۱۴۰۲-۱۱-۲۸

مهرداد لطفی

راه دشوار آزادی

 

۱ 

شاخص‌های حکومت‌های توتالیتاریسم 

رژیم‌های توتالیتر به رژیم‌هایی اطلاق می‌گردد

که خواهان نظارت، تام و تمام بر کلیه امور اجتماعی، اقتصادی از طریق ترور، خفقان و انحصارگری در حوزه قدرت سیاسی می‌باشند.

عرصه‌های زندگی اجتماعی را در تحت نفوذ خویش قرار می‌دهد و جایی برای حریم خصوصی افراد باقی نمی‌ گذارد.

این حکومت ها با این مولفه ها رونمایی می شوند:

یک ایدئولوژی رسمی و انحصاری 

سیستمی  تک حزبی

  کنترل تمام وسایل تبلیغاتی و فرهنگی 

 و استفاده سیستماتیک از وحشت و ترس به‌عنوان یک سلاح سیاسی 

اما نباید از یاد برد که حکومت های استبداد و دیکتاتوری یکی نیستند.

حکومت های توتالیتر از حمایت توده‌ای برخوردارند و پیروانی ازخودگذشته با وفاداری بی‌چون‌وچرا دارند.

دشمن‌تراشی و وجود همیشگی دشمن  یکی دیگر از شاخص های چنین حکومت هایی ست.

نباید از یاد برد که حکومت های استبداد و دیکتاتوری یکی نیستند.

 فرق حکومت های استبدادی با حکمت های توتالیتر

حکومت های استبدادی تنها عرصه سیاست رااز آن خودمی کنند.و به عرصه های خصوصی زندگی مردم کاری ندارند در حالی که حکومت های توتالیترعلاوه بر اشغال عرصه سیاست  وارد  شئون خصوصی زندگی مردم نیزمی شود .

 

۲

ولتر خطاب به روسو می‌گوید: من با عقیده‌ی تو مخالف هستم، اما حاضرم جان خویش را فدا کنم تا تو حقِ آزادانه گفتنِ عقیده‌ات را داشته باشی.

این گزاره تاریخی باید سرمشق زندگی امروز ی ما باشد برای رسیدن به دموکراسی .

ما نیازمند تحمل عقاید مخالف هستیم . و برای رسیدن به این تحمل نیازمند گفتگو با یک دیگریم .باید بدون توهین و تحقیر و انگ و اتهام از هر سنخش با یکدیگر بر سر یک میزبنشینیم و گفتگو کنیم. جدا از آن که در پشت سر ما چه تعداد آدم صف کشیده اند.

 ما باید از خود بپرسیم آیا جامعه تک صدایی ممکن است.؟اگر ممکن است و دیگران تجربه کرده اند حاصلش چه بوده است .و اگر ممکن نیست ما باید با مخالف خود چه تعاملی داشت باشیم تا جامعه در تعادل اکثریت و اقلیت به راه صواب برود.

 نگاه کنیم به تاریخی که بر ما و پدران ما چه رفته است  ازقتل عام مزدکیان بگیر و بیا تا کشتار بهائیان  وهمینطور تا به امروز آیا این تباهی تاریخی را پایانی نیست.؟

ما برای پایان دان به این تباهی تاریخی راهی نداریم جزگفتگو ونقد اندیشه از هر سنخش .این که عده ای می گویند ما محکومیم به تحمل و گفتگو با یکدیگر درست ترین گزاره ای ست که گفته شده است ومهم نیست گوینده اش کیست و شب ها در پشت کدام پنجره می خوابد .

تمامی راه‌ها به گفتگو و بردباری و تساهل ختم می شود . 

 

 

مهرداد لطفی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر