۱۴۰۲-۱۱-۲۳

حسین اخوان توحیدی

ساواک مبتکر دیدن خمینی در ماه

 

طرح دیدن  خمینی در ماه، یکی از نقشه های ساواک شاه بود.

علی مطهری میگوید" که در مهرماه ۱۳۵۷ پرویز ثابتی وسپهبد مقدم رئیس ساواک بخانه ما امدند وپیغامی برای خمینی داشتند"

البته خمینی به این  زدوبندها میگفت : امداد غیبی !!!

  تلویزونهای سلطنت طلب وپاسداران صادراتی  طلبکار ازمردم که چرا خمینی را به ماه فرستادید !

اخوند وسلطنت طلب دو روی یک سکه قلابی هستند،  چهل وپنج سال است نان بهم قرض میدهند! با صدها تلویزیون آسمان وریسمان را بهم دوختند ونتوانستند یکقدم از قرون وسطا یعنی قیمومیت شاهان خونریز   جلوتر بیایند !

برای مثال ،حکم اعدام را ملغی کنند که کشور ما از بربریت نجات پیدا کند.. هنوز  شعار مرگ بر چپ ومجاهد میدهند !  یعنی مرگ بر میلیونها نفر از  مردم! ،

بیزنس سلطنت‌ طلبی

پروژه  من و تو چهارده سال طول کشید 'فقط برای  دورنگهداشتن مردم‌از مسائل سیاسی واجتماعی،!

  با تعزیه،  آرشیو کاخ هاوسفرهای شاه وطبقه مرفه را بخورد جامعه دادند .

  نلویزیونهای سلطنت طلب ، از خیابان خزانه تهران وگود عربها وگود زنبورک خانه وزوراباد کرج  و وضعیت اسفناک هزاران شهر و روستا  در زمان شاه هیچ نگفتند !

از کشتار کارگران جهان چیت در سال۱۳۵۰ در جاده کرج  نگفتند ، که کشتار کارگران‌گرسنه  جنایت بود!

از اعدام وشکنجه و شلاق  انقلابیون تا سرحد مرگ  توسط ساواک جهنمی وسوزندان با اجاق برقی  و صندلی برقی هیچ نگفتند !

آزخون فروشی درتهران و  خیابان درب اندرون هیچ نگفتند!

سلطنت طلبی،  مثل اخوندی شغل پولساز و کثیفی است  و چهل وپنج سال است که روضه تاج وتخت از دست رفته وحرمسراهای شاه را میخوانند!

  البته که  حرف مفت زیاد میزنند اما " مفت "حرف نمیزنند!

ماجرای جهانی شدن منوچهر قربانی فر  ،مامور سلطنت طلب آخوندها، که  دلال خرید  اسلحه از  اسرائیل برای آخوندها بود ،معرف حضور همگان هست!

  این قبیل از دلالان ، طرفدار عدم خشونت نیز  هستد !.

البته  مرگ برچپ ومجاهد وکلیه مخالفین شاه وشیخ که خشونت نیست!!

با تمام این شگردها پروژه من و تو شکست خورد.!

وخواسته های صنفی وسیاسی و تظاهراتها ی همه روزه  کارگران و بازنشستگان هم‌چنان  پابرجاست.

پول‌های   خبرنگار ان مزدور ، شازده ساز را ملاها با طیب خاطر و از صمیم دل میدادند، واز سرشکنجه گر منفور خواستند که درباره مخالفین شاه و شيخ دروغ ها ببافند  و منفعتش را  به جيب اخوند خونریز سرازیر کنند!

این پروژه اطلاعات سپاه و بیزنس مزدور کیوان عباسی ،  بود !

منابع مالی من وتو ، هرگز در اختیار افکار عمومی قرار نگرفت.

این باندهای سیاه  در" من وتو‌ "  نمیتوانند با سرنوشت نود میلیون نفر بازی کنند!

آقای حسن اعتمادی همکار من وتو  گفته : کیوان عباسی از او خواسته ، که بلا فاصله  کاغذهای سفارشی باید نابود شوند و هیچ اثری از آن نماند!

بیزنس تلویزیونهای سلطنت طلب   نان درخون مردم ایران دارند.

مبارزه با بازماندگان ساواک جهنمی شاه واطلاعات سپاه خامنه ای  جدای از مبارزه برای آزادي مردم‌  نیست .

فلاحیان جلاد  وزیر اطلاعات گفته بود : ما مامورانمان را به اسم خبرنگار میفرستیم ، یعنی  صادراتی های جزب الهی سلطنت طلب شده !

انبوهی از آنها در کنار رضاپهلوی هستند  ،که اورا تر وخشگ می‌کنند! و به موقع سر او  را زیر آب می‌کنند.!

مبارزه با شاه وشیخ انتخاب مردم ماست که شعارشان "،مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر "است و بدون شک با  مبارزه بی امان از  بین دوسنگ اسیاب شاه وشیخ رها می‌شوند  و آنروز خواهد رسید که مردم ما نیز در سرنوشت خود شریک شوند!

به امید آنروز .

( ویدیو در فضای مجازی هست ساواکی ها می‌گویند که طرح دیدن خمینی در ماه ومولای قرآن گذاشتن ساعت سه بعدازظهر لای قران را باز کنید کار ساواک شاه بوده است )

حسین اخوان توحیدی

پاریس

 یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۲

11فوریه 2924

حسین اخوان توحیدی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر