۱۴۰۲-۱۱-۱۰

سلام زیجی

نه به اعدام و تداوم حاکمیت اسلامی!

 

 با تاسف فراوان و تسلیت و اعلام همدردی با خانواده، فرزندان و‌دوستان چهار عزیز اعدام شده توسط حکومت قاتل اسلامی! بلاخره امروز صبح ماشین کشتار این نظام وحشی، به دنبال اعدامهای چند روز اخیر، همزمان جان چهار انسان بیدفاع دیگر را نیز گرفت . ما همواره از بدو فعالیتهای خود تاکید کرده ایم،‌که این نظام جانی را تنها با قدرت اجتماعی و متحد طبقاتی کارگری و قدرت اجتماعی گسترده مردم مبارز و زحمتکش و آزادیخواه، و از راه سازماندهی قهر انقلابی، با اتکا به خود جامعه ، نه آنگونه که نیروهای ارتجاعی راست ملیگرا‌ و ناسیونالیست که به غرب و جنگ و دخالت خارجی امید بسته اند، میتوان این رژیم جانی را سرنگون کرد و همه ارکان و بساط سرکوب انرا نیز در هم پیچید! ما موظف هستیم بیش از پیش این راه را برای تحقق این مسیر انقلابی هموارتر نموده و آنرا تقویت نمائیم

 یاد همه اعدام شدگان اخیر گرامی باد!

نه به اعدام و جنایت‌های جمهوری اسلامی! مرگ بر نظام سرمایه داری حاکم اسلامی!

 سلام زیجی

 ۹ بهمن ۱۴۰۲ ۲۰۲۴-۱-۲۹

http://www.simroz.org

 

سلام زیجی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر