فقر و جنایت همه‌گیر است»

مدافعین تمامیت ارضی چرا  نباید از این همه جنایات احساس شرم کنند 

به این دلیل که مسببین نه تنها اين جنایت بلکه بانی حاکمیت استبداد و دخیل در جعل تاریخند،

واضحتر باید نوشت  آفریند جهل و خشنونت ند.

 «اینها انسانیت را دفن کردند»

 

در ایرانی که هویت اجتماعی را از بلوج گرفتند  «زندگی را ازش گرفتند» 

 و هر روز شهر و دیارشان را

زبان مادریش را

به جرم بلوچ بودن 

به بهانه دفاع از تمامیت ارضی 

کشتار کردند و تا به امروز هم ادامه دارد. 

  

به نظر من مدافعین تمامیت ارضی، 

مسببین جنایات در صد سال در ایران هستند. 

 

* به همین دلایل است که تمامیت ارضی ایران برای من مقدمتراز انسانیت وجان کودکان بلوچ، و غیر بلوچ نیست.  

 

 مدافعین تماميت ارضی در تقابل با ارزشهای انسانی قرار دارند 

 اما من برعکس آنان زندگی کودکان بلوچ و ارزش‌های انسانی را  مقدمتر از تماميت ارضی می بینم.

 

هرچند ترجیح می دهم

این گربه«ایران» موش شود 

مشروط بر اینکه  بلوچها بتوانند با درد و رنج وداع و به آرامش و امنیت برسند..

 کودکان رها از رنج به شادابی برسند  هر چند توصیه جدائی نمی کنم و خوشبختی را در باهم بودن همه ما ساکنين در ایران ممکن است.

مشروط بر اینکه ترسی برای زندگی، برای دوستی و همدلي نباشد.

از امنیت جانی و حق برابری شهروندی همه برخوردار باشند 

یعنی همه ما زندگی کنیم 

 همه ما «ساکنين» ایران به آرامش و امنیت برسیم  «رویائی که تا به امروز محقق نشد»

                                                    

اعتراق می کنم که  من وطن‌پرست نیستم و نمی  از حامیان تمامیت ارضی باشم اما بر عکس به انسانیت و حق زندگی احترام می گذارم 

 هیچ دینی هم ندارم 

و با مقدسات بیگانه ام

 

 برای مقدسات ملی و نشانه‌های ‌به جا مانده از صفویه ی «پشه ی ارزش قائل نیستم» 

 

چون دوست دارم 

انسان باقی بمانم 

و از حقوق انسانی بلوچها و هر انسان  دیگری دفاع کنم

زبان مادری حق طبیعی هر انسانی ست 

 از حق شهروندی برابر،    

 از حق «حق جدائی» اهداف انسانی که  برای من‌ مقدمتر  از تماميت ارضی ایران است.

 

باید از مدافعین تمامیت ارضی پرسید شما در طول صد سال گذشته جدا از جنایت، برای مردم بلوچ چکار کرده‌ی  

دولت مدرن شما چه دستاوردھای جدا از جنایت در بلوجستان و لرستان، کردستان بجز سرکوب و تحکیم استبداد در ایران داشته این قصاوت بی انصافی نیست تاریخ نانوشته اجداد ماست.

 حق و حقوق مردم  بلوچ از  میراث صفویه و مدافعین تماميت ارضی یا دولت مدرن چه بوده است.

 

در کشوری که حق زندگی برابر برای همه شهروند آن ممکن نباشد  تجزیه شدن. «جدا شدن» حق طبیعی انسانهاست.

من نه تنها با مردم بلوچم.بلکه با تمام ستم دیدگان‌ بدون هیچ قید و شرطی همراه و همدرد تا رسیدن به آرمانهای انسانی ...»

۱۹ ژانويه ۲۰۲۴ میلادی "شمی صلواتی"

شمی صلواتی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر